Medlemsföretag i branschförbund fick böter för kartell i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen gav 22.1.2013 sitt beslut i ett ärende som gäller prissamarbete mellan företag som utförde service på hushållsmaskiner. Konkurrensverket hade överklagat marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen till den del som marknadsdomstolen hade avslagit Konkurrensverkets framställning om påföljdsavgift. HFD biföll Konkurrensverkets överklagan.

I motsats till marknadsdomstolen ansåg HFD de medlemsföretag vara självständigt ansvariga för konkurrensbegränsningen vilkas representanter hade deltagit i överenskommelsen om prissättningen i branschförbundets styrelse och dess andra organ. Enligt marknadsdomstolens beslut förutsatte inte medlemsföretagens ansvar i en sådan här situation att serviceföretagen skulle ha visat att de vidtagit konkurrensbegränsande åtgärder som skulle ha varit självständiga och separata i förhållande till förbundets verksamhet.

HFD påförde medlemsföretagen böter för förfarande som strider mot lagen om konkurrensbegränsningar. HFD påförde inga följder för de medlemsföretag vars överträdelse hade preskriberats. Påföljdsavgifternas storlek påverkades även av ärendets långa behandlingstid.

Beslutet är en betydelsefull riktlinje för den ansvarsskyldighet som branschförbundens förfaranden som strider mot konkurrenslagen föranleder. Enligt beslutet befriar inte förbjuden konkurrensbegränsning inom ramen för ett förbund företag från ansvar för påföljdsavgift.

Läs beslutet HFD:2013:8 (sammandrag på svenska) och Konkurrensverkets meddelanden 9.5.2006 och 23.12.2009.

Mer information:
Forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
Specialforskare Johanna Nyländen, tfn 029 505 3606
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@kkv.fi