Coronavirus och konsumentens rättigheter

Uppdaterad 13.10.2020

Spridningen av coronaviruset påverkar för närvarande konsumenternas ställning på ett omfattande och oförutsägbart sätt i hela världen, särskilt när det gäller resor och inställda tjänster.

Världshälsoorganisationen WHO utlyste 11.3.2020 coronavirusepidemin till en global pandemi. Utrikesministeriets allmänna rekommendation, som gäller alla länder i världen, är att undvika resor som inte är nödvändiga. Om du är på resa, följ den information som ges av din resebyrå, ditt flygbolag och myndigheterna i landet du besöker samt Finlands beskickningar på sociala medier. Kontrollera också att din researrangör eller ditt flygbolag har dina aktuella kontaktuppgifter. Om du har bokat en paketresa eller flyg för den närmaste tiden, gör likadant.

Om du är utomlands och inte har pengar till en ny biljett eller om du inte kan köpa en biljett av någon annan orsak, kan Finlands beskickningar och honorärkonsuler hjälpa dig. I en nödsituation betjänas du av utrikesministeriets jour dygnet runt.

I enlighet med statsrådets beslut har börjat Finlands gränstrafik begränsas från och med torsdagen den 19 mars 2020 kl. 00.00. Regeringen ses över läget med cirka två veckors mellanrum.

Eftersom epidemisituationen kan förändras snabbt ska varje resenär kontrollera vilka begränsningar som gäller för resenärer i destinationslandet.

Läs mer om reserekommendationerna på utrikesministeriets webbplats

Nedan finns mer information om rättigheter som gäller både resor och inställda tillställningar. Situationen är dock helt ny och förändras så snabbt att det ännu inte finns svar på alla frågor. Uppgifterna kompletteras allteftersom saker och ting klaras upp. Det finns inte heller tidigare rätts- eller beslutspraxis för många situationer, så man kan bli tvungen att bedöma dem och eventuella skadeståndsfrågor från fall till fall i efterhand.

Vanliga frågor

Coronasituationen väcker oro och många frågor hos konsumenterna. Konkurrens- och konsumentverket följer situationen aktivt och konsumenträttsrådgivarna har svarat på de vanligaste frågorna.

Många kundservicelinjer har stockats på grund av situationen. Därför lönar det sig att först kolla rese- och servicearrangörernas anvisningar via deras kommunikationskanaler. Ofta kan ärendena lösas även i efterhand.

På denna sida:

Paketresor

Flyg och inkvartering

Inställd tåg- och annan kollektivtrafik

Inställda tjänster och evenemang

Bedrägeriförsök

Mer information på andra myndigheters webbplatser


Möjligheter att avboka en paketresa

En resa kan avbokas utan avbokningskostnader på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med sådana omständigheter menas betydande risker för människans hälsa, såsom coronaviruset. I sådana situationer kan resenärerna få sina pengar tillbaka eller eventuellt en ersättande resa till ett annat resmål. En ersättande resa är just nu inte ett verkligt alternativ, men du kan förhandla med resebyrån om att flytta fram resan.

Du kan också avboka resan utan kostnader om myndigheterna uppmanar dig att undvika resor till ett visst område. I sådana situationer avbokar researrangörerna vanligen paketresorna själva, eftersom de inte kan arrangera resorna enligt avtalet. Utrikesministeriet publicerar inte längre resemeddelanden om enskilda länder i fråga om coronavirus.

Resenären har i varje fall alltid möjlighet att avboka paketresan före resan genom att betala en avbokningsavgift. Enligt de allmänna villkoren för paketresor beror avbokningsavgiften på tidpunkten för avbokningen. Som lägst betalar man en expeditionsavgift för avbokningen, men nära avresedatumet kan avbokningskostnaderna uppgå till 95 procent av resans pris.

Läs om villkoren för paketresor

Avbokning av paketresor berättigar inte till skadestånd

Resenären har inte rätt till kompensation för reserelaterade kostnader som blivit onödiga på grund av avbokningen. Hit hör till exempel visumkostnader.

Om det förekommer brister, det vill säga om resan inte motsvarar avtalet, kan man kräva att priset sänks. Det är möjligt även om bristerna beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter. Små ändringar och brister räknas inte som fel.

Vid undantagsarrangemang eller avbokningar på grund av coronaviruset kan resenären ändå inte kräva skadestånd av researrangören för extra kostnader, inkomstbortfall eller förlorad njutning på semestern.

Ansvarsfrågor i karantänsituationer ännu oklara

Ansvarsfrågorna i karantänsituationer är tills vidare oklara, och kan ännu inte bedömas. Arrangören av paketresor har en lagstadgad skyldighet att vid behov svara för inkvarteringskostnaderna för tre extra hotellnätter. Det är också möjligt att man inte debiterar resenären på grund av myndighetsåtgärder. Utöver det som nämns ovan ska researrangören hjälpa resenären bland annat att göra alternativa researrangemang, såsom till exempel praktiska arrangemang för att boka hemresor, samt ge annan ändamålsenlig hjälp. Frågor om det ekonomiska ansvaret kan behöva lösas från fall till fall i efterhand.


Flyg

Flygbolagen avbokar i allmänhet själva flygningarna i det skedet när myndighetsuppmaningar (nivån i myndigheternas uppmaningar) och andra åtgärder ger anledning till det. För närvarande stängs gränserna och reseförbud, karantän och nödsituationer utlyses på olika håll i världen. Även flygbolagen har avbokat själva tusentals flygningar. Om din avresa inte är inom den närmaste tiden lönar det sig att följa med hur situationen utvecklas och den information som ges från det egna flygbolaget. Resenärens ställning är i allmänhet klarare och säkrare när flygbolaget avbokar flygen än om resenären själv gör det. I en sådan här exceptionell situation kan flygbolagen också ställa in flygningar längre fram i framtiden eller göra det möjligt att flytta flygningarna till en senare tidpunkt.

Det finns ingen lagstiftning om resenärens egen rätt att avboka flygningarna, så möjligheterna att avboka flyg beror på flygbolagets biljettvillkor, flygbolagets vilja att vara flexibel, situationen i det gällande reseområdet, myndigheternas åtgärder och tidpunkten för flygningarna. Största delen av de nuvarande förmånliga flygbiljetterna kan inte avbokas eller ombokas utan kostnader.

Om ett flygbolag som avgår från ett EU-land å sin sida avbokar en flygning, skall det ge resenärer möjlighet att välja om de vill ha biljettpriset återbetalat, en ombokning till slutdestinationen så snart som möjligt eller en ombokning till en annan tidpunkt som är lämplig för resenären, om det finns platser tillgängliga. Samma rättigheter gäller även flygningar som avgår från länder utanför EU, om flygningen skulle ha skötts av ett flygbolag från ett EU-land.

Resenären kan i normala fall ha rätt till en standardersättning om flygbolaget avbokar resan mindre än två veckor innan den börjar. Standardersättning utbetalas ändå inte om flygningen ställs in på grund av exceptionella förhållanden som inte kunde ha undvikits fastän alla åtgärder har vidtagits som rimligen kunde krävas. I dagsläget är situationen i ljuset av UM:s rekommendation, de snabbt föränderliga myndighetsåtgärderna i olika länder, plötsliga reseförbud och nationella nödsituationer sådan att det inte finns någon rätt till standardersättning vid inställda flygningar, eftersom flygbolagen inte kan påverka situationen. På grund av den mycket snabbt framskridna situationen kan man bli tvungen att från fall till fall bedöma avbokningar som gjorts vid olika tidpunkter i efterhand, bland annat utifrån tidpunkten för återkallelsen, resmålet och orsaken.

Under rådande omständigheter är det inte heller möjligt att få skadestånd av flygbolaget för avbokningar på grund av coronaviruset. Flygbolaget är inte ansvarigt för skadan om det kan bevisa att det har vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan förutsättas.

Se närmare uppgifter om passagerarens rättigheter när flygturen blir inställd

Vad om jag fastnar någonstans i världen på grund av ett inställt flyg eller reseförbud?

Många länder har fastställt reseförbud och begränsningar. Om du är utomlands och inte kan ta dig till Finland påverkas situationen av om orsaken är att flyget ställts in eller något annat, såsom karantän eller förbud mot att lämna landet eller området. En flygpassagerare har alltid vissa minimirättigheter på grund av ett inställt flyg, om avfärden ursprungligen skulle vara från ett annat EU-land, Norge, Island eller Schweiz. Samma regler gäller för flyg från länder utanför EU till flygplatser i EU om flygningen skulle ha gjorts av ett flygbolag från ett EU-land.

Passageraren kan då välja att få pengarna återbetalade, få en ny resväg eller få resan flyttad till en annan tidpunkt, om det finns platser. Att få en ny resväg är för närvarande ett svårt alternativ eftersom kapaciteten är begränsad och nya åtgärder införs dagligen i olika delar av världen. Även om en ny resväg i princip kunde genomföras med olika rutter, andra flygbolag eller till och med andra transportmedel, finns det en verklig risk för att resan avbryts även under den nya resvägen. Medan man avvaktar på nya resvägar och under själva resan har passageraren dock rätt att få omsorg av det flygbolag som ansvarar för flygningen. I dessa situationer har man inte rätt till standardersättningar och skadestånd.

Läs om flygpassagerarnas rättigheter

Avbokning av inkvartering som bokats på egen hand

Ett hotell som resenären har bokat på egen hand kan avbokas med säkerhet endast om hotellets avbokningsvillkor tillåter det. Konsumenten kan kräva tillbaka sina pengar om hotellet inte alls kan erbjuda service enligt överenskommelse, till exempel på grund av att hotellet självt eller hela det område där det ligger har placerats i karantän eller att området är i nödläge eller är belagt med reseförbud.


Övriga resor

Turer kan avbokas inom såväl tågtrafiken som den övriga kollektivtrafiken.

Bekanta dig med rättigheterna för tågresenärer

Mer information om tågresor finns på VR:s webbplats


Inställda tjänster och evenemang

Flera offentliga evenemang avbokas eller ombokas på grund av coronavirusepidemin. Huvudregeln i denna typ av situation är att det pris som konsumenten har betalat för en tjänst i allmänhet ska återbetalas. Konsumenten bör alltid först kontakta tjänsteleverantören.

Många företag tvingas tillfälligt avbryta eller minska sitt serviceutbud. Det lönar sig för konsumenten att förhandla med tjänsteleverantören om hur situationen ska gottgöras. Alternativen kan vara till exempel prisavdrag eller att erbjuda de tjänster som inte erhållits vid ett senare tillfälle.

Om avbokningarna och begränsningarna i serviceutbudet beror på oöverstigligt hinder såsom coronavirusepidemin har konsumenten i allmänhet inte rätt till skadestånd för extra eller onödiga kostnader som situationen kan medföra.


Bedrägerier med anknytning till coronavirus

Det pågår bedrägeriförsök med anknytning till coronavirus, eftersom den rädsla och osäkerhet som orsakats av situationen skapat ett lämpligt tillfälle för brottslingar att utveckla bedrägerier som verkar trovärdiga. Bedragare kan presentera sig själva som coronavirusforskare eller skicka bluffmeddelanden. Även olika hälso- och naturprodukter kan marknadsföras med hänvisning till coronavirus.

Det lönar sig att vara försiktig med bedrägeriförsöken och inte öppna bedrägerimeddelanden. Det lönar sig aldrig att lämna ut person-, bank- eller användaruppgifter om man inte är helt säker på vem som skickat meddelandet.

Mer information om bedrägerier

Aktuell information om pågående bedrägerier med anknytning till coronavirus finns på Konsumentförbundets webbplats. På samma sida finns anvisningar om hur du ska gå till väga om du misstänker att du blivit lurad.

Bedrägerier med anknytning till coronavirus på Konsumentförbundets webbplats (på finska)


KKV följer med situationen och ger ytterligare information, när sådan finns.

Nyheten publicerades ursprungligen 27.2.2020 och kompletterades 13.10.2020 kl. 9.30.