Inställda och tidigarelagda flygningar

Om flygbolaget ställer in din flygning har du rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning och service. Du kan också ha rätt till kompensationer som flygbolaget betalar. Se hur mycket du kan kräva och vad du kan göra om flygbolaget vägrar att gå med på dina krav.

Om flygbolaget ställer in den flygning du bokat, har du rätt till återbetalning av biljettpriset eller ombokning och service. Flyget ses som inställt också om det tidigareläggs med mer än en timme. Flygbolaget har en skyldighet att informera dig om dina rättigheter. Om avgången för ett flyg tidigareläggs med mer än en timme har du samma rättigheter som om flyget skulle ställas in.

Välj något av följande om en flygning ställs in 

 • Om du väljer återbetalning av biljettpriset måste flygbolaget återbetala det inom sju dagar. Flygbolaget ska återbetala biljettpriset för varje resa och för de delar av resan som redan gjorts, om flygningen inte längre är till nytta med tanke på din ursprungliga resplan, varvid du har rätt till en gratis returflygning till den avgångsort som biljetten anger om du måste ställa in resan under mellanlandningen.

 • Om du väljer en ombokning av flygresan ska flygbolaget erbjuda en ersättande flygning till resmålet på motsvarande villkor

  • snarast möjligt eller
  • senare och vid en tidpunkt som passar dig (t.ex. en vecka senare), om det finns platser att tillgå.

  Ombokningen är inte begränsad till ifrågavarande flygbolags flygplan eller transportsättet i fråga. Flygbolaget kan alltså erbjuda dig ombokning med något annat färdmedel än flygplan. Du kan dock vägra acceptera alternativa transportsätt.

Rätt till assistans

Du har rätt till assistans medan du väntar på en ersättande resa. Flygbolaget ska erbjuda service under väntetiden som uppstår till följd av ombokningen. Rätten till service gäller alltid oavsett varför flygbolaget ställt in flygningen.

Om du väljer återbetalning av biljett, avstår du från din rätt till service under väntetiden. Du får dock service vid återbetalning, om du behöver vänta på ett gratis returflyg till avgångsorten.

Serviceplikten omfattar följande:

 • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
 • hotellrum då övernattning är nödvändig
 • transport mellan flygplatsen och hotellet
 • två avgiftsfria telefonsamtal eller e-postmeddelanden.

Standardersättning för förlorad tid

Sinun on mahdollista saada vakiokorvausta alla olevan taulukon mukaisesti, jos lentoyhtiö peruu lentosi. Vakiokorvaus korvaa menetettyä aikaa.

Jos lentoyhtiö ei ole tarjonnut sinulle vakiokorvausta, korvausta kannattaa vaatia mahdollisimman pian.

Standardersättningen varierar mellan 250 och 600 euro

Ersättningsbeloppet bestäms utifrån flygresans längd och den försening som ombokningen föranleder. Flygbolaget kan återbetala biljettpriset och betala kompensationen kontant, via banköverföring, med en check eller, med passagerarens undertecknade samtycke, med resevouchers eller andra tjänster.

ResaFörsening vid destinationen Kompensation
under 1 500 km 0–2 h125 €
under 1 500 kmöver 2 h250 €
Flygning inom EU över 1 500 km eller utanför EU 1 500–3 500 km 0–3 h200 €
Flygning inom EU över 1 500 km eller utanför EU 1 500–3 500 kmöver 3 h400 €
Flygning utanför EU (avgående/ankommande), flygning över 3 500 km 0–4 h300 €
Flygning utanför EU (avgående/ankommande), flygning över 3 500 km över 4 h600 €

När uteblir standardersättningen?

Rätt till kompensation föreligger inte när flygningen har ställts in i tid eller om orsaken till inställningen är extraordinära omständigheter som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

 • Rätt till standardersättning föreligger inte när passageraren har underrättats i tid om att flygningen är inställd, dvs

  • minst två veckor före avgångstiden
  • minst sju dagar och högst två veckor före avgångstiden och man har erbjudit alternativ transport vars avgångstid är högst två timmar tidigare och ankomsttid till destinationen är mindre än fyra timmar senare än den ursprungliga
  • mindre än sju dagar före avgångstiden och man har erbjudit alternativ transport vars avgångstid skulle vara högst en timme tidigare och ankomsttid till destinationen mindre än två timmar senare än den ursprungliga.
 • Rätt till standardersättning föreligger inte när inställningen beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Som extraordinära omständigheter betraktas till exempel meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygning, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten, politisk instabilitet och flygledningsbeslut som leder till att flygningen ställs in. Huruvida omständigheterna är extraordinära granskas från fall till fall.

  Enligt beslutspraxis är ett tekniskt fel i ett flygplan sällan ett giltigt skäl att inte betala standardersättning. Inte heller oväntade tekniska fel som beror på att delar slutar fungera i förtid kan betraktas som extraordinära. Lagliga eller spontana strejker bland flygbolagets egen personal befriar inte heller från betalning av standardersättningar.

  För att ett flygbolag ska kunna neka en passagerare standardersättning måste det kunna bevisa att fallet inte har samband med lufttrafikföretagets normala verksamhet och att det i själva verket inte var kontrollerbart. Sådana är tekniska fel som påverkar flygsäkerheten och som beror på sabotage, terrordåd eller dolda tillverkningsfel som tillverkaren eller flygsäkerhetsmyndigheten har anmält för flera flygplan som tillhör samma materiel. En fågelkollision och eventuell skada till följd av den ska betraktas som en extraordinär omständighet.

  Flygbolaget är skyldigt att bevisa att inställningen berodde på extraordinära omständigheter och att de inte hade kunnat undvikas genom åtgärder som lämpar sig för situationen. Det har alltså betydelse vid bedömningen av standardersättningsansvaret vilka åtgärder flygbolaget har vidtagit eller skäligen hade kunnat vidta i situationen.

Skadestånd för skada som orsakats av försening

Om förseningen av en flygning orsakar skada kan du få skadestånd. Skadestånd kan betalas endast för kostnader som kan bevisas, såsom en tågbiljett som blivit oanvänd på grund av förseningen, inte för besvikelse och förtret.

Paketresor

Om din flygning var en del av en paketresa:

 • Du kan kräva standardersättning vid inställd flygning, försening och nekad ombordstigning på samma sätt som för en reguljärflygning som du bokat på egen hand. Om du ansöker om standardersättning på grundval av rättigheterna enligt EG-förordningen, ska kravet framställas hos det flygbolag som utför flygningen.
 • Du kan dessutom kräva kompensation av researrangören för fel.
 • Om standardersättningen och kravet på kompensation för fel på resan grundar sig på samma tidsförlust, kan den erhållna standardersättningen dock beaktas i kompensationens belopp.

Om flygbolaget vägrar gå med på dina krav

Om din flygning inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till flygbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheternas giltighet

Dessa rättigheter gäller alla utrikesflygningar (reguljär- och charterflygningar) som avgår från en flygplats inom EU. När det gäller flygningar från länder utanför EU gäller dessa rättigheter endast flygbolag från EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz, Island och Storbritannien samt deras flygbolag.