Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror

(2022)

I dessa riktlinjer går vi igenom principerna för felansvar och garanti ur säljarens synvinkel. Syftet med riktlinjerna är att vägleda och stöda försäljaren att agera i felsituationer på det sätt som lagen förutsätter.

Riktlinjerna lämpar sig för handel med konsumtionsvaror där säljaren är en näringsidkare och köparen är en konsument och när köpet har slutits 1.1.2022 eller senare. På köp som gjorts före detta tillämpas de tidigare gällande bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

Bestämmelser om ansvar för fel och garanti finns i 5 kap. i konsumentskyddslagen. Bestämmelserna om ansvar för fel tillämpas om varan saknar garanti, garantin är begränsad eller garantitiden har löpt ut.

Om en vara har en garanti, tillämpas vid fel de villkor som anges i garantibeviset och i reklamen om garantin. Garantin får dock inte begränsa det lagstadgade ansvaret för fel.

Bestämmelserna i konsumentskyddslagen är tvingande till konsumentens fördel och det är inte möjligt att avvika från dem på ett sätt som försämrar konsumentens ställning.

Principerna i riktlinjerna tillämpas:

 • på handel med nya och begagnade varor
 • på handel med varor som innehåller digitala element
 • på handel med varor som tillverkas.

Dessa riktlinjer gäller inte:

 • offentlig auktion på begagnade varor
 • handel med varor som enbart används som bärare för digitalt innehåll.

Finsk lagstiftning kan också tillämpas på en utomlands etablerad näringsidkares verksamhet, om till exempel marknadsföringen sker på finska. (Rom II)

Dessa riktlinjer grundar sig på gällande lagstiftning och inhemsk rättspraxis. Riktlinjerna omfattar inte Europeiska unionens domstols domar.

I riktlinjerna anges om punkten i fråga grundar sig på en lagbestämmelse, en lagmotivering (RP) eller konsumentombudsmannens ståndpunkt (KA).

Sammanfattning 

Så här sköter du gottgörelse för fel enligt principerna i konsumentskyddslagen

 • Som säljare är du i första hand ansvarig för att reda ut felet och du kan till exempel inte ålägga konsumenten att avtala om reparation eller annan gottgörelse med importören.

  Utred om det finns ett fel och svara konsumenten inom skälig tid.

  För felsökning kan avgift endast debiteras under vissa förutsättningar, bland annat då avgiften har avtalats på förhand.

 • Gottgör felet genom att rätta till det, dvs. genom att reparera varan eller byta ut varan mot en felfri.

  Konsumenten har i princip frihet att välja om en defekt vara ska repareras eller bytas ut.

  Reparera eller byt varan inom skälig tid efter konsumentens felanmälan.

  Konsumenten får inte orsakas kostnader eller betydande olägenhet av att felet avhjälps.

 • Konsumenten får kräva prisavdrag eller hävning av köpet i följande situationer:

  • du har inte reparerat varan eller bytt ut den mot en felfri
  • det är omöjligt att reparera eller byta ut varan eller det skulle medföra oskäliga kostnader för dig eller
  • du har redan tidigare har försökt rätta till felet i varan.

  Ett köp kan hävas endast om det är fråga om ett fel som är större än ringa.

  Om felet är så allvarligt att det inte blir aktuellt att rätta till det, får konsumenten kräva prisavdrag eller hävning av köpet omedelbart.

 • Konsumenten ska ersättas för den skada som felet i varan har orsakat, till exempel skäliga rese-, post- och telefonkostnader som felet har orsakat.

1.1. Felanmälan, dvs. reklamation

Med fel avses sådana defekter, försämringar, brister eller avvikelser i varan som säljaren ansvarar för med stöd av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.

Konsumenten kan göra en felanmälan både till säljaren och till det företag som förmedlat affären eller till ett tidigare försäljningsled, såsom tillverkaren eller importören. Konsumenten bestämmer till vem hen gör felanmälan.

Med fel avses sådana defekter, försämringar, brister eller avvikelser i varan som säljaren ansvarar för med stöd av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.

Konsumenten ska anmäla felet inom skälig tid från det att hen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. En felanmälan kan dock alltid göras inom två månader från det att konsumenten upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

 • En skälig reklamationstid bedöms alltid från fall till fall.
 • Längden på en skälig tid beror på omständigheterna, till exempel hur snart konsumenten har möjlighet att göra en felanmälan. Bland annat varans art och användningsändamål samt vilket slags fel det är fråga om kan ha betydelse. (KA)
 • Det räcker med att konsumenten meddelar att det finns ett fel. Konsumenten behöver inte samtidigt framställa sina krav, utan kan göra det även senare.

Även om felanmälan har gjorts efter en skälig tid och efter tidsfristen på två månader, får konsumenten kräva gottgörelse om

 • säljaren har handlat grovt oaktsamhet  eller i strid med tro och heder, till exempel hemlighållit ett fel som säljaren känner till eller
 • varan strider mot konsumentsäkerhetslagen eller annars är felaktig på grund av sin farlighet.

Det ska vara avgiftsfritt att göra felanmälan, eftersom gottgörelse av felet inte får medföra kostnader för konsumenten. Företaget ska i efterhand ersätta samtalskostnaderna för att ringa företags- eller servicenumret om reklamationen är befogad. Läs mer om avgifter för kundservice

Distansförsäljning – fel under ångerfristen

Vid distansförsäljning har största delen av varorna 14 dagars ångerrätt, under vilken konsumenten kan ångra sitt köp utan särskilda skäl  (Konsumentskyddslagen 6 kap. 14 §).

Om konsumenten upptäcker ett fel i varan under ångerfristen, kan konsumenten ångra köpet eller göra en felanmälan:

Peruuttamisilmoitus peruuttamisaikanaVirheilmoitus peruuttamisaikana
Kun kuluttaja käyttää oikeuttaan perua kauppa, hänen on palautettava tavara ja myyjän on palautettava kauppahinta.
Lue lisää kuluttaja-asiamiehen linjauksesta: Verkkokauppa ja muu etämyynti
Kun kuluttaja tekee virheilmoituksen, myyjän on ryhdyttävä selvittämään tavaran virheellisyyttä.

Jos tavarassa on virhe, josta seuraa kaupan purkaminen, kuluttajan on palautettava tavara ja myyjä kauppahinta osittain tai kokonaan.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 16 a §

1.2. Utredning av fel i vara

En förutsättning för att reklamationen ska behandlas på behörigt sätt är att företaget har en fungerande kundservice. Kundservicen ska vara lättillgänglig och fungera smidigt och snabbt för konsumenten.

Vid fel ska kundservicen informera konsumenten om dennes rättigheter. Konsumenten ska informeras om hur saken utreds och hur ett eventuellt fel gottgörs.

Det är inte alltid genast klart om ett fel i en vara är ett sådant fel som avses i konsumentskyddslagen. För utredningen av felet ansvarar i första hand en säljare som är yrkesverksam inom branschen.

Konsumenten ska beskriva felet, bristen eller avvikelsen i varan som konsumenten anser vara ett fel som säljaren ansvarar för. Vid behov kan konsumenten också lägga fram en utredning som stöd för sitt påstående, till exempel fotografier. Konsumenten kan dock inte förutsättas lämna en särskilt noggrann eller detaljerad utredning om orsakerna till felet. Till exempel när det gäller en komplicerad teknisk apparat är det omöjligt för konsumenten att veta exakt vad felet beror på.

Om varan på basis av felsökningen är felfri, kan säljaren i vissa situationer debitera konsumenten en skälig avgift för felsökningsarbetet. Det är möjligt att debitera en avgift för eftersökningsarbetet i en situation där

 • avgiften har avtalats på förhand
 • kontrollen har utförts omsorgsfullt och med beaktande av konsumentens intresse och
 • konsumenten har krävt att ett fel ska åtgärdas utan grund.

Konsumenten ska få en utredning om orsaken till felet och informeras om varför säljaren inte har ansvar för felet.

1.3. Vem ansvarar för fel?

Säljaren

För fel i varan och för gottgörelse av fel ansvarar i första hand säljaren. Säljaren kan till exempel inte förutsätta att konsumenten avtalar om reparation eller annan gottgörelse med importören. Konsumentskyddslagen 5 kap. 16 §

Tillverkare, importör eller annan aktör i tidigare försäljningsled

Varans tillverkare, importör eller något annat tidigare försäljningsled ansvarar också för fel och gottgörelse av fel. Felansvaret hos företag som hör till den ursprungliga distributionskedjan omfattar endast den konsument som är förstahandsköpare av varan.

Till köparen av en begagnad vara svarar säljaren och det företag som har överlåtit den begagnade varan till säljaren för vidareförsäljning. Köparen av en begagnad vara kan också framställa krav till tillverkaren eller importören, men endast på basis av deras garanti.

Ett tidigare försäljningsleds ansvar för fel följer samma principer som säljarens ansvar, men det är inte lika omfattande till alla delar. Till exempel:

 • Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som har uppstått av orsaker som inte beror på dem först efter det att de överlämnat varan till återförsäljning.
 • Tillverkaren och importören behöver inte betala konsumenten prisavdrag eller återbetala köpesumman till ett större belopp än vad deras egen avtalspart på samma grund kan kräva i följande försäljningsled.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 31 §

Förmedlaren

Förmedlaren är säljarens representant och ansvarar för fel i varan. Förmedlaren är dock inte ansvarig för felet i en situation där förmedlaren handlar för ett annat företags räkning och konsumenten innan avtalet ingås har informerats om följande:

 • förmedlaren handlar för konsumentens egentliga avtalspartners räkning
 • vem konsumentens egentliga avtalspartner är
 • endast den egentliga avtalsparten ansvarar för felet.

När en förmedlare handlar för en privatpersons räkning ansvarar förmedlaren alltid för fel i varan.

Konsumentskyddslagen 12 kap. 1 §

1.4. Felansvarets varaktighet

Felansvarets varaktighet bestäms från fall till fall, utgående från varans förväntade livslängd. I lagen finns ingen tidsgräns för felansvar.

Vid bedömningen av varans normala livslängd ska man beakta att varan till sin hållbarhet ska motsvara det som konsumenten i allmänhet med fog kan anta att en likadan vara håller. Till exempel kan de flesta stora elektronikapparater och hushållsapparater förväntas förbli funktionsdugliga i flera år (KA). Bedömningen grundar sig på en allmän måttstock och i den kan även priset beaktas, eftersom kvalitetsskillnaderna i fråga om varor ofta återspeglas i prisnivån (RP 180/2021).

Konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om hur juridiska tvister mellan konsumenter och företag ska lösas, har tagit ställning till bland annat livslängden hos hushållsmaskiner. Konsumenttvistenämndens avgöranden har publicerats på nämndens webbplats.

1.5. Ett års  felantagande

Varans felaktighet bedöms på basis av hurdan varan var när konsumenten fick den. Säljaren ansvarar för fel som har funnits i varan vid tidpunkten för avlämnandet, även om felet visar sig först senare.

Om felet visar sig inom ett år efter att varan har avlämnats, antas felet ha funnits i varan redan vid tidpunkten för avlämnandet och höra till säljarens ansvar. För att befrias från ansvar ska säljaren upphäva felantagandet, dvs. visa att varan var felfri vid överlåtelsen (RP 180/2021).

Utgångspunkten är att ett års felantagandet tillämpas på handeln med alla konsumtionsvaror.

Ett års felantagandet tillämpas inte

 • om antagandet strider mot varans art (t.ex. varans normala livslängd är under ett år)
 • om felet beror på en olycka eller felaktig hantering av varan eller
 • om det är fråga om varans normalt slitage. (RP 180/2021)

Konsumentskyddslagen 5 kap. 16 §

Vuoden virheolettama tiivistetysti 

1. UNDER ÅRET1. EFTER ÅRET
Konsumenten ska
 • anmäla ett fel som hen upptäckt, dvs. göra reklamation
 • och
 • visa att varan har en defekt, brist eller avvikelse som felet grundar sig på.

Konsumenten behöver inte bevisa orsaken till felet.

Säljaren skall visa att varan var felfri vid tidpunkten för avlämnandet.
Konsumenten ska
 • anmäla ett fel som hen upptäckt, dvs. göra reklamation
 • och
 • visa att varan har en defekt, brist eller avvikelse som felet grundar sig på.

Konsumenten ska vid behov lägga fram en utredning om orsaken till felet.
Säljaren behöver inte bevisa att varan var felfri vid tidpunkten för avlämnandet.

1.6. När är det fel i varan?

Med fel avses en defekt, försämring, brist eller avvikelse som säljaren ansvarar för med stöd av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen.

Alla defekter är inte nödvändigtvis fel. Vissa varor, såsom hushållsapparater, kan kräva underhåll vid långvarig användning och kan uppvisa till exempel defekt som är en följd av normalt slitage som säljaren inte är ansvarig för.

Utgångspunkten för felbedömningen är avtalet mellan säljaren och konsumenten.

Utgångspunkten för felbedömningen är avtalet mellan säljaren och konsumenten. Avtalet uppstår när konsumenten köper varan av säljaren. Dessutom ska varan uppfylla vissa av de allmänna krav som anges i lagen. Med andra ord bedöms fel i varan från fall till fall utifrån både subjektiva och objektiva krav.

Bedömningen av felet påverkas också av de uppgifter som lämnats vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Fel föreligger om varan inte motsvarar de uppgifter som säljaren, ett tidigare försäljningsled eller någon annan har lämnat för deras räkning.
Säljarens ansvar omfattar också uppgifter som lämnats av en person som är anställd av säljaren.
Det finns ett fel i varan

 • om den inte motsvarar det avtalade (1.6.1)
 • om den inte uppfyller de allmänna kraven (1.6.2)
 • om installationen eller installations beskrivning inte motsvarar det överenskomna eller avviker från de allmänna kraven (1.6.3)

1.6.1 Varan ska motsvara det avtalade

Om varan avviker från det avtalade, finns det ett fel.

a) Varan som säljs till konsumenten ska vara avtalsenlig. Varan ska motsvara det avtalade bland annat vad gäller

 • beskrivning
 • typ
 • antal
 • kvalitet
 • funktion
 • kompabilitet
 • driftskompabilitet
 • andra egenskaper.

b) Varan ska lämpa sig för ett sådant särskilt ändamål som konsumenten har berättat för säljaren senast när avtalet ingicks och som säljaren har godkänt.

c) Med varan ska levereras alla tillbehör samt installations beskrivningar och andra  instruktioner som man särskilt kommit överens om med konsumenten. Konsumenten ska i vilket fall som helst få normala installations beskrivningar eller andra instruktioner.

d) Sådana uppdateringar som särskilt avtalats med konsumenten ska levereras till varan. Även om man inte kommit överens om särskilda uppdateringar ska säljaren alltid leverera nödvändiga säkerhets- och andra uppdateringar (Konsumentskyddslagen 5 kap. 13 b).
Konsumentskyddslagen 5 kap. 12 §
Konsumentskyddslagen 5 kap. 13 §

1.6.2 Varorna ska uppfylla de allmänna kraven

Om varan inte uppfyller något av de allmänna kraven i punkterna a-e, är den felaktig.

a) Varan ska vara lämplig för sådana ändamål för vilka samma typ av vara i allmänhet används. Om en vara omfattas av en viss lagstiftning, en teknisk standard eller, om sådana saknas, en branschspecifik uppförandekod, ska varan också uppfylla dessa krav.

b) Varan ska till sin kvalitet och beskrivning vara likadan som den modell eller det prov som säljaren presenterar. I felbedömningen har endast de egenskaper för vilka modellen eller provet har använts betydelse (RP 180/2021).

c) Varan ska levereras av sedvanliga

 • tillbehör. Till exempel en spelkonsols styrenhet eller kopplingskabel (KA).
 • förpackningar. Varan ska vara förpackad på sedvanligt eller annars lämpligt sätt, om förpackningen behövs för förvaring eller skydd av varan (RP 180/2021).
 • installationsbeskrivningar-, bruksanvisningar- och andra instruktioner. Med dessa avses anvisningar som behövs för ibruktagande, användning och förvaring av varan (RP 180/2021). Nödvändiga anvisningar gäller andra frågor än sådana som hör till normal allmän kunskap och livserfarenhet (RP 180/2021).

d) Varan ska ha samma kvantitet, kvalitet, hållbarhet och övriga egenskaper som andra varor av samma typ i allmänhet.

Med andra egenskaper avses omständigheter som hänför sig till varans funktion, kompatibilitet och säkerhet. Det kan finnas kvalitetsskillnader mellan liknande varor och en vara av sämre kvalitet är inte automatiskt felaktig. (RP 180/2021)

e) Varan ska också uppfylla konsumentens rimliga förväntningar.
Rimliga och befogade förväntningar grundar sig på vad konsumenterna allmänt och med fog kan anta, och de beror bland annat på varans art och den information som lämnats i marknadsföringen eller före köpet (RP 180/2021).

Priset på varan kan också ha betydelse, eftersom kvalitetsskillnaderna ofta också påverkar prisnivån (RP 180/2021). Dessutom inverkar varans ålder på vad köparen skäligen kan förvänta sig av den. För begagnade varor kan man inte förutsätta en lika lång livslängd som för nya varor.
Konsumentskyddslagen 5 kap. 12 §
Konsumentskyddslagen 5 kap. 13 §

1.6.3 Fel i varans installation eller i installationsbeskrivning

Varan är felaktig om den på grund av felaktig installation avviker från de överenskomna eller allmänna kraven.

Säljaren ansvarar för felet när

 • installation av varan ingår i försäljningsavtalet och varan har installerats av säljaren eller någon annan för säljarens räkning
 • den felaktiga installationen av varan på konsumentens ansvar har berott på brister i de installationsanvisningar beskrivning som säljaren lämnat eller
 • den felaktiga installationen på konsumentens ansvar av en vara som innehåller digitala element har berott på brister i de installationsanvisningar beskrivning som säljaren eller leverantören av digitalt innehåll eller av en digital tjänst har lämnat. Det är fråga om brister i installationsanvisningarna beskrivning till exempel när anvisningarna beskrivningarna är så otillräckliga eller svårbegripliga att konsumenten inte kan agera i enlighet med dem. (KA)

Konsumentskyddslagen 5 kap. 13 a §

1.6.4 Fel till följd av underlåtenhet som gäller uppdateringar vid köp av varor med digitala delar

När det är fråga om köp av en vara med digitala delar ska säljaren se till att konsumenten informeras om och får nödvändiga säkerhets- och andra uppdateringar. Om säljaren inte gör det finns det ett fel i varan.

Med nödvändiga uppdateringar avses uppdateringar som gör att varan förblir som avtalats och uppfyller de allmänna kraven i lagen. Konsumenten behöver till exempel inte få uppdaterade versioner av varans digitala innehåll eller en tjänst, om man inte särskilt kommit överens om detta (RP 180/2021).

 • Om det är fråga om ett enskilt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska uppdateringar ges under en skälig tid. Vanligtvis är en skälig tid varans livslängd (RP 180/2021).
 • Om det är fråga om  ett kontinuerligt tillhandahållande av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten under en längre tidsperiod ska nödvändiga uppdateringar ges så länge som säljaren är ansvarig för fel i varan och i varje fall minst den tid som det digitala innehållet eller den digitala tjänsten enligt avtalet ska levereras.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 13 b §

1.6.5 Rättsligt fel i varan

Varan är felaktig om någon annan har ägande-, pant- eller annan rätt till varan och ingen sådan begränsning har avtalats med konsumenten.

Det är fråga om ett rättsligt fel till exempel när en vara som tillhör en annan person har sålts till en konsument.
Konsumentskyddslagen 5 kap. 14 §

1.6.6. Situationer där konsumenten inte kan kräva gottgörelse

Det kan uppstå defekt eller brister i varorna som säljaren inte är ansvarig för. I vissa situationer kan varan också vara behäftad med ett sådant fel som avses i konsumentskyddslagen och som säljaren undantagsvis inte ansvarar för.

Seuraavissa tilanteissa kuluttaja ei voi vaatia hyvitystä:

1.7. Påföljder vid fel

1.7.1 Innehållning av köpesumman

Vid fel har konsumenten rätt att hålla inne betalningen.

 • Om köpesumman ännu inte har betalats i sin helhet, kan konsumenten låta bli att betala den del som motsvarar felet tills felet har gottgjorts.
 • Säljaren får kräva att konsumenten betalar resten av köpesumman i enlighet med avtalet.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 17 §

1.7.2 Rättelse av fel: Reparation av varan eller byte till en felfri vara

Fel i varan gottgörs i första hand genom att man korrigerar felet. Felet kan rättas till på följande sätt:

 • reparation av varan eller
 • byte av varan till en felfri vara.

Konsumenten får välja rättelsesättet. Denna valfrihet är dock inte absolut. Ett fel behöver inte rättas på det sätt som konsumenten kräver eller inte alls, om  det föreligger ett hinder som inte kan övervinnas eller om det skulle medföra oskäliga kostnader.  Säljaren ska visa att det är fråga om ett oöverstigligt hinder eller att rättelsen medför oskäliga kostnader (KA).

Säljaren kan vägra byta ut varan mot en felfri och rätta till felet till exempel då

 • det gäller en knapp som går att sy och som lossnat efter liten användning. (KA)
 • det är fråga om att limma fast en lös skobotten. (KA)
 • det är fråga om en liten skråma som är lätt att reparera. (RP 180/2021).

Säljarens rätt att vägra avhjälpa ett fel på det sätt som konsumenten kräver påverkas bland annat av följande:

 • felets betydelse
 • varans värde, om det inte hade funnits något fel
 • om rättelsen kan göras på något annat sätt utan att konsumenten orsakas betydande olägenhet.

Vid köp av begagnad bil eller annan begagnad vara kommer byte i allmänhet inte i fråga som ett sätt att rätta till felet, eftersom det i praktiken kan vara omöjligt för säljaren att erbjuda konsumenten en felfri vara. Fel i begagnade varor gottgörs i huvudsak genom att reparera varan, sänka köpesumman eller häva köpet.

Konsumenten behöver inte ge säljaren möjlighet att avhjälpa felet, om det på grund av omständigheterna vore oskäligt att vänta på avhjälpande. Detta kan vara fallet till exempel när en felaktig vara orsakar ytterligare skada eller annan väsentlig olägenhet, om reparationsarbetet inte utförs utan dröjsmål.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 18 §

1.7.2.1 Förfaringssätt vid avhjälpande av fel

1. Utredning av fel

Säljaren får granska varan eller på annat sätt försäkra sig om att den är felaktig. I praktiken innebär detta att konsumenten levererar varan till säljaren eller att man kommer överens med säljaren om avhämtning av varan.

Då det gäller stora och tunga föremål, såsom en säng eller tvättmaskin, rekommenderas att säljaren ordnar hämtningen av varan eller går för att kontrollera varan där den finns (KA).

2. Avhjälpande av fel

Varan ska repareras eller bytas ut inom skälig tid efter konsumentens felanmälan. En skälig rättelsetid beror på det aktuella fallet och påverkas till exempel av om det är fråga om en rättelse av fel eller ett byte  (RP 180/2021).

Avhjälpandet av felet får inte medföra betydande olägenhet för konsumenten. Vid bedömningen av vad som är en betydande olägenhet beaktas varans art och det syfte för vilket köparen skaffade varan.

Avhjälpandet av felet får inte medföra kostnader för konsumenten.

 • Avhjälpandet ska göras avgiftsfritt och konsumenten ska få ersättning för till exempel reklamations- och leveranskostnader som orsakats av fel i varan.
 • Säljaren svarar för avlägsnande av en installerad felaktig vara och återinstallering av en felfri vara samt för kostnaderna för detta, förutsatt att varan har installerats enligt dess art och användningsändamål. Så är fallet även när varan har installerats av konsumenten.

1.7.3 Prisavdrag och hävning av köpet

Konsumenten får kräva prisavdrag eller hävning av köpet om

 • det är omöjligt eller medför oskäliga kostnader att rätta ett fel. Det kan vara fråga om en sådan situation till exempel när det redan på förhand är klart att felet inte kan repareras eller varan bytas ut mot en felfri. (RP 180/2021).
 • en skälig tid har förflutit från felmeddelandet och avhjälpande fortfarande inte har gjorts.
 • säljaren inte på egen bekostnad har sett till att en felaktig vara som installerats avlägsnas och att en felfri vara installeras.
 • det med hänsyn till säljarens meddelande eller omständigheterna är klart att säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid eller utan att orsaka köparen betydande olägenhet. Vid bedömningen av olägenheten ska man bland annat beakta varans art och för vilket ändamål konsumenten skaffat varan  (RP 180/2021).
 • Säljaren redan tidigare har försökt avhjälpa felet i varan. Säljaren har i regel rätt att försöka avhjälpa felet endast en gång. Konsumenten har i allmänhet rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet redan efter ett resultatlöst försök att avhjälpa felet. Om felet i varan är något annat än ett tidigare uppdagat fel, ska säljaren ges en ny möjlighet att avhjälpa felet, särskilt när det är fråga om en dyr vara med en komplicerad konstruktion. Huruvida säljaren får försöka göra en ny avhjälpande påverkas också av om konsumenten längre kan förväntas lita på säljarens förmåga att avhjälpa felet. (RP 180/2021).

Prisavdraget måste motsvara felet.

 • Ofta måste prisavdragets belopp bedömas genom att beakta felets betydelse för varans bruks- eller bytesvärde eller utseende, till exempel genom att jämföra den felaktiga varans faktiska värde med det värde som varan skulle ha haft om den varit felfri.
 • Prisavdragets belopp bedöms från fall till fall.

Ett köp kan hävas endast om det är fråga om ett fel som är större än ringa.

 • Säljaren har bevisbördan för att felet är ringa. Vid bedömningen av om felet är ringa ska felets totala betydelse för konsumenten beaktas.
 • Ett fel kan anses vara ringa till exempel när det går enkelt och snabbt att rätta till det. Även olika ytfel kan vara av ringa karaktär. (RP 180/2021).

När ett fel i en vara är så allvarligt att det inte blir aktuellt att rätta till det, får konsumenten omedelbart kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Det kan vara fråga om en sådan situation när felet avsevärt påverkar konsumentens möjligheter att använda varan på normalt sätt och konsumenten inte kan förväntas lita på att säljarens avhjälpande skulle lösa problemet  (RP 180/2021).
Konsumentskyddslagen 5 kap. 19 §
Konsumentskyddslagen 5 kap. 19 a §

1.7.3.1 Förfaringssätt vid hävning

Om köpet hävs ska försäljaren ge kunden pengarna tillbaka när denna returnerar varan.

Återbetalning av köpesumman

Säljaren ska återbetala köpesumman efter att ha tagit emot varan. Köpesumman ska också återbetalas när köparen har lämnat in ett bevis, såsom ett returkvitto, på att varan har skickats tillbaka  (RP 180/2021).

 • Utgångspunkten är att säljaren ska återbetala köpesumman till köparen på samma sätt och på samma plats som köpesumman har betalats till säljaren. Om detta inte längre är möjligt kan säljaren återbetala köpesumman även på något annat sätt som säljaren och köparen kommit överens om  (RP 180/2021).
 • Säljaren kan från den köpesumma som återbetalas dra av den bruksnytta som konsumenten har fått av varan. En förutsättning för att bruksnyttan ska kunna dras av är att köparen har kunnat använda varan på normalt sätt. Storleken på en eventuell ersättning ska övervägas från fall till fall.
 • Säljaren ska betala en s.k. avkastningsränta enligt  3 § 2 mom. i räntelagen på den köpesumma som ska återbetalas.

Returnering av vara

Konsumenten ska returnera varan till säljaren. Säljaren ska ersätta konsumenten för returkostnaderna.

 • Konsumenten får i regel returnera varor som hen skaffat från en närbutik till inköpsstället. (KA)
 • Vid distansförsäljning ska konsumenten i allmänhet skicka varan till säljaren. Man kan också komma överens med konsumenten om andra retursätt. (KA)
 • Om det är fråga om en vara som på grund av varans art är svår att returnera eller skicka, ska säljaren erbjuda konsumenten andra sätt att ordna returnering av varan. Ett sådant sätt kan till exempel vara att säljaren sköter hämtningen av varan. (KA)
 • Om konsumenten har fått avkastning på varan, ska hen överlåta den till säljaren.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 28 d §
Konsumentskyddslagen 5 kap. 28 e §

Sammandrag: Alternativ för gottgörelse av fel 

 • Det primära sättet att gottgöra felet är att reparera varan eller byta ut den mot en felfri.

  Rättelsen ska göras inom skälig tid och så att den inte medför kostnader eller betydande olägenhet för konsumenten.

  Konsumenten har i princip frihet att välja om en defekt vara ska repareras eller bytas ut.

 • Konsumenten får kräva prisavdrag eller hävning av köpet, om

  • varan inte har reparerats eller bytts till felfri
  • det är omöjligt att reparera eller byta ut varan eller det skulle medföra oskäliga kostnader
  • man redan har försökt rätta till felet i varan en gång.

  Om felet är så allvarligt att det inte blir aktuellt att rätta till avhjälpa det, får konsumenten kräva prisavdrag eller hävning av köpet omedelbart.

  Prisavdrag kan komma i fråga när

  • varan kan användas trots felet, men dess värde kan anses ha sjunkit på grund av felet eller
  • det är frågan om ett litet fel och dess betydelse kan vara ringa för köparen med tanke på helheten, till exempel ett ytfel.

  Ett köp kan hävas endast om det är fråga om ett fel som är större än ringa. Säljaren har bevisbördan för att felet är obetydligt ringa.

  Konsumentskyddslagen 5 kap. 18 a §
  Konsumentskyddslagen 5 kap. 19 §

1.7.4 Skadestånd

Konsumenten har rätt till ersättning om ett fel i varan orsakar ekonomisk skada. Eftersom konsumenten måste agera så att kostnaderna för skadan blir så små som möjligt, behöver säljaren inte ersätta onödiga kostnader.

Konsumenten ska ersättas för skada som beror på fel i varan.

Eftersom erhållandet av skadestånd förutsätter bevis på att skadan uppkommit, får säljaren kräva att konsumenten lägger fram ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning över kostnaderna.

Direkta skador ska ersättas utan undantag. Sådana är bland annat

 • skäliga rese-, post- och telefonkostnader till följd av fel
 • kostnader för utredning av fel, till exempel utlåtande av varukontrollant e.d.
 • kostnader för varor som konsumenten hyr under reparationen
 • reparationskostnader, om man av grundad anledning har varit tvungen att låta någon annan än säljaren reparera felet.

Ersättning för indirekt skada förutsätter att felet eller skadan har berott på vårdslöshet från företagets sida. Vårdslöshet kan innebära försummande av skyldigheter, oskicklighet, likgiltighet eller oförsiktighet.

Indirekta skador är:

 • inkomstbortfall.
  Exempel: konsumenten har varit tvungen att vara frånvarande från sitt jobb för att reda ut eller korrigera felet och har fått avdrag på lönen för sin frånvaro.
 • skada som hänför sig till ett annat avtal som konsumenten ingått.
  exempel: konsumentens bil går sönder på grund av ett fel och konsumenten försenar sig från ett flyg till vilket han eller hon har en biljett med sådana villkor att hen inte kan få pengarna tillbaka.
 • väsentlig förlust av nytta av användningen eller annan olägenhet.
  Exempel: den långa reparationstiden för en felaktig vara medför konkreta, väsentliga olägenheter för konsumenten. Då ska konsumenten betalas ersättning även om det inte uppstår direkt ekonomisk skada för hen. För en skada av ringa betydelse kan man inte få skadestånd.

Konsumenten har alltid rätt till ersättning för skada som beror på ett rättsligt fel som fanns vid köpet och som konsumenten inte kände till eller borde ha känt till.
Konsumentskyddslagen 5 kap. 20 §

1.7.5 Produktskador

Konsumenten har också rätt att få ersättning av säljaren för en produktskada. Med produktskada avses i konsumentskyddslagen en situation där fel på en vara orsakar skada på annan egendom än den sålda varan.

Säljaren ska ersätta skada som felet har orsakat andra föremål om det skadade föremålet har omedelbar anknytning till det föremål som orsakat skadan.

 • Med omedelbar anknytning avses ett funktionellt samband. Säljaren kan till exempel bli tvungen att ersätta textiler som förstörts i en tvättmaskin eller livsmedel som tinat upp i en frysbox, om det har varit fel på apparaten.
 • Det finns ingen nedre gräns för den skada som ska ersättas.
  Konsumentskyddslagen 5 kap. 21 §

För skada på person eller annan egendom än den sålda varan till följd av bristande säkerhet svarar tillverkaren eller importören.
Produktansvarslag

2. Garanti

Principerna för garantin i korthet

 1.  Säljaren kan frigöra sig från den garanti som ett tidigare försäljningsled gett endast genom att uttryckligen och tydligt informera konsumenten om detta före köpet.
 2. Varan är felaktig om den försämras under garantitiden i enlighet med de villkor som anges i garantibeviset och i reklamen om garantin.
 3. För att undgå ansvar ska säljaren visa att felet i varan sannolikt beror på till exempel felaktig hantering av varan.
 4. Säljaren ska gottgöra felet enligt de principer som fastställs i lagen, om garantivillkoren inte är förmånligare för konsumenten.
 5. Konsumenten ska ersättas för den skada som felet i varan har orsakat, till exempel skäliga rese-, post- och telefonkostnader till följd av felet.
 6. Konsumenten ska ges ett garantibevis senast när konsumenten får varan.
 7. Garantin är i regel produktspecifik.

2.1. Vad är en garanti?

Garantin innebär att man förbinder sig att ansvara för varans användbarhet eller andra egenskaper under en viss tid. För att en sådan tilläggsförbindelse ytterligare utfästelse ska uppfylla definitionen av garanti kan ingen tilläggsavgift tas ut av konsumenten  (RP 180/2021).

 • Lagen föreskriver inte att en garanti ska lämnas, utan det är frivilligt att erbjuda den.
 • Garantivillkoren kan inte begränsa konsumentens lagstadgade rättigheter.
 • Garantin är ett av avtalsvillkoren för köpet.

Garantin ska alltid vara en tilläggsförmån för konsumenten, dvs. den ska erbjuda bättre rättigheter än bestämmelserna i lagen.

Vid handel med konsumtionsvaror kan garantin erbjudas till exempel av försäljarfirman, varutillverkaren eller importören.

 • Säljaren ansvarar för den garanti som getts av ett tidigare försäljningsled, såsom tillverkaren eller importören, precis som för sin egen.
 • Säljaren kan frigöra sig från den garanti som ett tidigare försäljningsled gett genom att uttryckligen och tydligt informera konsumenten om detta före köpet  (Konsumentskyddslagen 5 kap. 15 a). Om säljaren inte har meddelat att hen har sagt upp garantin, kan konsumenten välja till vilket försäljningsled hen riktar sina krav som grundar sig på garantin.

Garantin gäller i så stor omfattning som fastställs i garantivillkoren.

 • Situationer där det är fråga om ett fel som avses i lagen kan inte uteslutas ur garantin.
 • Garantivillkoren kan utöka garantigivarens ansvar och ge konsumenten en bättre ställning i detta avseende.

Garantin är i regel produktspecifik. Eftersom garantiförbindelsen i princip ges för produkten förblir den i kraft även om produkten byter ägare.

 • Garantin kan i allmänhet inte begränsas till varans första ägare, utan garantigivaren ansvarar för sin förbindelse under hela garantitiden oberoende av varans ägare.
 • Varans användningsändamål får inte ändras väsentligt, till exempel från privat bruk till professionellt bruk.

2.2. Garanti och dess förhållande till lagstadgat ansvar för fel

Varan är felaktig om den under garantitiden försämras i enlighet med villkoren i garantibeviset och i reklamen om garantin. Konsumenten får då kräva gottgörelse med stöd av garantin. Om varan inte har någon garanti ansvarar säljaren för fel i varan med stöd av lagens bestämmelser om ansvar för fel.

Under garantins giltighetstid ligger bevisbördan gällande felet hos säljaren. Detta är en fördel för konsumenten jämfört med bestämmelserna i lagen.

 • Bevisbördan gäller både tillämpningen av ett års presumtionstid och tiden därefter.
 • För att undgå ansvar ska säljaren visa att felet i varan sannolikt beror på till exempel felaktig hantering av varan.

Garantitidens utgång innebär inte att ansvaret för fel i varan samtidigt upphör. När garantin inte längre gäller ansvarar säljaren för fel i varan med stöd av lagens bestämmelser om ansvar för fel. Till exempel i fråga om varor vars hållbarhet är flera år är det säljaren som ansvarar för tillverkningsfel eller andra dolda fel, även om de visar sig först efter garantitidens utgång.
Konsumentskyddslagen 5 kap. 15 a

Garantitidens utgång innebär inte att ansvaret för fel i varan samtidigt upphör.

2.3. Fel och gottgörelse av det under garantitiden

Det finns ett fel på varan om den försämras under garantitiden i enlighet med de villkor som anges i garantibeviset och i reklamen om garantin innan avtalet ingåtts eller när avtalet ingås.

Säljaren ansvarar för de uppgifter som ges i både garantibeviset och marknadsföringen.

 • Om villkoren i garantibeviset avviker från villkoren i reklamen till nackdel för konsumenten, får konsumenten åberopa villkoren i reklamen.
 • Konsumenten kan inte åberopa villkoren i reklamen om de har rättats till på samma eller liknande sätt som den ursprungliga reklamen innan konsumenten ingår avtalet.

Säljaren ska gottgöra felet enligt de principer som fastställs i lagen, om garantivillkoren inte är förmånligare för konsumenten (se punkt 1.7. Konsekvenser av fel). Ett bättre sätt att rätta till ett fel än vad som föreskrivs i lagen kan till exempel vara ett garantivillkor enligt vilket konsumenten kan häva köpet även om felet är ringa.

Även om någon annan än säljarens affärslokal har angetts som reparationsplats i garantivillkoren, kan konsumenten ändå föra varan även till säljaren, om det är svårt för konsumenten att leverera varan någon annanstans. Detta grundar sig på att köparen i garantiärenden alltid har rätt att uträtta ärenden även med säljaren.

För att undgå ansvar ska säljaren visa att försämringen av varan sannolikt beror på:

 • olycksfall
 • felaktig hantering av varan eller
 • någon annan orsak som beror på köparen.

Enbart ett påstående om försummelse av service är inte tillräckligt, utan säljaren ska göra sannolikt att apparaten har skadats på grund av reservdelar av bristfällig kvalitet eller reservdelar som annars inte lämpar sig för varan eller på grund av att servicen har försummats. Det ska finnas ett orsakssamband mellan felet på apparaten och den använda reservdelen eller bristfällig service för att garantin ska kunna förfalla. (KA)

På grund av säljarens bevisbörda är huvudregeln att konsumenten inte får debiteras en avgift för utredning av felet under garantitiden. I undantagsfall kan man dock kräva skäliga kostnader om

 • avgiften har avtalats på förhand
 • kontrollen har utförts omsorgsfullt och med beaktande av konsumentens intresse och
 • konsumenten borde ha förstått att det inte finns något fel i varan, utan att det handlar om ett fel som konsumenten själv orsakat. (KA)

Konsumenten ska få en utredning om orsaken till felet och informeras om varför säljaren inte är ansvarig.

Konsumentskyddslagen 5 kap. 15 a

2.4 Skadestånd under garantitiden

Säljaren är skyldig att ersätta konsumenten för direkta skador som orsakats av felet på samma sätt som om det inte fanns någon garanti.

Direkta skador är till exempel kostnader för leverans och returnering av varan för reparation.

Indirekta skador är säljaren skyldig att ersätta endast

 • om felet eller skadan beror på dennes vårdslöshet  oaktsamhet eller
 • om varan vid köpet avvek från det som man särskilt förbundit sig till i garantin. Ordalydelsen ”särskilt förbundit sig till” avser inte den normala funktionsgarantin för varan. Det innebär uttryckligen en erbjuden garanti för att varan har en viss egenskap eller att garantigivaren annars i sin marknadsföring särskilt har betonat en viss egenskap hos varan (HD 2004:123).

Konsumentskyddslagen 5 kap. 20 §

2.5. Garantibevis och uppgifter om garantin

Konsumenten ska ges ett garantibevis senast när konsumenten får varan. Intyget Beviset ska ges personligen skriftligen eller elektroniskt så att det kan sparas och återges oförändrat. Det räcker till exempel inte med att konsumenten endast erbjuds en länk till en webbplats som innehåller garantiärenden.

Garantibevis skall vara klart och begripligt och innehålla följande uppgifter:

 1. garantigivarens namn och adress,
 2. den vara som garantin gäller,
 3. garantivillkoren,
 4. det förfarande som köparen skall iaktta för att använda garantin,
 5. ett tydligt meddelande om att köparen har lagenliga rättigheter har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter.

Konsumenten får åberopa garantin även om den inte uppfyller kraven ovan.
(Konsumentskyddslagen 5 kap. 15 b §)

2.6. Garantins giltighetstid

När säljaren överväger längden på varans garantitid lönar det sig att beakta att varan till sin varaktighet ska motsvara köparens motiverade förväntningar.

Garantitiden borde vara så lång att den tillsammans med säljarens bevisbörda ger köparen en verklig tilläggsförmån. Garantitidens längd är också för konsumenterna det primära och ofta enda garantivillkoret som de anser vara viktigt när de överväger att köpa en vara. (KA)

För vissa varor kan den normala livslängden vara mycket lång, varvid även garantitiden kan förutsättas vara längre än normalt. Sådana långvariga garantier som gäller i 15–30 år finns bland annat för vissa byggmaterial, såsom takmaterial och vissa verktyg.

Användningen av långa garantitider i marknadsföringen bedöms också utifrån konsumentskyddslagens bestämmelser om vilseledande och otillbörliga marknadsföring. De så kallade ”eviga” eller ”livslånga” garantierna måste närmast betraktas som marknadsföringsmetoder och inte som egentliga garantiförbindelser. Marknadsföring av sådana garantier är i allmänhet inte förenlig med konsumentskyddslagen.

2.7. Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal

Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal, liksom olika tilläggsskydd och produktförsäkringar, är något annat än en garanti.

Säljaren kan om hen så önskar i samband med ett köp av en konsumtionsvara erbjuda till exempel ett avgiftsbelagt service- och reparationsavtal för underhåll av varan eller reparation av ett sådant fel som inte omfattas av lagen. Det kan till exempel vara fråga om störningar som orsakats av normalt slitage eller ett defekt som orsakats av en utomstående orsak.

Avgiftsbelagd service kan omfatta till exempel rengöring, justeringar, byte av delar eller tillbehör som snabbt blir slitna och andra åtgärder som inte skulle åtgärdas med stöd av bestämmelserna om fel i konsumentskyddslagen.

Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal ska tydligt skiljas från garantin.

 • Garantin får inte omfatta konsumentens självriskandel eller någon annan betalningsskyldighet, eftersom garantireparationen ska vara helt avgiftsfri för konsumenten.
 • Marknadsdomstolen har förbjudit att i garantiförbindelsen använda ett avtalsvillkor som innehåller en självrisk som begränsar garantin samt ett avtalsvillkor som gäller en sådan garanti där konsumenten ska betala självriskandelen för underhålls- eller reparationsåtgärder (Marknadsdomstolens beslut 1983:21983:12 och 2000:7).

Riktlinjerna har utarbetats 2022.