Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror

(2002, granskats 2011, 2018)

Konsumentskyddslagens bestämmelser om felsituationer förnyas i början av år 2022. Informationen på ”Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror” -sidorna gäller köp som gjorts fram till den 31 december 2021. Information om bestämmelserna som gäller köp fr.o.m. den 1 januari 2022 kommer inom kort.

I denna anvisning presenteras de principer som gäller ansvaret för fel och garantiutfästelser. Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagens 5 kapitel ovh de tillämpas när produkten inte har någon garanti eller garantin har gått ut. För ansvaret för fel har det i lagen inte bestämts någon tidsgräns, utan den tid ansvaret gäller bestäms enligt varans förväntade livstid. En garanti är däremot en frivillig tilläggsförmån som säljaren, tillverkaren eller impotörer ger köparen. Garantigivaren ansvarat för att produkten fungerar en viss tid.

Säljaren, importören och tillverkaren ansvarar för fel i vara enligt bestämmelserna i konsumentskyddslagens 5 kapitel. Bestämmelserna tillämpas på köp av konsumtionsvaror när säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument. Med konsument avses en privatperson som skaffar en produkt för i huvudsak annat ändamål än för sin yrkesutövning. På auktioner på begagnade varor, där köparen kan delta personligen, tillämpas bestämmelserna i köplagen.

Innehåll

 1. När har varan ett fel?
 2. Utredning av förekomsten av fel i oklara fall
 3. Sexmånadersfristen
 4. Ansvaret för fel vid köp av begagnade varor
 5. Hur länge ansvaret för fel gäller
 6. Att reklamera fel
 7. Påföljder vid fel
  7.1 Rätt att hålla inne betalningen
  7.2 Avhjälpande av fel: reparation eller byte
  7.3 Prisavdrag och hävning av köpet
  7.4 Skadestånd
  7.5 Produktskador
  7.6 Tidigare säljleds ansvar för fel
 8. En garanti är en frivillig tillläggsutfästelse
 9. Avhjälpande av fel
 10. Garantins förhållande till lagstadgat ansvar för fel
 11. Långa garantitider
 12. En garantireparation är avgiftsfri för köparen
 13. Uppgifter som skall lämnas om garantin
 14. Begräsningar av garantin
 15. Garantin gäller produkten
 16. Tillverkarens eller importörens garanti
 17. Garanti på varor som skaffats i annat EU-land samt på parallellimporterade varor
 18. Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal
 19. Allmänna garantivillkor

1. Nä har varan ett fel?

Bedömningen av fel baserar sig på avtalet mellan parterna. Enligt lagen skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning överensstämma med det som följer av avtalet. Varan har et fel t.ex. om

 • den inte är lämplig för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används.
 • den inte är lämplig för det särskilda ändamål för vilket köparen har avsett att använda varan. Detta gäller om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och ändå inte före köpslutet har meddelat köparen att varan eventuellt inte är lämplig för användningssändamålet.
 • det inte stämmer överens med den beskrivning säljaren har gett eller det prov eller den modell säljaren har lagt fram.
 • varan till sin hållbarhet eller i övrigt inte överensstämmer med vad konsumenter i allmänhet har grundad anledning att förutsätta vid köp av en sådan vara.
 • varan inte överensstämmer med de krav på t.ex. produktsäkerhet som ställs i lagen eller av myndigheter.
 • varan inte åtföljs av de anvisningar som behövs för dess installering, montering, användning, skötsel eller förvaring.

Anvisningarna skall ges på finska eller svenska, beroende på köparens modersmål. Endast om det är fråga om en vara som är avsedd för en mycket begränsad kundgrupp med särskild sakkunskap kan det vara till- räckligt att anvisningarna ges på engelska. Anvisningarna skall också ges i en sådan form att konsumenten utan svårighet kan läsa dem. Om köparen inte har möjlighet att använda anvisningar som ges till exempel på en cd-skiva eller om köparen inte har möjlighet att använda internet, ska anvisningarna ges skriftligt.

Om varan inte uppfyller dessa krav har den ett fel. Köparen får dock inte åberopa en sådan omständighet som fel, som han måste antas ha känt till redan vid köpet.

Naturligt slitage på varan betraktas inte heller som fel. Slitaget skall dock bedömas utgående från om varan har hållit så länge som konsumenten har haft grundad anledning att förvänta sig. Om varan har slitits ut i förtid i förhållande till den livstid den kan förväntas ha, är slitaget inte naturligt och säljaren befrias inte från ansvar.

Bestämmelserna i konsumentskyddslagens 5 kapitel tillämpas också på beställning av vara som framställs eller tillverkas. Köparen får inte som fel åberopa en omständighet som har sitt ursprung i det material som köparen tillhandahållit för tillverkning eller framställning av varan. Köparen får emellertid åberopa också en sådan omständighet, om säljaren har förfarit vårdslöst. Säljaren har ansvar för fel, om han upptäcker eller borde ha upptäckt att det material som köparen tillhandahållit är felaktigt, bristfälligt eller olämpligt på ett sådant sätt att det inte lämpar sig för ändamålet. Säljaren befrias från ansvar för fel om köparen har godkänt att varan framställs eller tillverkas trots materialfelet.

installering eller montering som eventuellt ingår i köpet tillämpas samma bestämmelser om fel när installeringen eller monteringen utförs av säljaren eller någon annan för säljarens räkning. Det kan till exempel vara fråga om köp av en tvättmaskin, där det i ingår i avtalet att säljaren installerar maskinen.

Bedömningen av fel påverkas också av de uppgifter som har lämnats i marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Varan har ett fel om den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper eller användning, som säljaren, ett tidigare säljled eller någon annan för säljarens räkning har lämnat. Säljarens ansvar omfattar också uppgifter som lämnats av personer som är anställda hos säljaren.

Säljaren ansvarar dock inte för felaktiga uppgifter om han visar att han varken kände till eller borde ha känt till de uppgifter som lämnats. Säljaren frigörs från ansvar också om han visar att uppgifterna inte har inverkat på köpet eller att uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt.

2. Utredning av förekomsten av fel i oklara fall

Ibland kan det vara oklart om varan har ett fel eller om orsaken till att en apparat inte fungerar skall sökas någon annanstans. Den som i första hand ansvarar för att reda ut felet är säljaren, som är professionell inom området. Köparen kan inte förväntas kunna göra någon noggrann analys av orsakerna till felet, i synnerhet om det är fråga om en komplicerad teknisk apparat. Till och med bruksanvisningen för en sådan apparat kan vara svår att tyda och begripa.

Om varan har en garanti, kan säljaren inte befrias från ansvaret för felet om han inte visar att varan försämrats på grund av ett olycksfall, felaktig hantering eller någon annan orsak på köparens sida. Säljaren kan också visa att apparaten är felfri och att orsaken till att den inte fungerat är att köparen inte har kunnat följa bruksanvisningen.

Med beaktande av att säljaren har denna bevisbörda kan säljaren i samband med en garantireparation inte kräva att köparen betalar för de åtgärder som vidtagits för att reda ut felet – om köparen inte uppenbart grundlöst ha lämnat varan för reparation eller om det inte är fråga om ett fel som köparen själv förorsakat och borde vara medveten om.

Om ingen garanti har beviljats eller om garantitiden har gått ut, måste köparen visa att varan är felaktig. Om varan visar sig felfri när säljaren söker felet, kan säljaren i vissa fall debitera en avgift för felsökningen, för- utsatt att säljaren och köparen har avtalat om det i förväg.

3. Sexmånadersfristen

Huruvida varan har ett fel bedöms utgående från hurdan den var när den överläts till köparen. Säljaren ansvarar för fel som fanns i varan när den överläts, även om felet visar sig först senare.

Ett fel som visar sig i varan inom sex månader från att den överlåtits antas ha funnits i varan redan vid tidpunkten för överlåtelsen och vara på säljarens ansvar. För att befrias från ansvaret måste säljaren visa att varan var felfri när den överläts.

Sexmånadersfristen tillämpas inte, om den inte lämpar sig på grund av felets eller varans natur. Det kan vara fallet t.ex. när varans normala livslängd är kortare än sex månader eller om felet beror på ett olycksfall eller felaktig hantering. Detsamma gäller när det är fråga om normalt slitage, inte fel.

Varans normala livslängd bedöms med hänsyn till bestämmelsen enligt vilken varan till sin hållbarhet skall motsvara det som konsumenten i allmänhet har grundad anledning att anta vid köp av varor av samma slag. I fråga om hållbarhet baserar sig bedömningen av felet på en allmän måttstock, inte den enskilda konsumentens förväntningar. Kvalitetsskillnaderna mellan varor återspeglas ofta i prisnivån, och därför skall också priset beaktas vid bedömningen.

Utgångspunkten är att sexmånadersfristen tillämpas på alla konsumtionsvaror med några undantag (exempelvis livsmedel). Fristen gäller också kläder och skor, liksom köp av sällskaps- och hobbydjur, såsom hundar. I oklara fall måste det dock bedömas separat om varans normala livslängd är kortare än sex månader eller om det är fråga om t.ex. normalt slitage och inte ett fel.

4. Ansvaret för fel vid köp av begagnade varor

Sexmånadersfristen tillämpas också på köp av begagnade varor. Begagnade varor har ofta fel som beror på att varan använts och på normalt slitage. En begagnad vara är inte likvärdig med en ny. Innan sexmånadersfristen tillämpas måste det alltså avgöras om ett fel i till exempel en begagnad bil medför att bilen är felaktig på det sättet som avses i lagen.

Utgångspunkten för bedömningen av felet är innehållet i avtalet mellan parterna. Vid köp av begagnade varor avtalas det emellertid i allmänhet inte i detalj om varans egenskaper. Huruvida det föreligger ett fel be- döms då enligt bestämmelsen i 5 kap. 14 § i konsumentskyddslagen. Bestämmelsen gäller köp av en vara ”i befintligt skick” eller med ett motsvarande förbehåll. Enligt den har varan ett fel, om

 • den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper som säljaren har lämnat före köpet och uppgifterna har inverkat på köpet
 • säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande angående varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Detta gäller om underlåtelsen har inverkat på köpet.
 • varan är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har haft anledning att förutsätta.

Köparen skall bevisa att varan är felaktig, dvs. att den inte överensstämmer med avtalet eller med det som köparen med fog har haft anledning att förutsätta. Om varan bevisligen har ett fel och felet har uppdagats inom sex månader från överlåtelsen, behöver köparen inte bevisa att varan var felaktig redan när den överläts.

Bedömningen av felet kan också påverkas av om säljaren har gett köparen information om varans egenskaper eller användningen av den. Fel och brister som man känner till kan också skrivas in i köpeavtalet. Köparen kan inte som fel åberopa en omständighet som han har fått kännedom om före köpet. Säljaren kan dock inte göra någon allmän reservation, utan han måste individualisera de fel han känner till.

5. Hur länge ansvaret för fel gäller

Även efter att sexmånadersfristen och garantitiden har gått ut kan köparen åberopa fel i varan, om varans livstid i normal användning är kortare än vad köparen enligt allmän måttstock kan förutsätta. Felet måste dock vara ett sådant fel som avses i konsumentskyddslagen.

Säljarens ansvar för fel omfattar dock inte fall där varan gått sönder efter en ovanligt kort användningstid därför att den har utsatts för större belastning än vad konsumenten med fog kan förutsätta att den tål.

Också i sådana fall är det säljaren som bär bevisbördan, om varan går sönder under de första sex månaderna eller medan garantin är i kraft.

Enligt EG-direktivet 1999/44/EG som gäller försäljning av konsumtionsvaror och garantier ansvarar säljaren för fel i varan, om felet visar sig inom två år efter att varan överläts till köparen. Tvåårsfristen upptogs dock inte i den finska lagen. I regeringspropositionen motiverades detta med att dolda fel i varaktiga konsumtionsvaror kan visa sig även senare. Enligt lagmotiveringen är det skäligt att säljaren ansvarar för fabrikationsfel som ursprungligen funnits i t.ex. fordon, byggmaterial eller hushållsmaskiner, även om felet uppdagas först när det har gått mer än två år från att varan överläts till köparen. Ju längre tid det har gått från köpet desto svårare är det i praktiken för köparen att bevisa att varan har ett fel som säljaren är ansvarig för.

I konsumenttvistenämndens avgöranden har för hemelektronik, såsom tvättmaskiner, tv-apparater och datorer standardiserats som praxis att en vara ska hålla längre än 2 år. Då en vara varit i användning över 4 år, anses en defekt i allmänhet inte som ett fel. Om defekten uppkommit klart efter 2 år och före 4 år, ska konsumenten i allmänhet delta i reparationskostnaderna.

Om en hushållsmaskin får en defekt om 2–4 år, ska det bedömas från fall till fall om den eventuellt har ett fel. Bedömningskriterier är då bland annat de marknadsföringsuppgifter som getts om varan, vilken vara det är fråga om, priset, typen av defekt och dess betydelse, hur varan använts och hur mycket samt tidpunkten då felet uppstått mellan 2 och 4 år.

Typen av defekt har betydelse vid bedömningen av felet. Till exempel om det uppstår en defekt i kylskåpets termostat efter fyra års användning, ses det i allmänhet inte som ett fel. Däremot, om defekten uppstår i kompressorn, kan det vara fråga om ett fel, eftersom en kompressor väntas hålla över fyra år.

Konsumenttvistenämnden har dessutom i sin standardiserade avgörandepraxis ansett att om det uppstår ett fel eller en brist i en vara klart innan slutet på varans sedvanliga användningstid och säljaren inte presenterar en utredning som stöd för att defekten uppstått till följd av en orsak på köparen sida eller annan av säljaren oberoende orsak, anses varan ha ett fel.

6. Att reklamera fel

Köparen skall meddela om ett fel inom en skälig tid från att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt

det. En reklamation kan dock alltid lämnas inom två månader från att köparen i verkligheten upptäckte felet. Utöver säljaren kan reklamationen lämnas till den näringsidkare som har förmedlat köpet eller tidigare säljled. Om varan har beviljats garanti kan reklamationen också lämnas till garantigivaren. Köparen får välja hos vem han reklamerar felet.

Eftersom avhjälpandet av ett fel inte får medföra kostnader för köparen, måste det vara avgiftsfritt att göra en reklamation. Därför kan näringsidkaren till exempel inte använda sig av ett telefonnummer med en extra samtalsavgift för att ta emot reklamationer.

Ett fel kan alltid reklameras inom två månader från att köparen upptäckte felet. Det innebär att köparen kan ha rätt att åberopa antagandet om fel också efter att sexmånadersfristen har gått ut. Det förutsätter att köparen har upptäckt felet inom sex månader och reklamerar det inom två månader från upptäckten. Detsamma gäller garanti som beviljats varan: köparen kan åberopa garantin också efter att garantitiden gått ut, om han har upptäckt felet medan garantin var i kraft och meddelar om det inom två månader från att han upptäckte felet.

Säljaren kan inte kräva att köparen har kvittot kvar, om köparen vill reklamera ett fel i varan. Uppvisning av kvittot underlättar skötseln av ärendet, men också annan utredning över var och när varan är köpt duger. Till exempel ett bankkortsverifikat, ett kontoutdrag eller affärens dekal på varans förpackning utgör tillräckliga bevis. Med tanke på problemsituationer upprätthåller många garantigivare också själva ett register över garantier som är i kraft.

Köparen går inte alltid miste om sina rättigheter även om reklamationen görs senare än inom en skälig tid och efter tvåmånadersfristen. Köparen kan alltid åberopa fel om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder, t.ex. hemlighållit ett fel som han känt till för köparen. Köparen kan åberopa fel genom en fördröjd reklamation också i det fall att varan inte uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen eller att felet består i att varan är farlig. Samma gäller om en vara strider mot konsumentsäkerhetslagen eller annars av säkerhetsskäl anses ha ett fel.

7. Påföljder vid fel

7.1 Rätt att hålla inne betalningen

Köparen har rätt att hålla inne betalningen på grund av fel. Det belopp som innehålls skall dock motsvara felet; det skall stå i en rimlig proportion till felets art och betydelse.

7.2 Avhjälpande av fel: reparation eller byte

Köparen kan i första hand kräva att felet avhjälps genom att varan repareras eller byts ut mot en felfri vara. Varan skall repareras eller bytas ut inom en skälig tid så att det inte medför kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen, eller att varans värde sjunker.

Om köparen t.ex. på egen bekostnad har återbördat den felaktiga varan till säljaren, skall säljaren ersätta de kostnader som föranletts köparen. Vad som är en skälig tid eller en väsentlig olägenhet bedöms med beak- tande av bl.a. varans art och det ändamål för vilket köparen skaffat den. T.ex. reparationen av en tvättmaskin som används i en barnfamilj får skäligen ta bara några dagar. Reparationen av ett soffbord kan enligt motsvarande bedömning däremot ta en klart längre tid.

Säljaren är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om det skulle medföra oskäligt stora kostnader för säljaren. Vid bedömningen av vad som är skäliga kostnader beaktas i synnerhet felets betydelse och varans värde, om varan var avtalsenlig. Dessutom avvägs om det är möjligt att avhjälpa felet på något alternativt sätt utan att förorsaka betydande olägenhet för köparen.

Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller avlämna en felfri vara. Detta gäller om säljaren utan dröjsmål efter att säljaren reklamerat felet erbjuder sig att göra det. Ge- nom att rätta till felet eller byta ut varan kan säljaren undvika en hävning av köpet eller ett prisavdrag. Köparen har rätt att vägra låta avhjälpa felet, om det skulle medföra väsentlig olägenhet för honom eller nedgång i varans värde. Han kan vägra också på grund av andra särskilda skäl, t.ex. att en reparation sannolikt inte skulle lyckas.

Om det finns grundad anledning, behöver köparen inte alltid vänta på att säljaren avhjälper felet. Vid tvingade omständigheter kan köparen till exempel låta reparera ett fel i en bil om felet visar sig under en bilresa. I sådana situationer kan säljaren inte åberopa att köparen inte hade reklamerat felet hos säljaren och att säljaren inte hade fått tillfälle att avhjälpa felet. Å andra sidan kan säljaren också ordna med en telefonjour för sådana fall och förutsätta att köparen först kontaktar jouren för att få anvisningar om det ändamålsenliga sättet att reparera felet.

7.3 Prisavdrag och hävning av köpet

Om avhjälpande av felet eller avlämnande av en felfri vara inte kommer i fråga, får köparen kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, om felet inte är ringa. Detsamma gäller om felet inte avhjälps eller en felfri vara avlämnas inom en skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen.

Vid köp av standardvaror är köparen i allmänhet inte skyldig att låta säljaren försöka avhjälpa felet mer än en gång. Om varan är värdefull och komplicerad, skall säljaren i allmänhet få möjlighet till flera reparationsför- sök.

Huruvida felet skall betraktas som ringa bedöms med hänsyn till vad felet som helhet har för betydelse för köparen. Ett fel kan betraktas som ringa exempelvis om det snabbt och lätt går att reparera. Enligt lagmoti- veringen kan t.ex. olika slag av ytskador vara av obetydlig karaktär och deras betydelse för köparen vara ringa med beaktande av helheten.

Då köpet hävs återlämnar köparen varan till säljaren och säljaren återbetalar köpepriset till köparen. Säljaren kan dock göra avdrag för köparens nyttovärde från köpepriset som återbetalas i enlighet med 65 § i köplagen. Avdrag för nyttovärdet förutsätter att köparen kunnat använda varan relativt länge på normalt sätt. Köparens nyttovärde sjunker av till exempel försök att åtgärda varans defekt. Nyttovärdet kan vanligen inte fastställas enligt en fast formel, till exempel som en procentuell andel av köpepriset, utan beloppet på den eventuella ersättningen ska övervägas från fall till fall. Dessutom ska man beakta att säljaren på köpepriset som återbetalas ska betala så kallad ränta på avkastning i enlighet med 3 § 2 momentet i räntelagen.

7.4 Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för skada som han lider genom att varan har fel. Typiska skador som köparen kan lida på grund av fel i en vara är kostnader för att reda ut saken, såsom rese, telefon- och postkostnader. Som skada räknas också utgifter för att låta rätta till felet, om säljaren inte rättar till det. Om köparen för den tid det tar att rätta till felet måste hyra en motsvarande vara, kan säljaren vara skyldig att ersätta också utgif- terna för detta.

Om felet eller skadan beror på vårdslöshet på säljarens sida, är säljaren skyldig att ersätta förutom direkt även indirekt skada som åsamkats köparen. Indirekt skada är till exempel inkomstbortfall på grund av utred- ningen av felet.

Indirekt skada kan också utgöras av att konsumenten förorsakas betydlig olägenhet för att varan inte har kunnat användas (bruksnytta) eller annan motsvarande olägenhet. I sådana fall har konsumenten rätt till ersättning även om han inte lider en direkt ekonomisk skada. För olägenhet av mindre betydelse betalas dock ingen ersättning.

7.5 Produktskador

Med produktskador avses situationer där ett fel i en vara orsakar skada på annan egendom. Till exempel kan ett fel i en tvättmaskin skada tvätten.

Enligt produktansvarslagen ansvarar tillverkaren eller importören av en produkt för skada som produkten förorsakar för människor och egendom i privat bruk. Den nedre gränsen för en skada som skall ersättas enligt produktsäkerhetslagen är 395 euro.

Enligt konsumentskyddslagen lagen ansvarar säljaren för skadad egendom när skadan drabbar sådan egendom som har en omedelbar anknytning till den sålda varan. Det kan till exempel vara fråga om program som konsumenten skaffat till sin mobiltelefon eller dator och som förstörs på grund av ett fel på apparaten. Det finns ingen nedre gräns för ersättningsgilla skador.

Konsumentens rätt att få skadan ersatt påverkas också av den allmänna skadeståndsprincipen enligt vilken konsumenten skall eftersträva att begränsa skadan genom att själv vara aktsam.

7.6 Tidigare säljleds ansvar för fel

Köparen har rätt att på grund av fel i varan rikta krav även mot tillverkaren, importören eller någon annan näringsidkare i ett tidigare säljled.

Tidigare säljleds ansvar för fel följer samma principer som säljarens ansvar, men är inte lika omfattande till alla delar. Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som har sin grund i orsaker som inte beror på dem och som har uppstått efter att de överlåtit varan till följande säljled. En annan begränsning gäller situationer där köparen på grund av fel i varan kräver prisavdrag eller återbetalning av priset. Tillverkaren och importören är inte skyldiga att återbetala köparen mer än deras egen avtalspart i nästa säljled hade kunnat kräva på samma grunder.

Prisavdraget beräknas utgående från vad tillverkaren eller importören fick när de överlät varan vidare, inte på basis av det pris köparen har betalat.

Om konsumenten vill rikta krav mot ett tidigare säljled, skall han också reklamera felet direkt till denna näringsidkare. Köparen behöver dock inte göra en ny reklamation, om han har reklamerat hos säljaren och re- klamationen via säljaren vidarebefordras till det tidigare säljledet.

Köparen skall reklamera felet till en näringsidkare i ett tidigare säljled inom en skälig tid från att han upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamationen kan dock alltid göras inom två månader från att säljaren upptäckte felet. Samma tidsfrist tilllämpas när köparen har reklamerat felet hos säljaren och det tidigare säljledet får del av reklamationen ge- nom försäljaren.

8. En garanti är en frivillig tillläggsutfästelse

Vid köp av en konsumtionsvara kan säljaraffären eller till exempel tillverkaren eller importören av en vara ge en garanti. Den som beviljar en garanti förbinder sig att ansvara för att varan är användbar eller för dess övriga egenskaper under en viss tid. Garantigivaren ansvarar för fel som förekommer i varan under garantitiden och för annat som definieras i garantivillkoren. Om varan försämras på ett sätt som avses i garantin un- der den tid garantin är i kraft, har den ett fel, och köparen kan åberopa garantin.

Säljarens ansvar för fel som visar sig under garantitiden är inte beroende av om ursprunget till felet fanns redan när varan överläts till köparen. Köparen behöver inte visa att varan hade felet redan vid köpet.

För att frigöras från ansvar skall säljaren visa att felet eller annan försämring som skett i varan har berott på en olyckshändelse, felaktig hantering eller någon annan omständighet på köparens sida. Det är alltså säljaren som bär bevisbördan.

Om säljaren vill åberopa normalt slitage, skall varans antagna livslängd också beaktas vid bedömningen. Varan skall till sin hållbarhet motsvara det som konsumenten i allmänhet vid köp av en motsvarande vara har grundad anledning att anta. För att frigöra sig från ansvaret måste garantigivaren alltså visa att det handlar om en sådan del som slits och som inte kan antas ha en längre livstid, eller att det rör sig om en omständighet som beror på köparen eller en yttre orsak.

9. Avhjälpande av fel

Säljaren skall rätta till fel enligt de principer som fastställts i lagen, om garantivillkoren inte innehåller bestämmelser som är förmånligare för köparen. En förmånligare bestämmelse kan till exempel vara att garanti- utfästelsen innehåller ett löfte att återbetala priset till köparen också på grund av obetydliga fel.

Fel avhjälps i första hand genom att reparera varan eller byta ut den inom en skälig tid. Avhjälpandet får inte medföra kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen.

Garantigivaren är skyldig att Enligt konsumentskyddslagen lagen ansvarar säljaren för skadad egendom när skadan drabbar sådan egendom som har en omedelbar anknytning till den sålda varan. Det kan till exempel vara fråga om program som konsumenten skaffat till sin mobiltelefon eller dator och som förstörs på grund av ett fel på apparaten. Det finns ingen nedre gräns för ersättningsgilla skador.

Konsumentens rätt att få skadan ersatt påverkas också av den allmänna skadeståndsprincipen enligt vilken konsumenten skall eftersträva att begränsa skadan genom att själv vara aktsam.

10. Garantins förhållande till lagstadgat ansvar för fel

Det är frivilligt att ge en garanti. Köparen kan inte kräva det. Om det inte finns någon garanti, ansvarar säljaren för fel i varan enligt lagens bestämmelser om ansvar för fel. Trots garantin har köparen de rättigheter som lagen ger honom. De kan inte begränsas genom garantivillkoren.

Att garantitiden går ut innebär inte att ansvaret för fel i varan upphör på samma gång. T.ex. ett fabrikationsfel som ursprungligen funnits i en hushållsmaskin eller en bil är på säljarens ansvar, även om det visar sig först när garantitiden gått ut. Vid sidan av säljaren ansvarar också tillverkaren och importören för fel i varan direkt enligt lagen.

En garanti skall vara en tilläggsförmån för köparen, dvs. den skall ge köparen rättigheter utöver dem som lagen garanterar. I motiveringen till konsumentskyddslagen konstateras att ordet ”garanti” hos konsumenter- na väcker särskilda förväntningar angående varans kvalitet och det rättsskydd som hänför sig till anskaffningen. Marknadsdomstolen har i flera avgöranden sagt att uttrycket ”garanti” inte får användas i marknads- föringen, om den utlovade garantin inte innebär en sådan förmån för konsumenterna, som de inte får redan med stöd av lagen (t.ex. avgörandena 1999:1, 199:8, 1995:14 och 1989:10).

Garantitidens längd inverkar också på om garantin ger köparen en ytterligare förmån jämfört med lagen. Under de första sex månaderna efter köpet ansvarar säljaren för fel i varan enligt bestämmelsen i lagen. Köparen måste dock bevisa att felet föreligger.

Garantigivaren är bevisningsskyldig efter sex månader. För att frigöra sig från ansvaret måste han visa att försämringen av varan sannolikt beror på en olyckshändelse, felaktig hantering eller någon annan orsak på köparens sida. Detta innebär en tilläggsförmån för konsumenten, jämfört med lagens bestämmelser.

När garantitiden fastställs skall man dock också ta hänsyn till att varan till sin hållbarhet skall motsvara köparens grundade förväntningar. Garantitiden borde därför vara så lång att den tillsammans med garantigivarens bevisningsskyldighet utgör en verklig tilläggsförmån för konsumenten (se marknadsdomstolens avgörande 2003:171).

11. Långa garantitider

Några produkters normala brukstid kan vara mycket lång och i så fall kan man förutsätta att garantitiden också är längre än normalt. Sådana här långvariga garantiförbindelser med en giltighetstid om till exempel 15 – 30 år förekommer bland annat i fråga om några byggmaterial, såsom takläggningsmaterial samt i fråga om en del verktyg.

Till långa garantitider hänför det sig ur konsumentens synvinkel en risk för att garantin enbart förblir ett löfte som har avgetts vid marknadsföringen utan att konsumenten i praktiken kan åberopa en garanti som har getts tiotals år tidigare. En lång garantitid uppställer följaktligen särskilda krav på den som har gett garantin bland annat i fråga om att garantins giltighet kan påvisas också efter en lång tid. För det fallet att konsumenten tappar bort det garantibevis som han har fått skall den som ger garantin bevara uppgifterna om de avgivna garantiförbindelserna under garantiförbindelsernas hela giltighetstid. Den som ger garantin skall också i övrigt kunna påvisa att han har ett fungerande system i bruk för behandlingen av anspråk baserade på garantin.

Till långa garantitider hänför det sig också osäkerhet om den verksamhet som den som ger garantin bedriver kommer att fortgå efter det att decennier har förflutit. Trovärdigheten i fråga om en lång garantitid ökas för sin del av om den som ger garantin själv har en lång verksamhetstid bakom sig och en etablerad ställning inom branschen i fråga.

Användningen av långa garantitider vid marknadsföringen bedöms på basis av bestämmelserna i konsumentskyddslagen om vilseledande och otillbörlig marknadsföring. I dessa fall beaktas bland annat de ovan nämn- da omständigheterna som hänför sig till att påvisa garantins giltighet och till garantisystemets funktionsduglighet. S.k. ”eviga” eller ”livslånga” garantiförbindelser är närmast att anse som enbart marknadsföringsme- toder och inte som egentliga garantiförbindelser. Marknadsföringen av garantiförbindelser av det här slaget är i allmänhet inte överensstämmande med konsumentskyddslagen.

12. En garantireparation är avgiftsfri för köparen

Enligt lagen skall säljaren avhjälpa felet så att det inte åsamkar några kostnader för köparen. Det gäller också garantireparationer: garantigivaren ansvarar för alla kostnader som uppstått på grund av reparationen av varan. Som kostnader räknas bland annat kostnaderna för att transportera varan till och från reparatören, reservdelar och reparatörens arbete och resor.

Små föremål som är lätta att transportera, såsom klockor och kameror, kan köparen ta till affären eller reparatören. Även då skall köparens resekostnader ersättas. I garantivillkoren kan det med fördel ges anvisningar för hur köparen skall förfara om ett fel uppdagas, för att reparationen skall ske ändamålsenligt och kostnaderna skall hållas nere. Det kan t.ex. uppges att kostnaderna för resor med allmänna kommunikationer ersätts, om det är möjligt för köparen att använda allmänna kommunikationer. I garantivillkoren kan det också anges var varan repareras, om säljaren inte själv reparerar den. Köparen kan dock lämna in varan hos säljaren, om det är besvärligt för honom att transportera varan någon annanstans. Detta grundar sig på att köparen i fel och garantiärenden alltid också har rätt att vända sig till säljaren.

Reparationen skall ske inom en skälig tid och utan att medföra väsentlig olägenhet för köparen, även när varan skickas utomlands för reparation. Säljaren och garantigivaren skall se till att garantireparationen även i sådana fall utförs snabbt och att det också i övrigt är enkelt för köparen att sköta garantiärenden.

13. Uppgifter som skall lämnas om garantin

En garanti ges skriftligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och att köparen har varaktig tillgång till dem.

Av en garanti skall det enligt lagen klart framgå

 • garantins innehåll och att köparen har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter, samt
 • vem som gett garantin, garantins giltighetstid och giltighetsområde samt andra uppgifter som behövs för att kunna framställa anspråk som grundar sig på garantin. Dessa uppgifter kan exempelvis handla om reklamationen och uppvisandet av garantibeviset.

Köparen har rätt att åberopa garantin, även om denna inte uppfyller kraven ovan. Det gäller till exempel fall där köparen av säljaren endast får ett kvitto med ett omnämnande av garantitiden. Då är garantin i kraft enligt lagbestämmelserna om ansvaret för fel utan några begränsningar i fråga om garantins innehåll.

Om kvittot har skrivits ut på värmepapper, kan texten och uppgifterna om garantigivaren och garantitiden utplånas innan garantitiden går ut. I praktiken kan säljaren inte avvisa konsumentens ersättningskrav enbart för att kvittot inte går att läsa, om säljaren endast har förlitat sig på värmepapperskvittot till konsumenten och det till exempel i företagets adb-system inte har sparats någon uppgift om köparen och garantin. Då måste säljaren tillförlitligt bevisa att garantin inte är i kraft.

14. Begräsningar av garantin

Garantin gäller i den utsträckning som definieras i garantivillkoren. Utanför garantin kan lämnas fel som uppstått på grund av orsaker på köparens sida. Sådana orsaker är t.ex. att bruks- eller skötselanvisningarna inte följts, annan felaktig eller vårdslös hantering av varan eller till exempel en olyckshändelse som inträffat efter att varan överlåtits. Däremot kan garantin inte begränsas så att den inte täcker kostnaderna för avhjäl- pande av sådana fel som säljaren ansvarar för enligt sitt lagstadgade ansvar för fel (t.ex. kostnader för transport eller postning av varan).

I en felsituation kan garantigivaren ibland förvägra garantin därför att apparaten inte underhållits på det sätt som förutsätts i garantin eller om felaktiga reservdelar använts. Enbart garantigivarens påstående räcker dock inte utan denna ska visa att enheten skadats därför att de reservdelar som använts varit av bristande kvalitet eller annars inte passat apparaten eller att underhållet försummats. Det ska finnas ett samband mellan orsak och verkan då apparaten skadats och den reservdel som använts eller bristande underhåll för att garantin ska kunna förvägras och garantigivaren har bevisbördan för detta.

Garantin kan avgränsas enligt varans speciella egenskaper. T.ex. kan vissa delar som slits snabbt lämnas utanför garantin. Om garantins tillämpningsområde avgränsas mycket snävt kan utfästelsen dock förlora sin karaktär av garanti.

Detta skall beaktas vid rubriceringen av garantin. Om en stor mängd delar i varan utesluts enligt garantivillkoren, kan man inte längre tala om garanti som beviljas varan, utan t.ex. garanti på motorn eller växelsyste- met.På sådana delar av varan som utesluts från garantin tillämpas lagens allmänna bestämmelser om ansvar för fel. De rättigheter som lagen ger köparen kan inte begränsas genom garantin.

15. Garantin gäller produkten

Garantiutfästelsen ges för produkten och den är i kraft även om produkten byter ägare. Garantin kan alltså inte begränsas till varans första ägare, utan garantigivaren ansvarar för sin utfästelse under hela garantitiden oberoende av vem som äger varan. Varans användningsändamål får dock inte ändras väsentligt, t.ex. från privat bruk till yrkesmässigt bruk. Garantigivaren kan också förutsätta att han blir skriftligen informerad om ägarbytet.

16. Tillverkarens eller importörens garanti

En garanti kan ges av den som säljer varan, tillverkar den eller importerar den. På basis av garantin ansvarar tillverkaren och importören för fel enligt samma principer som säljaren.

Säljaren ansvarar för en garanti som getts av ett tidigare säljled, såsom tillverkaren eller importören, precis på samma sätt som för en garanti som säljaren själv gett. Säljaren kan lösgöra sig från en garanti som getts av ett tidigare säljled enbart genom att uttryckligen meddela det till köparen före köpet på ett tydligt sätt. Om säljaren inte har gjort detta, kan köparen välja mot vilket säljled han riktar sina krav som baserar sig på garantin.

17. Garanti på varor som skaffats i annat EU-land samt på parallellimporterade varor

EG-domstolen och kommissionen har i sina konkurrensrättsliga beslut ställt vissa krav när det gäller garantier för varutillverkare och deras agenter i de olika medlemsländerna. Fallen har gällt garantitjänster för produkter när varan har importerats av någon annan näringsidkare än den agent som tillverkaren har befullmäktigat (s.k. parallellimport).

Den garanti som tillverkaren beviljar i ett medlemsland måste gälla enligt samma villkor i andra EU-länder. En situation som strider mot konkurrenslagstiftningen kan uppstå om garanti nekas på grund av att varan har skaffats i ett annat medlemsland, köpts i en nätbutik som verkar där eller parallellimporterats till Finland förbi den officiella importören.

I praktiken innebär detta att i och med att tillverkaren beviljar sina varor garanti kan parallellimporterade varor inte uteslutas ur garantin. Tillverkaren ska avtala med t.ex. en importör som fått ensamrätt att sälja en vara, att denne sköter garantiåtagandena även om varan är köpt av en näringsidkare som idkar parallellimport till Finland eller skaffats i ett annat medlemsland.

Garantireparation ska utföras på varor som parallellimporterats till Finland endast i samma omfattning som om den utfördes på varor som levererats via en importör som står i avtalsförhållande till tillverkaren. Detta innebär att om en finländsk importör beviljar 3 års garanti för en vara är den som sköter garantireparationer inte skyldig att följa en mera omfattande garanti som tillämpas i ett annat medlemsland, t.ex. 5 års garanti beviljad av en lokal importör.

Ett undantag från bestämmelserna ovan beträffande importörens ansvar är en situation där tillverkaren har sammanställt sitt distributionssystem fullt selektivt, men där ett visst varuparti trots det har hamnat utanför distributionssystemet. En tillverkare som tillämpar ett selektivt eller utväljande distributionssystem levererar endast sina produkter till återförsäljare som uppfyller vissa kriterier. Importören ansvarar inte för garantier på varor som finns utanför ett dylikt system.

Observera att konkurrensbestämmelserna inte medger konsumenten direkt rätt till garantireparation hos en finländsk importör. Konsumentskyddslagen innehåller inga bestämmelser om importörens ansvar när en vara har skaffats i ett annat EU-land eller parallellimporterats till Finland förbi den befullmäktigade agenten. Den finländska försäljaren av en parallellimporterad vara omfattas dock av ett lagstadgat felansvar och dessutom ansvarar försäljaren för garantin beviljad av ett tidigare försäljningssteg, t.ex. tillverkaren, om inte försäljaren har frigjort sig från garantin genom att meddela köparen om detta innan affären ingicks.

18. Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal

En garantireparation får inte medföra kostnader för köparen, och därför kan ingen självrisk eller annat vederlag som köparen skall betala hänföra sig till garantin. Marknadsdomstolen har förbjudit sådana avtalsvillkor i en garantiutfästelse som innebär en självrisk som begränsar garantin samt sådana avtalsvillkor för en garanti enligt vilka konsumenten skall betala en självriskandel för en service- eller reparationsåtgärd (besluten 198:, 198:1och 000:).

Lagen förhindrar inte i sig att det i samband med köp av en konsumtionsvara erbjuds ett avgiftsbelagt service- och underhållsavtal. Sådana avtal skall dock till sin innebörd vara annorlunda än avtal som skall klassificeras som garantier. Avtalet får inte innebära att säljaren förbinder sig att mot betalning reparera fel som enligt lagen också annars skall repareras. Det är möjligt att avtala om underhåll av varan eller reparation av sådana fel som lagen inte omfattar. Det kan t.ex. handla om störningar som beror på normalt slitage eller fel som beror på yttre omständigheter. Avgiftsbelagd service kan innebära t.ex. rengöring, justering, utbyte av delar som slits snabbt eller av tillbehör och andra åtgärder som inte repareras med stöd av konsumentskyddslagens bestämmelser om fel.

19. Allmänna garantivillkor

Garantigivaren kan använda sig av dessa modellvillkor genom att individualisera varan på vilken garantin beviljas och fylla i uppgifter om bl.a. vem som ger garantin, hur länge den är i kraft och inom vilket område den gäller. I modellvillkoren ingår t.ex. de uppgifter som enligt 15 b § konsumentskyddslagen skall framgå av en garanti.

1. Garantigivare

Garantigivarens namn, adress och andra kontaktuppgifter.

2. Vad och inom vilket område garantin gäller

Garantin avser _(individualisering av varan, eventuella begränsningar av garantins innehåll). Garantin är i kraft i _(om garantin t.ex. endast gäller inom EU-området).

3. Garantins giltighetstid

Garantin är i kraf _ år från köpets datum/varans leveransdatum.

4. Garantins innehåll

Garantigivaren ansvarar för att varans användbarhet och kvalitet bibehålls på normal nivå tills garantitiden går ut. I annat fall är varan felaktig. Som fel betraktas t.ex. fabrikations- och konstruktionsfel och andra fel och brister som försämrar varans användbarhet och som visar sig under garantitiden.

Garantigivaren ansvarar dock inte för fel om han gör det sannolikt att orsaken till att varans kvalitet eller användbarhet avviker från det normala är en omständighet på köparens sida. En sådan orsak kan var t.ex. ett olycksfall eller att varan använts i strid med bruks- eller skötselanvisningarna eller i övrigt hanterats felaktigt.

5. Förfarandet vid fel

Köparen skall meddela om felet till garantigivaren inom en skälig tid från att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om ett fel kan dock alltid göras inom två månader från att köparen i verkligheten upptäckte felet. När köparen meddelar om ett fel skall han uppvisa garantibeviset, köpekvittot eller någon annan tillförlitlig utredning över var och när varan har köpts. En sådan utredning behövs dock inte, om plat- sen och tidpunkten för köpet framgår av ett register som säljaren eller garantigivaren upprätthåller.

6. Garantigivarens skyldighet att avhjälpa felet eller byta ut varan mot en felfri vara

Garantigivaren avhjälper felet eller avlämnar en felfri vara inom en skälig tid från att köparen reklamerade felet. Avhjälpandet av felet får inte medföra kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen. (Garantigivaren kan ge köparen anvisningar för hur denne skall gå till väga om ett fel uppdagas, till exempel för att varan skall lämnas in för reparation på ett ändamålsenligt och kostnadsbesparande sätt.)

Hur lång tid avhjälpandet eller bytet skäligen får ta bedöms med beaktande av bl.a. varans egenskaper och felets art, köparens behov att få tillgång till varan och om garantigivaren har ställt en ersättande vara till köparens förfogande för den tid avhjälpandet tar.

7. Försummelse av skyldigheten att avhjälpa felet eller avlämna en felfri vara

Om avhjälpande av felet eller avlämnande av en felfri vara inte kommer i fråga, får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, utom om felet är ringa. Detsamma gäller som garantigivaren inte rättar till felet inom en skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen.

8.Skadestånd

Köparen har rätt till ersättning för skada som han lider på grund av fel i varan. Skador som skall ersättas är direkta skador, t.ex. telefon- och resekostnader eller inkomstbortfall på grund av utredningen av ärendet. Indirekta skador är garantigivaren skyldig att ersätta endast i det fall att felet eller skadan beror på vårdslöshet på garantigivarens sida eller om varan vid köpet avvek från det som garantigivaren särskilt har utfäst.

9. Garantin begränsar inte det lagstadgade ansvaret för fel

Köparen har de rättigheter som enligt konsumentskyddslagens 5 kapitel tillhör honom. De begränsas inte genom garantin. Köparen kan åberopa säljarens och tidigare säljleds lagstadgade ansvar för fel t.ex. om felet enligt garantivillkoren inte omfattas av garantin eller om felet upptäcks först när garantitiden har gått ut.

Om ett fel visar sig inom sex månader från att varan överläts till köparen, antas felet ha funnits i varan redan när den överläts. Säljaren ansvarar för felet, om säljaren inte visar att varan vid överlåtelsen var felfri och om det t.ex. inte är fråga om sedvanligt slitage, olyckshändelse eller felaktig hantering.

10. Avgörande av tvister

Konsumenten som avses i konsumentskyddslagen har rätt att ta en meningsskiljaktighet som gäller varans defekt och garantivillkor till behandling i konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi).

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (konsumentrådgivning.fi). Om meningsskiljaktigheten hänskjuts till domstol, behandlas den i tingsrätten på konsumentens hemort.