Information om konsumentrådgivningstjänsten

Konsumentrådgivningen vägleder konsumenter och företag i konsumenträttsliga problemsituationer och tvister. I tvister som ska utredas strävar konsumentrådgivningen efter att parterna ska nå förlikning.

Verksamhetssätt  

Konsumentrådgivningen strävar genom anvisningar och förlikningsåtgärder efter att parterna i tvistemål ska nå förlikning. Konsumentrådgivningen fattar inga beslut eller avgöranden i kundens ärende.

 • Konsumentrådgivningens expert kartlägger och bedömer problemet utifrån lämpliga rättsnormer samt ger anvisningar för hur ärendet ska skötas.

 • Experten utreder saken närmare genom att sätta sig in i dokumentmaterial, rättspraxis och skaffa ytterligare information.

  Experten ger kunden anvisningar om fortsatta åtgärder, inleder medling i ärendet eller instruerar kunden att använda lämpliga rättsskyddsmedel.

 • Konsumentrådgivningen medlar vid tvister endast på konsumentens initiativ. Konsumentrådgivningens experter kan inte kontakta konsumenten på ett företags begäran.

  Ett ärende kan tas upp till närmare utredning och medling om förutsättningarna för medling uppfylls.

  Under medlingen utreder experten parternas åsikter och lägger fram ett förslag för parterna i tvisten eller förklarar hur frågan kan föras vidare. För att lösa ärendet krävs att båda parter accepterar lösningen.

  En grundläggande förutsättning för medling är att konsumenten har ett lagstadgat krav i ärendet och att det finns bevis för detta. Dessutom måste motparten vara känd och solvent.

  Medling inleds inte om

  • det är känt att medlingen i den aktuella situationen inte leder till ett resultat.
  • konsumenten endast har ett allmänt krav.
  • konsumenten själv inte först har försökt lösa ärendet med företaget, till exempel har ingen reklamation gjorts.
  • existerande bevis räcker inte och tillräckliga bevis finns inte att tillgå.
 • Om ingen av parterna eller den ena parten inte är beredd att komma överens i ärendet kan kunden lämna en begäran om avgörande till konsumenttvistenämnden.

Behörighet

Konsumentrådgivningen ger kunden anvisningar och rådgivning vid konsumenträttsliga problem samt medlingshjälp vid tvister mellan konsumenter och företag.

Utgångspunkten för konsumentrådgivningsarbetet är konsumentskyddslagen och speciallagstiftningen om konsumentskydd samt anvisningar för god praxis inom olika branscher.

I sitt arbete stöder sig konsumentrådgivningens experterna på konsumentombudsmannens avgöranden och riktlinjer samt konsumenttvistenämndens avgörandepraxis.

Konsumentrådgivningen behandlar inte

 • tvister i anslutning till affär mellan privatpersoner
 • fall där ett hushåll anlitar en arbetstagare och fungerar som arbetsgivare, till exempel anlitar en renoverare
 • tvister mellan näringsidkare. Konsumentmyndigheterna utreder inte tvister mellan företag. Man kan be intressebevakningsorganisationerna om anvisningar för sådana.
 • tvister mellan ett bostadsaktiebolag och en boende
 • värdepappers- och aktieaffärer
 • ärenden som gäller statliga och kommunala tjänster
 • ärenden där säljaren är en privatperson och köparen är ett företag.

Affär mellan privatpersoner

En affär mellan två privatpersoner omfattas inte av konsumentskyddslagen, så köparen kan inte vända sig till konsumentrådgivningen eller överklaga till konsumenttvistenämnden. Undantag utgör tvister vid bostadsaffärer och hyrestvister, för vilka konsumentrådgivningen ger allmänna råd och konsumenttvistenämnden kan ge en rekommendation om hur ärendet ska avgöras.

På köp mellan privatpersoner tillämpas köplagen, där fel i produkter och tjänster definieras. Om köparen och säljaren inte når samförstånd kan ärendet föras till tingsrätten.