Ångra köp och returnera varor vid hemförsäljning

För de flesta hemförsäljningsprodukter gäller en ångerrätt på 14 dagar, inom vilken du kan ångra köpet utan särskilda skäl. Det finns dock vissa begränsning av ångerrätten. Beräkningen av ångerfristen och ångerrättens innehåll beror på om det är fråga om ett köp av en vara eller ett serviceavtal.

 • Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då konsumenten tar emot varan eller det sista varupartiet. Vid regelbunden leverans av varor är ångerfristen 14 dagar från mottagandet av det första varupartiet.

  Ångerrätten gäller inte

  • varor som tillverkas eller modifieras enligt just dina krav eller behov, till exempel en vara som har försetts med gravering eller märkning. Om produkten inte kan säljas vidare utan betydande förlust har du inte ångerrätt. hemförsäljning om avtalet slutits i samband med ett hembesök som inte gjorts på konsumentens begäran.
  • en vara som snabbt kan bli dålig eller gammal eller som på grund av sin natur efter leveransen blandas med andra varor så att man inte kan skilja dem åt, t.ex. ett lass med mylla som redan har spridits ut på marken.
  • förseglade varor som efter att paketet öppnats inte kan returneras av hälsoskäl eller hygieniska skäl.
 • Ångerfristen på 14 dagar räknas från det att serviceavtalet ingåtts. Ångerrätten kan användas även om tjänsten på din begäran har inletts redan innan ångerfristen går ut.

  Om tjänsten har inletts under ångerfristen och du häver avtalet, ska du betala företagaren en skälig ersättning. Ersättningen beräknas som en proportionell andel av det avtalsenliga totala priset.

  Om näringsidkaren under ångerfristen har inlett prestationerna utan din begäran eller om du inte har informerats om ersättningen för en tjänst som utförts före ångerfristen behöver du inte betala för tjänsten som utförts under ångerfristen.

  Ångerrätt föreligger till exempel inte när tjänsten har utförts helt på din specifika begäran och du har gett ditt godkännande till att det inte finns någon ångerrätt efter det att utförandet är genomfört. Detta undantag tillämpas dock inte på serviceavtal som ingåtts i samband med hembesök som gjorts utan din begäran. Du har således rätt att frånträda ett serviceavtal som har ingåtts i samband med ett hembesök som gjorts utan din begäran, även om tjänsten är helt genomförd.

   

 • Om ett avtal gäller både varor och tjänster, betraktas avtalets huvudsakliga syfte. Avtalet anses vara ett köpeavtal om avtalets huvudsakliga syfte är att överlåta äganderätten till en vara och varans värde är proportionellt högre än arbetets andel, t.ex. ett avtal om köp av köksinredning där montering ingår.

Ångeranmälan vid hemförsäljning

Du kan ångra ett köp under ångerfristen utan att ange någon orsak. Det räcker inte att endast returnera varan, utan försäljaren ska meddelas med en ångerblankett eller till exempel per e-post. Försäljaren ska ge dig en ångerblankett och andra anvisningar om hur du kan ångra köpet innan avtalet ingås. Du ska vid behov kunna bevisa att en ångeranmälan har gjorts.

Förlängning av ångerfristen

Om du inte har fått information om villkor, tidsfrist och praxis gällande utnyttjande av ångerrätt upphör ångerfristen 12 månader efter utgången av den normala ångerfristen. Om företaget rättar till den bristfälliga informationen upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då du mottog den rättade informationen.

Ångra köp efter ångerfristen eller när ångerrätt saknas

Utgångspunkten är att avtal är bindande för båda parterna. Du kan avbeställa en vara innan den avlämnats, även om du inte har någon ångerrätt, men då bryter du mot avtalet. Det innebär dock inte att försäljaren har rätt att hålla fast vid avtalet och kräva betalning. Däremot har försäljaren rätt till ersättning för den skada han vållats.

Om näringsidkaren vid hemförsäljningen har försummat att informera dig om att ångerrätt saknas eller om de omständigheter under vilka den kan gå förlorad, binder avtalet dig inte. Innan avtalet ingås ska informationen ges på klart och begripligt sätt på papper eller, med konsumentens samtycke, i annan varaktig form.

Returnering av varor

Om du häver ett hemförsäljningsavtal, ska du returnera varan utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ångeranmälan har gjorts, om inte försäljaren har förbundit sig att hämta varan själv.

Du ska betala de direkta kostnaderna för returnering av varor som du köpt vid hemförsäljningen, om inte försäljaren har förbundit sig att stå för dem. Om varorna har levererats hem till dig i samband med att avtalet ingicks, ska försäljaren dock hämta varorna på egen bekostnad, om varorna på grund av sin karaktär, såsom storlek eller vikt, inte enkelt kan returneras per post.

Återbetalning

Försäljaren ska utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att ha fått ångeranmälan betala tillbaka de pengar du betalat, med undantag av extra kostnader som orsakats av du valt något annat leveranssätt än det förmånligaste som försäljaren har erbjudit.

Försäljaren har dock rätt att hålla inne återbetalningen tills han har fått tillbaka varan eller du till exempel med returkvitto bevisat att du har skickat tillbaka varan, om inte försäljaren är skyldig att hämta varan själv.

Reklamationstjänsten – Pro­blem med ång­er­rätt och åter­be­tal­ning vid han­del av va­ror

Med hjälp av denna assistent kan du göra en reklamation till säljaren om du inte har lyckats ångra köpet eller om dina pengar inte har returnerats.

Re­kla­ma­tions­tjäns­ten