Ångra köp och returnera varor vid telefonförsäljning

För de flesta telefonförsäljningsprodukter gäller en ångerrätt på 14 dagar, inom vilken du kan ångra köpet utan särskilda skäl.

Beräkningen av ångerfristen på 14 dagar och ångerrätten beror på om det är fråga om en vara, ett serviceavtal eller en digital tjänst. Ångerfristen kan förlängas om du inte har informerats om villkoren för ångerrätten eller om att köpet är avgiftsbelagt.

Om du häver avtalet, hävs även tillhörande kredit-, försäkrings- eller annat avtal (t.ex. installationsavtal).

 • Ångerrätten på 14 dagar räknas från den dag då konsumenten mottar den beställda varan eller det sista varupartiet. Om det är frågan om en vara som levereras regelbundet räknas ångertiden från den dag då konsumenten mottar det första varupartiet.

  Ångerrätten gäller inte bl.a.:

  • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram som har levererats förseglade och som har öppnats, t.ex. förseglade CD/DVD-skivor.
  • förseglade varor som efter att paketet öppnats inte kan returneras av hälsoskäl eller hygieniska skäl.
  • en vara som snabbt kan bli dålig eller gammal eller som på grund av sin natur efter leveransen blandas med andra varor så att man inte kan skilja dem åt, t.ex. ett lass med mylla som redan har spridits ut på marken.
  • varor som tillverkas eller modifieras enligt just dina krav eller behov, till exempel en vara som har försetts med gravering eller märkning. Om produkten inte kan säljas vidare utan betydande förlust har du inte ångerrätt.
  • tillhandahållande av enstaka nummer av tidningar eller tidskrifter. Om det är fråga om en prenumeration (fortlöpande eller tidsbunden) har du ångerrätt.
 • Serviceavtal har i allmänhet 14 dagars ångerrätt, som räknas från det att serviceavtalet ingicks.

  Ångerrätten kan utnyttjas även om utförandet av tjänsten på din begäran inletts innan ångerfristen löpt ut. Om leveransen av tjänsten har inletts och avtalet hävs, ska du betala företaget en skälig ersättning som beräknas som en proportionell andel av det totala priset.

  Du behöver inte betala för en tjänst som utförts helt eller delvis under ångerfristen, om företaget har inlett tjänsten under ångerfristen utan ditt uttryckliga samtycke eller om företaget inte har informerat om villkoren för utnyttjande av ångerrätten eller om ersättningsskyldigheten i samband med annullering.

  Ångerrätten gäller inte

  • en tjänst som har utförts i sin helhet på din uttryckliga begäran och när du dessutom har godkänt att du förlorar din ångerrätt i och med att tjänsten har utförts. Till exempel då det gäller bredbandsavtal eller avtal för betal-tv har tjänsten dock utförts helt först då avtalet upphör och inte då förbindelsen öppnats så att tjänsten kan tas i bruk.
  • brådskande reparations- eller underhållsarbete på en plats dit ett företag kommer på din begäran, till exempel om du ber företaget att komma och reparera ett läckande rör i ditt hem.
  • inkvarteringstjänster, såsom hotell- eller stuginkvartering. Ångerfristen för dessa tjänster kan dock anges i avtalsvillkoren.
  • transport eller biluthyrning som avtalats för en bestämd tidpunkt. Ångerfristen för dessa tjänster kan dock anges i avtalsvillkoren.
  •  restaurang- eller fritidstjänster som avtalats för en viss tidpunkt. Fritidstjänster är till exempel nöjes-, kultur- och idrottsevenemang, hobbykurser, uthyrning av utrustning för hobbyverksamhet. Ångerfristen för dessa tjänster kan dock anges i avtalsvillkoren.
 • Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses leverans genom nedladdning, direktuppspelning eller på något annat motsvarande sätt av information som producerats och levererats i digital form, t.ex. dataprogram, applikation, spel, musik, video (bl.a. rätten att se på idrottsevenemang) eller text (bl.a. rätt att läsa en elektronisk tidning). Med elektronisk leverans av digitalt innehåll avses inte innehåll som levererats på en minnes- eller lagringsenhet, t.ex. CD- eller DVD-skiva.

  Du är inte skyldig att betala för en tjänst som gäller digitalt innehåll och som utförts helt eller delvis om:

  • leveransen av det digitala innehållet har påbörjats under ångerfristen utan ditt förhandssamtycke.
  • du inte har fått information om att du förlorar din ångerrätt.
  • du inte har fått bekräftelse på avtalet.

  Du har inte ångerrätt på köpet om leveransen av digitalt innehåll har inletts elektroniskt med ditt samtycke innan ångerfristen löpt ut och du har informerats om att ångerrätt saknas.

Förlängning av ångerfrist

Om du inte har informerats om villkoren för utnyttjande av ångerrätten, förlängs din rätt att ångra köpet till 12 månader, som räknas från utgången av den normala ångerfristen. Om företaget rättar till den bristfälliga informationen upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då du mottog den rättade informationen.

Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning

Från och med början av 2023 förutsätter telefonförsäljning en skriftlig bekräftelse för att avtalet ska ingås. Om du inte har godkänt näringsidkarens anbud efter samtalet på ett varaktigt sätt, blir du inte bunden av avtalet och då får du inte krävas på betalning, returnering av produkten, förvaring av produkten eller någon annan åtgärd. Anbudet kan skickas i pappersform eller elektroniskt till exempel till din e-postadress eller din personliga kundmapp så att du får erbjudandet personligen efter telefonsamtalet. Du måste ha en faktisk möjlighet att spara och kopiera anbudet.

Någon skriftlig bekräftelse krävs dock inte om du själv har kontaktat näringsidkaren eller näringsidkaren har kontaktat dig på din uttryckliga begäran. Någon skriftlig bekräftelse krävs inte heller när det är fråga om telefonförsäljning av tjänster inom elektronisk kommunikation, till exempel telefon- eller internetabonnemang.

Ångeranmälan

Ångeranmälan ska göras inom 14 dagar efter att varan mottagits eller avtalet ingåtts. Om ångerfristens sista dag är en lördag eller helgdag kan meddelandet om frånträde göras ännu på den första vardagen därefter.

Om det inte finns någon exakt utredning om när ångeranmälan anlänt, anses en anmälan som sänts per post ha inkommit till företaget den sjunde dagen efter att den skickades och en anmälan som skickats elektroniskt den dag då den skickades.

Det är ditt ansvar att vid behov bevisa att en ångeranmälan har gjorts. Du har även rätt att göra en ångeranmälan innan varan levererats.

Ångeranmälan kan göras

 • på en ångerblankett som företaget erbjuder.
 • fritt formulerat till exempel via e-post eller tillsammans med varan som returneras.
 • på företagets webbplats, om företaget erbjuder den möjligheten. Om det är möjligt att göra en ångeranmälan på företagets webbplats, har du rätt att utan dröjsmål och på ett varaktigt sätt få information om att ångeranmälan har inkommit, till exempel per e-post.

Att bekanta sig med och testa varor

Du måste se till att hålla den vara du tagit emot i väsentligen oförändrat och oförminskat skick för att du ska ha rätt att få tillbaka hela det belopp du har betalat om du ångrar dig. Förpackningen kan i allmänhet öppnas eller packas upp om du vill kontrollera varans egenskaper och funktion eller bekanta dig med varan på samma sätt som i en butik.

Om du tar varan i bruk, ansvarar du för att dess värde sjunker om du ångrar köpet. Om varan väsentligen förändrats eller förminskats, har företaget rätt att kräva en summa som motsvarar varans värdeminskning. Om varan på grund av användning har blivit osäljbar, kan företaget vägra helt att återbetala pengar.

Du ansvarar inte för värdeminskningen av varan om företaget inte har gett information om villkor, tidsfrister och förfaranden för ångerrätten innan avtalet ingicks.

Returnering av vara och återbetalning

Varan ska returneras senast 14 dagar efter att ångeranmälan gjorts. Du ansvarar vid behov för att bevisa att varan har returnerats inom utsatt tid, till exempel med ett returkvitto.

Du ska stå för kostnaderna för att returnera varan om företaget inte har åtagit sig att stå för denna kostnad. Du behöver inte stå för returkostnaderna
om företaget innan beställningen gjordes inte har gett dig information om att du ska stå för kostnaderna och uppgett vad returkostnaderna blir om varorna inte kan returneras på vanligt sätt med post.

Företaget ska, utan dröjsmål och senast 14 dagar efter det att denne mottagit ångeranmälan, återbetala alla betalningar från dig. Företaget behöver inte återbetala betalningar förrän varan har returnerats eller du till exempel med returkvitto har bevisat att du har skickat tillbaka varan.

Om du har valt ett annat leveranssätt än det förmånligaste, till exempel snabbleverans, behöver företaget inte återbetala de extra kostnader som detta medfört.

Om företaget inte återbetalar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått ångeranmälan eller varan, har du rätt till dröjsmålsränta.

Företaget ska återbetala betalningarna med samma betalningssätt som du använde. Om du har betalat till exempel via nätbanken, ska beloppet återbetalas till det bankkonto du angett. På motsvarande sätt ska betalningar med kreditkort krediteras till kreditkortet. Om företaget inte har ditt kontonummer kan pengarna till exempel återbetalas som en betalningsanvisning.

Återbetalningen kan göras på något annat sätt, till exempel med presentkort, endast med ditt samtycke. Återbetalningen får inte medföra kostnader för dig.

Om företaget inte returnerar pengarna senast 14 dagar efter att ha fått ångeranmälan och du har betalat köpet med kreditkort, kan du kräva tillbaka pengarna av kreditbolaget.

Kreditgivarens och operatörens ansvar

Om du betalat med kreditkort, kan du förutom av säljaren också kräva gottgörelse av kreditgivaren. Du kan vända dig till din kreditgivare till exempel i en situation där ett företag inte levererar ett köp, ett köp har fakturerats fel eller en produkt har ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala en större summa än den som har betalats till kreditbolaget.

Om du betalat med betalkortets debit-funktion, kan du i fråga om betalda inköp kräva gottgörelse av kortbolaget, om bolaget i sina kortvillkor eller på annat sätt har förbundit sig till detta.

Om dina inköp har debiterats på fakturan för en anslutning, kan du förutom säljaren eller tjänsteleverantören också kräva gottgörelse av din operatör. Du kan vända dig till din operatör till exempel i en situation där ett företag inte levererar ett köp, ett köp har fakturerats fel eller en produkt har ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Operatören är inte skyldig att returnera en större summa än den som har betalats till operatören.

Om ärendet inte kan lösas kan du kontakta konsumentrådgivningen.

Reklamationstjänsten – Pro­blem med ång­er­rätt och åter­be­tal­ning vid han­del av va­ror

Med hjälp av denna assistent kan du göra en reklamation till säljaren om du inte har lyckats ångra köpet eller om dina pengar inte har returnerats.

Re­kla­ma­tions­tjäns­ten