Millaisiin ongelmiin KKV on puuttunut?

KKV on valvonnassaan puuttunut kuntien, kuntayhtymien ja valtion toimintaan monilla eri toimialoilla. Ratkaisukeinoina kilpailuongelmiin on usein ollut toiminnan yhtiöittäminen, markkinoilta vetäytyminen, kustannuslaskennan tarkentaminen tai tuottovaatimuksen asettamisen ja sen huomiointi hinnoittelussa.

Kunnallistekniikka, ruokapalvelut, laitos- ja välinehuolto ja kiinteistö- ja logistiikkapalvelut / Kuopion kaupunki

KKV selvitti oma-aloitteisesti Kuopion kaupungin toimintaa kunnallistekniikan, ruokapalvelujen, laitos- ja välinehuollon sekä kiinteistö- ja logistiikkapalvelujen markkinoilla. KKV:n selvitysten mukaan Kuopion kaupungin organisaatioon kuuluva Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar ja kaupungin määräysvallassa oleva Itä-Suomen Huoltopalvelut Liikelaitoskuntayhtymä Servica saivat perusteetonta kilpailuetua muun muassa veroetujen muodossa tarjotessaan palveluja Kuopion kaupunkikonsernin ulkopuolisille asiakkaille liikelaitoksen ja liikelaitoskuntayhtymän muodossa.

Tutkinnan seurauksena molemmat liiketoimintayksiköt päätettiin yhtiöittää. Lisäksi Mestarissa käynnistettiin projekti hinnoittelun markkinaperusteisuuden varmistamiseksi.

Ensihoitopalvelut ja kiireettömät potilassiirrot / Useita sairaanhoitopiirejä

KKV selvitti, tulisiko sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten yhtiöittää ambulanssilla ajettavat ensihoitopalvelut ja potilassiirrot nauttimiensa konkurssisuojan ja veroetujen poistamiseksi.

KKV päätyi selvityksissään siihen, ettei sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten ensihoitotoimintaa harjoitettu samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa. Sairaanhoitopiirien lakisääteisten tehtävien perusteella myöskään suurinta osaa niiden hoitamista ensihoitopalveluun kuulumattomista potilassiirroista ei katsottu harjoitettavan markkinaympäristössä. Lisäksi pelastuslaitosten toimintaa potilassiirtojen tuotannossa voitiin pitää kokonaisuutena tarkastellen määrällisesti vähäisenä. Edellä mainituista syistä sairaanhoitopiirien tai pelastuslaitosten menettelyillä tai toiminnan rakenteella ei katsottu olevan merkittäviä vaikutuksia terveen ja toimivan kilpailun edellytyksille ja asia poistettiin käsittelystä.

Arkeologiset tutkimukset / Museovirasto, Lahden museot, Satakunnan museo ja Tampereen museot

KKV selvitti Museoviraston toimintaa arkeologisten tutkimusten markkinoilla sille tehdyn toimenpidepyynnön perusteella. KKV:n selvitysten perusteella Museoviraston hinnoittelu saattoi vääristyä, koska viranomaistehtävien ja markkinoilla harjoitettavan toiminnan kustannuksia ei ollut riittävällä tarkkuudella eriytetty toisistaan. Myöskään markkinaperusteiseen hinnoittelun edellytyksiin kuuluvan kohtuullisen tuoton vaatimusta ei ollut otettu kaikessa tarjouslaskennassa oikealla tavalla huomioon.

Selvitysten aikana Museovirasto sitoutui toteuttamaan useita toimenpiteitä, jotka paransivat sen edellytyksiä noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Museovirasto muun muassa paransi kustannuslaskentaansa, jolloin myös hinnoittelulaskenta tarkentui ja markkinoilla harjoitettavan elinkeinotoiminnan kannattavuudesta saatiin todenmukainen kuva. Museovirasto sitoutui myös huomioimaan kohtuullisen tuoton vaatimuksen arkeologisten tutkimusten hinnoittelussa, mikä osaltaan turvasi yksityisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia osallistua arkeologisten tutkimusten toteuttamiseen.

KKV katsoi Museoviraston korjaustoimenpiteiden ja arkeologisten tutkimusten toteuttamista säätelevän muinaismuistolain kokonaisuudistuksen käynnistymisen riittäviksi turvaamaan terveen ja toimivan kilpailun edellytyksiä arkeologisten tutkimusten markkinoilla. KKV ei pitänyt merkittävien kielteisten kilpailuvaikutusten syntymistä enää todennäköisenä ja päätti asian käsittelyn.