Vilken typ av offentlig verksamhet kan snedvrida konkurrensen?

KKV kan ingripa i alla offentliga samfunds förfaranden som leder till eller kan leda till snedvridning av konkurrensen. KKV kan ingripa i ett offentligt samfunds verksamhet till exempel om det försummar att bolagisera sin verksamhet på marknaden, separera redovisning eller inte prissätter sina varor och tjänster marknadsmässig. 

Ett offentligt samfund ska i regel bolagisera sådan verksamhet som bedrivs på marknaden

Traditionellt har offentliga samfund organiserats till exempel som ämbetsverk eller affärsverk. Denna struktur har en betydande fördel jämfört med andra företag på marknaden: ett ämbetsverk eller ett affärsverk som är en del av kommunen eller staten kan inte gå i konkurs och betalar till exempel inte samfundsskatt. Konkursskyddet motsvarar i praktiken en obegränsad statsgaranti, varvid en enhet som är verksam på marknaden kan få finansiering förmånligare. Dessutom medför en förmånligare skattebehandling en kostnadsfördel för det offentliga samfundet.

Konkursskyddet och skatteförmånerna försvinner vid en bolagisering

Verksamhet som bedrivs på marknaden ska överföras till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Om verksamheten på marknaden är så liten att den inte ensam utgör ett livskraftigt bolag eller om bolagiseringen av någon annan orsak inte är ändamålsenlig, kan ett sätt att åtgärda problemet vara att dra sig tillbaka från marknaden.

I kommunallagen nämns situationer där verksamheten inte behöver bolagiseras, såsom att verksamheten är lagstadgad, ett naturligt monopol eller är verksamhet som inte behöver konkurrensutsättas.

Verksamhet på marknaden ska separeras i redovisningen

Om till exempel ett aktiebolag som bildats utöver verksamheten på marknaden och även bedriver annan verksamhet, såsom myndighetsverksamhet, ska dessa funktioner, med vissa undantag, separeras i redovisningen. Funktionerna ska separeras i redovisningen också om kommunen eller staten i undantagsfall som lagen tillåter verkar på marknaden i form av ett ämbetsverks eller affärsverk och även bedriver annan verksamhet.

Om den verksamhet som bedrivs i någon annan form än bolagsform är ringa och en utvidgning av verksamheten till exempel av kapacitetsskäl inte är sannolik, minskar oron för en betydande snedvridning av konkurrensen om man ser till separerat redovisningen och att prissättningen är marknadsmässig.

Förfaranden som snedvrider konkurrensen måste upphöra

KKV kan ingripa i alla sådana offentliga samfunds förfaringssätt som kan leda till att konkurrensen på marknaden snedvrids eller förhindras. Ett offentligt samfund kan till exempel underprissätta sina tjänster med hjälp av de förmåner som ägaren har gett. Då kan företag som konkurrerar med sina egna prestationer inte svara på priskonkurrensen och konkurrensen är inte jämlik. Misstanke om underprissättning förekommer ofta i kontakterna till KKV.

Även underprissatta produktionsfaktorer från ägaren och stöd för verksamheten på marknaden med intäkter från annan verksamhet kan snedvrida konkurrensen. En alltför översiktlig eller enbart uppskattningsbaserad kostnadsredovisning kan också leda till att intäkterna inte täcker de faktiska kostnaderna.

I de undantagssituationer som konkurrens- och kommunallagen tillåter, när verksamheten fortsätter på marknaden till exempel i form av ämbetsverk, ska en jämlik konkurrens säkerställas genom en marknadsmässig prissättning av produkterna eller tjänsterna.

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att prissättningen syftar till en företagsekonomiskt lönsam verksamhet. Verksamhetens intäkter ska täcka alla kostnader som verksamheten orsakar samt ge en rimlig avkastning på kapital som är bundet till verksamheten.

Ingripande förutsätter negativa marknadseffekter

KKV kan ingripa i sådan verksamhet som ett offentligt samfund bedriver om verksamheten snedvrider eller hindrar konkurrensen på marknaden. Effekterna av både det offentliga samfundets verksamhetsstruktur och de förfaranden som tillämpas på marknaden bedöms i sista hand från fall till fall.

Marknadseffekterna kan bedömas till exempel så att man jämför det offentliga samfundets verksamhet med marknadens storlek och med andra företag som är verksamma på marknaden. Även om det offentliga samfundets marknadsandel inte vore betydande, kan negativa konsekvenser uppstå om ett rikligt antal små och medelstora företagare är typiskt för branschen. Vid bedömningen av effekterna kan man beakta till exempel om det offentliga samfundet kan utesluta sina större eller mindre konkurrenter från marknaden, på annat sätt störa deras verksamhet eller om det kan göra det svårare för nya företag att träda in i branschen.

I bedömningen kan man också beakta att det inte nödvändigtvis uppkommer ett privat utbud i alla geografiska områden eller för alla kundgrupper. Då har det offentliga samfundets verksamhet inte nödvändigtvis några snedvridande effekter på konkurrensen. I varje fall bör man också beakta de konkurrenshämmande effekterna och bedöma om det offentliga samfundets verksamhet hindrar produktionen inom den privata sektorn inom en viss bransch eller ett visst område.