Vuokran maksaminen ja korottaminen

Vuokran määrä ja maksamisen ajankohta sovitaan vuokrasopimuksessa. Vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa. Oikeus vuokrankorotukseen pitää kirjata vuokrasopimukseen tai asiasta tulee sopia vuokralaisen kanssa vuokrasuhteen aikana.

Vuokran maksuajankohdasta ja vuokranmaksukaudesta voi sopia. Jos ei ole toisin sovittu, vuokra on maksettava kuukausittain kunkin kuukauden toisena päivänä.

Vuokranmaksuvelvollisuus koskee koko vuokrasuhteen kestoa. Vuokra on maksettava siitä lähtien, kun vuokralainen saa huoneiston hallintaansa, vaikka muuttaisikin huoneistoon myöhemmin. Vuokra tulee maksaa irtisanomisajan loppuun asti, vaikka vuokralainen muuttaisi asunnosta jo aiemmin.

Vuokralainen saa maksaa vuokran pankin tai muun maksupalveluntarjoajan välityksellä. Maksupalveluntarjoajan välityksellä vuokranantajalle suoritettu vuokra katsotaan maksetuksi sinä päivänä, jona se on veloitettu maksajan tililtä tai maksettu käteisenä maksupalveluntarjoajan toimipaikkaan.

Ennakkovuokra

Ennakkovuokra tai vuokraennakko tarkoittaa etukäteen maksettua vuokraa. Se on eri asia kuin vuokravakuus.

Ennakkovuokran perimisestä voidaan sopia ainoastaan vuokrasopimusta tehtäessä, ei myöhemmin vuokrasuhteen aikana. Ennakkovuokraa voi vaatia vain erityisestä syystä, ja silloinkin enintään kolmelta kuukaudelta. Erityinen syy voi olla esimerkiksi ennakkovuokrien käyttäminen asunnossa suoritettaviin korjauksiin. Jos vuokranantaja perii ennakkovuokraa, on samalla syytä sopia, miten suoritus huomioidaan vuokrasuhteen aikaisessa vuokranmaksussa.

Vuokran korottaminen

Vuokran suuruus määräytyy sen mukaan, mitä siitä on sovittu. Samalla tulee sopia mahdollisista erillisistä maksuista (esimerkiksi vesimaksut) ja niiden määräytymisperusteista.

Vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana. Vuokran tarkistamisesta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Vuokrantarkistus-lausekkeessa täytyy mainita peruste (esimerkiksi indeksiehto, prosenttikorotus tai euromääräinen korotus), jonka mukaan vuokraa voi korottaa. Jos perustetta ei ole mainittu, on korotusehto mitätön.

Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloaika.

Hyvän vuokratavan ohjeen mukainen suositus

Hyvän vuokratavan ohjeen mukainen suositus on, että korotus ei saa vuosittain ylittää 15 prosenttia muutoin kuin tilanteissa, joissa tehdään vuokrattavan kohteen vuokra-arvoa merkittävästi kohottavia korjauksia. Vuokrankorotuksen kohtuullisuutta arvioitaessa ratkaisevaa on kuitenkin vaaditun vuokran määrä, ei vuokrantarkistuksen prosentuaalinen määrä.

Jos vuokrasopimuksessa ei ole vuokrantarkistuslauseketta, voidaan vuokran määrää   vuokrasuhteen kestäessä muuttaa osapuolten välisellä sopimuksella.

Jos osapuolet eivät pääse vuokrasuhteen aikana sopimukseen vuokran uudesta määrästä, voi vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Vuokranantajan vaatiman uuden vuokran on kuitenkin oltava kohtuullinen. Jos vuokranantaja yrittää irtisanomalla saada vuokran kohtuuttomalle tasolle, voi vuokralainen viedä asian tuomioistuimeen vaatien irtisanomisen julistamista tehottomaksi tai vahingonkorvausta sopimuksen aiheettoman päättämisen vuoksi.

Laki antaa lisäksi sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle oikeuden saattaa vuokran tai sen määräämistä koskevan ehdon kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi. Vaatimusta ei voi laittaa vireille enää vuokrasuhteen päättymisen jälkeen.

Rekla­maa­tion te­ke­mi­nen ja rii­dan­rat­kai­su 

 • Ongelmatilanteet tulee ensin pyrkiä selvittämään vuokranantajan kanssa. Jos sinulla on vuokra-asuntoa koskeva vaatimus, reklamaatio vuokranantajalle kannattaa tehdä kirjallisesti.

  Reklamaatioapurilla voit tehdä valituksen vuokranantajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vuokravakuuden palauttaminen
  • asunnon puutteellinen kunto
  • korvausvaatimuksen kiistäminen
  • vuokrankorotuksen alentaminen
  • sopimuksen irtisanominen / purkaminen

  Reklamaation tekeminen ja reklamaatioapuri

 • Voit ohjeiden saamiseksi ja asian selvittämiseksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta

  Huomioi, että jos vuokranantaja on yksityishenkilö, kuluttajaneuvonta ei voi ongelmaa tarkemmin selvitellä tai sovitella, vaan toiminta rajoittuu yleisen tason neuvontaan.

  Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä useimpia yksityishenkilöidenkin välisiä huoneenvuokrariitoja.