Betalning och höjning av hyran

Hyresbeloppet och betalningstidpunkten avtalas i hyresavtalet. Hyresvärden har inte ensidig rätt att höja hyran. Rätten till hyresförhöjning ska inskrivas i hyresavtalet eller så ska man komma överens om saken med hyresgästen under hyresförhållandet.

Man kan komma överens om tidpunkten för betalning av hyran och hyresbetalningsperioden. Om inget annat har avtalats ska hyran betalas månatligen den andra dagen i varje månad.

Skyldigheten att betala hyra gäller hela hyresförhållandets längd. Hyran ska betalas från det att hyresgästen får lägenheten i sin besittning även om hyresgästen flyttar in i lägenheten senare. Hyran ska betalas till utgången av uppsägningstiden även om hyresgästen flyttar från bostaden redan tidigare.

Hyresgästen får betala hyran via en bank eller någon annan betaltjänstleverantör. Hyra som betalats till hyresvärden genom en betaltjänstleverantör anses ha blivit betald den dag då den debiterades inbetalarens konto eller betalades kontant på betaltjänstleverantörens verksamhetsställe.

Förskottshyra

Med förskottshyra eller hyresförskott avses hyra som betalats på förhand. Det är inte samma sak som hyresgarantin.

Förskottshyra kan avtalas om endast när hyresavtalet ingås, inte senare under hyresförhållandet. Förskottshyra kan endast krävas av särskilda skäl och även då för högst tre månader. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att förskottshyran används för reparationer i bostaden. Om hyresvärden uppbär förskottshyra, bör man samtidigt komma överens om hur betalningen ska beaktas i de senare hyresbetalningarna under hyresförhållandet.

 

Hyreshöjning

Hyrans storlek bestäms enligt vad som avtalats. Samtidigt ska man komma överens om eventuella separata avgifter (till exempel vattenavgifter) och grunderna för hur de bestäms.

Hyresvärden har inte ensidig rätt att höja hyran under hyresförhållandet. Om justering av hyran kan avtalas i hyresavtalet. I klausulen om justering av hyran ska det nämnas på vilken grund (till exempel indexvillkor, procentuell höjning eller höjning i euro) hyran kan höjas. Om ingen grund har nämnts är höjningsvillkoret ogiltigt.

Hyresvärden ska innan den förhöjda hyran träder i kraft skriftligen underrätta hyresgästen om den nya hyran och tidpunkten då den träder i kraft.

Rekommendationen enligt anvisningen om god hyressed är att höjningen inte får överstiga 15 procent årligen annat än i situationer där man gör reparationer som avsevärt höjer hyresvärdet på hyresobjektet. Vid bedömningen av om hyresförhöjningen är skälig är dock det belopp som krävs avgörande, inte det procentuella beloppet av hyresjusteringen.

Om hyresavtalet inte innehåller någon hyresjusteringsklausul kan hyresbeloppet ändras under hyresförhållandets gång genom ett avtal mellan parterna.

Om parterna inte når samförstånd om det nya hyresbeloppet under hyresförhållandet, kan hyresvärden säga upp hyresavtalet. Den nya hyra som hyresvärden kräver ska dock vara skälig. Om hyresvärden genom uppsägning försöker få hyran till en oskälig nivå, kan hyresgästen föra ärendet till domstol och yrka att uppsägningen förklaras ogiltig eller att skadestånd betalas på grund av att avtalet sagts upp utan grund.

Lagen ger dessutom både hyresgästen och hyresvärden rätt att låta domstolen pröva om hyran eller ett villkor som gäller bestämningen av den är skäligt. Yrkandet kan inte anhängiggöras längre efter att hyresförhållandet upphört.

Re­kla­ma­tion och tvist­lös­ning 

 • Om du har ett krav som gäller hyresbostaden, lönar det sig att lämna in det skriftligt till hyresvärden.

  Med Reklamationstjänsten kan du lämna en reklamation till hyresvärden till exempel i följande situationer:

  • Återbetalning av hyresgaranti
  • Brister i bostadens skick
  • Bestridande av ersättningskrav
  • Sänkning av hyreshöjning
  • Uppsägning eller hävning av avtalet.

  Att göra en reklamation och Reklamationstjänsten

 • Problem bör man först försöka reda ut med hyresvärden. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas kan du kontakta konsumentrådgivningen för att få anvisningar och saken utredd.

  Konsumentrådgivning

  Observera att om hyresvärden är en privatperson kan konsumentrådgivningen inte närmare utreda eller åstadkomma förlikning i ärendet, utan vår verksamhet begränsas till rådgivning på allmän nivå.

  Konsumenttvistenämnden kan behandla de flesta bostadstvister även mellan privatpersoner. Läs mer på konsumenttvistenämndens webbplats om i hurdana ärenden det är möjligt att be nämnden om en rekommendation till avgörande.