Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa joko vuokralainen tai vuokranantaja noudattaen irtisanomisaikoja. Vuokranantajalla tulee olla hyväksyttävä peruste irtisanomiseen.

Vuokrasopimuksen irtisanomisaika

Vuokrasopimus on syytä aina tehdä kirjallisesti. Suullinen vuokrasopimus on pätevä, mutta tästä seuraa se, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi tehdä suullisesti, ellei kyse ole esimerkiksi mökin tai lomahuoneiston vuokraamisesta.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on sekä vuokranantajan että vuokralaisen irtisanottavissa noudattaen laissa säädettyjä irtisanomisaikoja.

 • Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos huoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa kolme kuukautta. Vuokranantajan irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella lyhentää.
 • Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella pidentää.

Jos muuta ei ole sovittu, vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on annettu tiedoksi.

Vuokrasopimuksessa voidaan määritellä ensimmäinen mahdollinen irtosanomisajan alkamispäivä. Tällöin irtisanomisaika alkaa kulua aikaisintaan sopimuksessa mainitusta päivästä riippumatta siitä, milloin irtisanominen on tehty.

Jos irtisanot määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, joudut yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen. Vahingonkorvauksen määrä riippuu muun muassa jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen.

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo pääsääntöisesti molempia osapuolia koko sopimuskauden, eikä sitä voi irtisanoa kuin tietyissä laissa säädetyissä erityistilanteissa. Huomioi tämä, kun mietit määräaikaisen vuokrasopimuksen tekemistä.

Jos irtisanot määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, joudut yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen. Vahingonkorvauksen määrä riippuu muun muassa jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen.

Irtisanomisperusteet ja vuokralaisen irtisanomissuoja

Vuokralainen voi aina irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen. Irtisanomiselle ei tarvitse esittää perusteita.

Vuokranantajan on sen sijaan ilmoitettava irtisanomisperuste. Periaatteessa mikä tahansa vuokranantajan esittämä syy käy irtisanomisen perusteeksi, kunhan esitetty syy on tosi eikä sitä ole pidettävä huoneenvuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena.

Välitön irtisanomissuoja

Välitön irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, että tuomioistuin voi vuokralaisen vaatimuksesta julistaa irtisanomisen tehottomaksi, jos irtisanomisen perusteena on vuokran tarkistaminen ja pyydettyä vuokraa on pidettävä kohtuuttoman suurena tai irtisanominen on vuokralaisen olosuhteet huomioiden kohtuutonta eikä irtisanomiselle ole hyväksyttävää syytä.

Huomaa, että irtisanomisen julistamista tehottomaksi koskeva riita on vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos kanne hyväksytään, jatkuu vuokrasuhde entisin ehdoin. Kuluttajariitalautakunta ei voi käsitellä tällaista asiaa.

Välillinen irtisanomissuoja

Välillinen irtisanomissuoja tarkoittaa sitä, että vuokralainen joutuu muuttamaan asunnosta, mutta voi saada vahingonkorvauksia. Jos irtisanomiselle ei ole ollut hyväksyttävää syytä, on vuokralaisella oikeus saada vuokranantajalta korvausta esimerkiksi muuttokustannuksista ja uuden asunnon hankkimisesta aiheutuneista kuluista.

Irtisanomisilmoituksen toimittaminen

Irtisanomisilmoitus on lain mukaan toimitettava vuokrasuhteen toiselle osapuolelle kirjallisesti ja todisteellisesti.  Irtisanovalla osapuolella on näyttötaakka siitä, että toinen osapuoli on saanut ilmoituksen tiedoksi sekä siitä, milloin tiedoksianto on tapahtunut.

Monilla vuokranantajilla on käytössään sähköisiä asiointikanavia, joita pitkin irtisanomisilmoituksen voi tehdä. Jos vuokranantaja on antanut ohjeita irtisanomisen tekemiseen, tutustu näihin ohjeisiin ja pyri toimimaan niiden mukaisesti.

Muuttopäivä

Jos muuta ei ole sovittu, muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Jos sopimus päättyy perjantaina, on muuttopäivä maanantai. Mikäli maanantai on pyhäpäivä, muuttopäivä on tiistai.

Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet huoneistosta vuokranantajan käytettäväksi. Muuttopäivää seuraavana päivänä vuokralaisen on luovutettava asunto tyhjänä ja siivottuna vuokranantajalle ja myös palautettava avaimet.

Osapuolet voivat sopia siitä, että vuokrasopimuksen päättymispäivä on samalla muuttopäivä.

Rekla­maa­tion te­ke­mi­nen ja rii­dan­rat­kai­su 

 • Ongelmatilanteet tulee ensin pyrkiä selvittämään vuokranantajan kanssa. Jos sinulla on vuokra-asuntoa koskeva vaatimus, reklamaatio vuokranantajalle kannattaa tehdä kirjallisesti.

  Reklamaatioapurilla voit tehdä valituksen vuokranantajalle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • vuokravakuuden palauttaminen
  • asunnon puutteellinen kunto
  • korvausvaatimuksen kiistäminen
  • vuokrankorotuksen alentaminen
  • sopimuksen irtisanominen / purkaminen

  Reklamaation tekeminen ja reklamaatioapuri

 • Voit ohjeiden saamiseksi ja asian selvittämiseksi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

  Kuluttajaneuvonta

  Huomioi, että jos vuokranantaja on yksityishenkilö, kuluttajaneuvonta ei voi ongelmaa tarkemmin selvitellä tai sovitella, vaan toiminta rajoittuu yleisen tason neuvontaan.

  Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä useimpia yksityishenkilöidenkin välisiä huoneenvuokrariitoja.