Betydande förändring i telefonförsäljningen vid årsskiftet: ett anbud är bindande först när det godkänts skriftligen

I fortsättningen uppstår avtalet vid telefonförsäljning först efter samtalet när avtalet skrivs under. Konsumenten får således överväga köpbeslutet i lugn och ro och risken för missförstånd minskar. Lagändringen medför en efterlängtad förbättring av konsumenternas ställning.  

En skriftlig bekräftelse i telefonförsäljningen innebär att säljaren separat ska sända konsumenten ett anbud. Om konsumenten inte godkänner erbjudandet skriftligen är avtalet inte bindande och säljaren får inte kräva till exempel betalning, returnering eller förvaring av produkterna. Den skriftliga bekräftelsen gäller i princip all telefonförsäljning utom tjänster för elektronisk kommunikation, dvs. till exempel telefonförsäljning av telefon- och internetabonnemang.

Säljaren ska sända ett skriftligt anbud först efter samtalet, inte under samtalet. Anbudet kan vara antingen i pappersform eller elektroniskt förutsatt att uppgifterna ges i varaktig form. Säljaren ska också i samband med anbudet berätta att om konsumenten inte godkänner anbudet separat, är avtalet inte bindande för konsumenten och hen är inte heller skyldig att betala, returnera eller förvara en levererad vara. Företaget ska vid behov kunna bevisa att det har lämnat ett anbud och ovan nämnda information på behörigt sätt till konsumenten. Konsumentombudsmannen bereder som bäst anvisningar om de nya bestämmelserna för aktörer som bedriver telefonförsäljning.

Skärpningar i telefonförsäljningen har önskats länge

En separat skriftlig bekräftelse ger möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med avtalets innehåll och överväga köpbeslutet. Det kan vara svårt för vem som helst att uppfatta ett erbjudande under ett samtal med högt tempo. Hög ålder, sjukdom eller bristande språkkunskaper kan göra det särskilt svårt. Syftet med den nya regleringen är också att förebygga olägenheter som orsakas av vilseledande säljsamtal.

"Det är mycket välkommet att skärpa reglerna, eftersom telefonförsäljning orsakar stora problem särskilt för sårbara konsumenter. När konsumenten ges tid att överväga minskar risken att avtalet uppstår genom trugande eller missförstånd."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Förutom den skriftliga bekräftelsen införs inga andra ändringar i telefonförsäljningen. Väänänen påminner försäljarna om att hålla även de gamla reglerna i minnet. Telefonförsäljning får inte vara vilseledande eller osann och väsentlig information ska alltid nämnas. Försäljningssyftet ska klargöras genast i början av samtalet och marknadsföringen får inte vara aggressiv, till exempel påtryckande.