Fortfarande brister i tillämpningen av bestämmelserna om konkurrensneutralitet på kommunsektorn

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och regionförvaltningsmyndigheterna har utrett omfattningen och inriktningen av den verksamhet som bedrivs på marknaden i kommunerna och samkommunerna i Finland och i sammanslutningar som de har bestämmande inflytande över. Dessutom utreddes hur väl kommunsektorn har tillägnat sig lagstiftningen om bolagisering och separat redovisning.  KKV:s översikt visar att en del av aktörerna inom kommunsektorn inte känner till bestämmelserna om konkurrensneutralitet. Det är viktigt att öka medvetenheten, eftersom den totala omsättningen för verksamheten inom kommunsektorn 2020 enligt utredningen var cirka 8 miljarder euro.

Konkurrensneutralitetslagstiftningen som varit i kraft sedan september 2013 tryggar jämlika konkurrensförutsättningar för offentlig och privat näringsverksamhet på marknaden och säkerställer att effektiva företag inte lämnar marknaden i onödan och att konsumenternas alternativ inte minskar till följd av detta. KKV övervakar att bestämmelserna om konkurrensneutralitet följs och ger vid behov också allmän rådgivning om lagens innehåll. Verket har tillsammans med regionförvaltningsmyndigheterna utrett i vilken omfattning och inom vilka verksamhetsområden kommunerna, samkommunerna och de sammanslutningar som dessa har bestämmande inflytande över har verksamhet på marknaden. Motsvarande utredning genomfördes också 2015 och 2016, varvid man lade märke till att anställda på kommunsektorn inte känner till konkurrensneutralitetsbestämmelserna särskilt väl.

För utredningen erhölls uppgifter om sammanlagt 2 122 enheter som är verksamma på marknaden.  Svaren tyder på att en del av respondenterna fortfarande hade svårt att definiera och identifiera verksamheten på marknaden.  Även om respondenternas felaktiga tolkningar och delvis bristfälliga svar påverkar resultatens generaliserbarhet, kan man utifrån utredningarna göra en riktgivande bedömning av verksamheten på marknaden vid enheterna inom kommunsektorn.

Kommunsektorns verksamhet på marknaden är betydande

Enligt svaren uppgick den totala omsättningen för kommunsektorns verksamhet på marknaden 2020 till cirka 8 miljarder euro, varav cirka hälften bestod av energirelaterade branscher. Ungefär 40 procent av de enheter som respondenterna företrädde var verksamma inom fastighetsbranschen, och dessa enheters sammanlagda omsättning 2020 uppgick till cirka 2 miljarder euro. Andra viktiga branscher var bland annat verksamhet som betjänar lagring och trafik, hälsotjänster, näringsbranschen och utbildning. Dessa branscher lyftes också fram i utredningarna 2015 och 2016 och har senare också förekommit i KKV:s tillsynsarbete.

Verksamheten på marknaden i huvudsak i bolagsform

Kommunen eller samkommunen ska i regel bolagisera sin verksamhet på marknaden, om inte någon av de grunder för undantag som anges i kommunallagen är tillämplig på verksamheten. Bolagisering fråntar kommunala aktörer konkursskyddet och skatteförmåner som kan snedvrida konkurrensen. Cirka 70 procent av de enheter som respondenterna uppgav fungerade i bolagiserad form på marknaden. Andelen bolagiserad verksamhet verkar ha ökat jämfört med tidigare utredningar.

Den rapporterade omsättningen för icke-bolagiserade verksamheter var knappt 500 miljoner euro och utgjorde cirka 6 procent av kommunsektorns totala omsättning 2020. Nästan hälften av de 633 enheter som fungerar som en del av kommunen eller samkommunen uppgav dock inte någon tydlig grund för att låta bli att bolagisera verksamheten. Den vanligaste undantagsgrunden var att verksamheten var obetydlig: en del kommuner och samkommuner hade emellertid låtit bli att bolagisera även funktioner som var euromässigt betydande och fortgående till sin natur. Utredningen ger således en antydan om att en del av kommunerna och samkommunerna inte har fäst tillräcklig uppmärksamhet vid kommunallagens bestämmelser om bolagiseringsskyldighet.

Brister särskilt i beaktandet av bestämmelsen om separat redovisning

Ett offentligt samfund ska ha separat redovisning för sin verksamhet på marknaden. Kravet på separat redovisning förhindrar korssubventionering av kommunernas verksamhet på marknaden med de skattemedel som kommunerna får för sina lagstadgade uppgifter. I och med att kostnaderna är transparenta stöder detta också den marknadsbaserade prissättningen som konkurrenslagen förutsätter och förebygger underprissättning som snedvrider konkurrensen.

Cirka 20 procent av de enheter som rapporterades i utredningen ansågs ha brister i beaktandet av bestämmelsen om separat redovisning. Enligt observationerna brast det i synnerhet i bedömningen av småskalig verksamhet som underskred omsättningsgränsen på 40 000 euro. För verksamhet, som inte hade redovisats separat men för vilken ingen undantagsgrund enligt konkurrenslagen heller hade meddelats, redovisades cirka 330 miljoner euro i omsättning år 2020.

Viktigt att utveckla kompetensen inom kommunsektorn

På basis av översikten finns det behov av rådgivning och anvisningar. Den egna aktiviteten hos aktörerna inom den kommunala sektorn är ändå i nyckelposition. KKV har publicerat bland annat ett infopaket om separat redovisning samt anvisningar för bedömning av marknadsbaserad prissättning till stöd för kommunala aktörer. KKV ger också vid behov råd om lagens innehåll. Kommunsektorn måste ändå själv aktivt öka sin kännedom om konkurrensneutralitetsbestämmelserna och säkerställa att bestämmelserna följs. En förhandsbedömning av lagenligheten i den egna verksamheten gör också rådgivningssamtalen med KKV smidigare.

Mer information: 

Teemu Karttunen

Specialsakkunnig

Mia Salonen

Forskningschef