Handläggningstiden för företagsförvärvet mellan Assemblin och Fidelix har förlängts till den 30 juli 2021

Marknadsdomstolen har förlängt handläggningstiden för Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) granskning av företagsförvärvet mellan Assemblin AB och Fidelix Holding Oy till den 30 juli 2021. KKV ansökte om förlängning hos marknadsdomstolen för att slutföra förhandlingarna om villkoren.

KKV inledde den 24 februari 2021 en fortsatt utredning av företagsförvärvet där det nordiska installationsbolaget Assemblin, som erbjuder experttjänster inom el-, uppvärmning-, rör- och VVS-arbeten, förvärvar Fidelix-koncernens moderbolag Fidelix Holding. Utifrån ämbetsverkets preliminära bedömning skulle företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter i konkurrensutsättningen av byggnadsautomationsprojekt i Nyland och Birkaland.

KKV ansökte om förlängning av handläggningstiden för företagsförvärvet hos marknadsdomstolen, som förlängde tidsfristen till den 8 juli 2021. Den första förlängningen av tidsfristen behövdes för att kunna utreda konkurrenseffekterna i den omfattning som ärendet kräver. KKV ansökte den 24 juni 2021 hos marknadsdomstolen om att ytterligare förlänga handläggningstiden till den 30 juli 2021. Under den fortsatta behandlingen förhandlar man som bäst med parterna om villkoren för att förvärvet eventuellt ska kunna godkännas. Enligt KKV skulle en kortare tidsfrist än vad som begärdes inte räcka till för att slutföra förhandlingarna.

Anmälaren av företagsförvärvet motsatte sig inte förlängningen av tidsfristen och marknadsdomstolen godkände KKV:s ansökan den 28 juni 2021.

Läs mer:

Mer information:

Specialsakkunnig Lauri Kirkkola, tfn 029 505 3073
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Den fortsatta behandlingen pågår i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan i fortsättningen förlänga det andra stegets handläggningstid med upp till 46 arbetsdagar.
Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.