HFD påförde Uudenmaan Autokouluyhdistys och tre bilskolor påföljdsavgifter för prisrekommendation, framställan om priskartell avslogs

Bilskoleföreningen Uudenmaan Autokouluyhdistys och tre bilskolor som verkat dess styrelse gav prisrekommendationer som stred mot konkurrenslagen. Syftet var att påverka priskonkurrensen som upplevts som skadlig och att få bilskoleföretagare att höja sina priser, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i sitt beslut den 30.8.2021. HFD avslog dock Konkurrens- och konsumentverkets framställan om påförande av påföljdsavgifter för tre bilskolor för priskartell, eftersom det inte framförts tillräckliga juridiska bevis för kartellen.

I november 2019 framställde Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för marknadsdomstolen att Uudenmaan Autokouluyhdistys och sex bilskolor som deltagit i dess verksamhet skulle påföras påföljdsavgifter på grund av en förbjuden prisrekommendation. Dessutom framställde KKV att tre bilskolor i Borgå skulle påföras påföljdsavgifter för priskartell.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande i december 2020 att bilskoleföreningen och de bilskolor som varit representerade i dess styrelse gav konkurrenslagstridiga prisrekommendationer i syfte att höja priserna. Marknadsdomstolen påförde Uudenmaan Autokouluyhdistys, Porvoon Autokoulu och Eko-Center påföljdsavgifter. Marknadsdomstolen avslog i sitt avgörande KKV:s krav avseende påföljdsavgifter med anledning av en priskartell för de tre bilskolorna i Borgå, eftersom verket enligt marknadsdomstolens bedömning inte framförde tillräckliga bevis för kartellen.

Påföljdsavgifter för bilskoleföreningen och tre bilskolor för prisrekommendation

KKV överklagade marknadsdomstolens avgörande hos Högsta förvaltningsdomstolen. HFD ansåg i sitt beslut att bilskoleföreningen och tre bilskolor som varit representerade i dess styrelse hade gjort sig skyldiga till att ge förbjudna prisrekommendationer. Till skillnad från KKV:s framställan ansåg HFD  att det varit frågan om två separata, enhetliga konkurrensförseelser, varav den första skedde 2012–2013 och den senare 2014–2015.

I den första prisrekommendationsförseelsen handlade det om utbildningar i ekonomiskt tänkande som föreningen ordnat. Utbildningarna var avsedda att erbjuda medlemsbilskolor enhetliga grunder för en samtidig höjning av priserna i samband med att körkortsreformen trädde i kraft. Den andra förseelsen gällde e-postmeddelanden som skickades 2014 och 2015 samt ett regionalt diskussionstillfälle. Syftet med den prisrekommendation som gavs under diskussionstillfället var att i synnerhet få nya bilskolföretagare, som deltog i evenemanget, att höja sina priser. Därvid skulle även de övriga bilskoleföretagarna, som deltog i evenemanget, ha kunnat genomföra prishöjningar.

HFD bedömde att förseelsen var mer omfattande än vad marknadsdomstolen hade bedömt, och påföljdsavgifternas belopp steg i Högsta förvaltningsdomstolen. Till skillnad från marknadsdomstolen påförde HFD en påföljdsavgift för prisrekommendationen även Autokoulu Hakala. HFD fastställde en påföljdsavgift på 10 000 euro för den konkurrenslagstridiga prisrekommendationen till Uudenmaan Autokouluyhdistys, en påföljdsavgift på 25 000 euro till Porvoon Autokoulu, en påföljdsavgift på 6 000 euro till Autokoulu Hakala och en påföljdsavgift på 3 000 euro till Eko-Center Liikennekoulutuspalvelut. Autokoulu Hakala och Eko-Center ansågs ansvara endast för den senare prisrekommendationen.

Juridiskt otillräckliga bevis för priskartell

HFD avslog i sitt beslut KKV:s krav på påföljdsavgifter för tre bilskolor i Borgå för priskartell. HFD konstaterade i sitt beslut att det i ärendet finns tecken på att bilskolorna, på det sätt som förbjuds i konkurrenslagen, skulle ha samordnat sina priser när de höjde priserna på B-kortet. HFD ansåg dock att KKV inte har framfört tillräckliga juridiska bevis för en kartell. HFD ansåg att KKV, med beaktande av dess uppgifter, har haft grundad anledning att framställa påföljdsavgift för priskartell.

Mer om ämnet:

Mer information:

Direktör Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi