KKV publicerade ett informationspaket till branschorganisationer som stöd för efterlevnaden av konkurrenslagen

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har på sin webbplats publicerat anvisningar till branschorganisationer angående efterlevnaden av konkurrenslagstiftningen. Syftet är att öka branschorganisationernas förståelse för vilka tillvägagångssätt som rekommenderas och vilka som bör undvikas. Frågan är nu särskilt aktuell för branschorganisationerna, eftersom de påföljdsavgifter som kan påföras dem för överträdelser av konkurrenslagen har ändrats. 

Branschorganisationerna samlar företag inom samma bransch och driver deras intressen. En branschorganisations verksamhet kan dock bli riskfylld med avseende på konkurrensrätten, eftersom det ofta är företag som konkurrerar sinsemellan som deltar i verksamheten. Därför är det alltid viktigt för branschorganisationer att fästa uppmärksamhet vid att konkurrenslagen följs. På sistone har överträdelser av konkurrenslagen varit aktuella i fastighetsförvaltnings– och bilskolebranschen.

Branschorganisationers konkurrensstridiga verksamhet är nu ett särskilt aktuellt ämne, eftersom det har skett ändringar i branschorganisationers och andra företagssammanslutningars påföljdsavgifter. Den ändring i konkurrenslagen som trädde i kraft i juni medför att, när beloppet av en påföljdsavgift som kan påföras en sammanslutning bestäms, kan omsättningarna av dess medlemmar tas i beaktande. Dessutom kan sammanslutningens medlemmar under vissa förutsättningar vara skyldiga att betala den påföljdsavgift som påförts sammanslutningen, om sammanslutningen inte själv kan betala den.

– På basis av vår erfarenhet och de kontakttaganden vi fått råder det ovisshet inom branschorganisationerna om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet med hänsyn till konkurrenslagen. Vi vill hjälpa aktörerna att undvika onödiga misstag och därför publicerar vi anvisningar om hur branschorganisationer kan följa konkurrenslagen, beskriver konkurrensrådet Mika Hermas vid KKV.

I de på webbplatsen publicerade anvisningarna ges bland annat praktiska exempel på när samarbetet inom branschorganisationen är konkurrensstridigt och rekommendationer till branschorganisationer om hur de kan undvika överträdelser av konkurrenslagstiftningen. Konkurrenslagstiftningen hindrar inte normal intressebevakning.

De anvisningar som publicerats på KKV:s webbplats utgör inte en ny rättsnorm utan ett verktyg som stöder planeringen av verksamheten.

– Det är varje företags och branschorganisations ansvar att se till att den egna verksamheten efterlever konkurrenslagen. Det skulle också vara bra om branschorganisationen hade tydliga anvisningar om hur konkurrenslagen ska iakttas. Om du inte är säker på verksamhetens lagenlighet, be om råd av en sakkunnig som erbjuder konkurrensrättslig rådgivning, säger Hermas.

KKV på webben: Hur berör konkurrenslagstiftningen branschorganisationerna?

Mer information:

Konkurrensrådet Mika Hermas, tfn 029 505 3344
fornamn.efternamn@kkv.fi