Konsumentombudsmannen bistår en konsument rätten att jämka priset på ett tidsbundet elavtal

Konsumentombudsmannen bistår en konsument i en rättegång i ett tvistemål som gäller jämkande av priset på ett cirka tvåårigt tidsbundet elförsäljningsavtal till fast pris som ingicks hösten 2022. Motparten i ärendet är detaljförsäljaren KSS Energia Oy.

Konsumentombudsmannen bistår konsumenten i en talan enligt vilken priset på det avtal som ingåtts under undantagsförhållanden hösten 2022 har blivit orimligt när förhållandena har förändrats. Konsumentombudsmannen strävar efter att få avgörandepraxis och bedömningskriterier från domstolen för andra liknande fall. Talan har väckts vid Kymmenedalens tingsrätt.

I talan yrkas att priset på det tidsbundna elförsäljningsavtalet jämkas till 20 cent/kWh. Dessutom krävs att KSS Energia Oy återbetalar till konsumenten de elenergikostnader jämte dröjsmålsräntor som överstiger det jämkade priset.

Bakom talan ligger konsumenttvistenämndens rekommendation till avgörande, där priset på ett elavtal för en pensionär som bor i ett eluppvärmt egnahemshus jämkades från 27,25 cent till 20 cent per kWh. KSS Energia Oy har meddelat att de inte kommer att följa rekommendationen.

Under de exceptionella förhållandena hösten 2022 kunde konsumenterna i praktiken inte förutse den betydande sänkningen av elpriset.

I ett sådant fall skulle det avtalade priset innebära att konsumenten ensam bär de risker och de ekonomiska konsekvenserna av de exceptionella förändringarna i elmarknadspriserna. Detta är inte rimligt eftersom el är en nödvändig tjänst där säljaren har överlägsen kunskap och marknadskännedom jämfört med konsumenten.

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Domstolen söker riktlinjer för principerna för jämkande av priser

I samhället har man i stor utsträckning sökt en lösning på situationen där flera tusen konsumenter ingick exceptionellt dyra tidsbundna elavtal hösten 2022. Vissa elbolag har på eget initiativ mött sina kunder med olika arrangemang, medan andra inte har gjort det.

Konsumenttvistenämnden har gett flera beslut om jämkande av priset på tidsbundna elavtal, men elbolagen har inte följt rekommendationerna. I nämndens avgöranden har priset vanligtvis jämkats till cirka 20 cent/kWh.

Förra hösten förhandlade konsumentombudsmannen med Finsk Energiindustri rf och Lokalkraft rf om en lösning som skulle gynna de drabbade konsumenterna brett och rättvist, men en sådan lösning hittades inte.

Enligt konsumentskyddslagen kan avtalsvillkor jämkas om villkoret är oskäligt för konsumenten eller om tillämpningen av villkoret skulle leda till oskälighet. Ett oskäligt avtalsvillkor kan gälla till exempel priset, Konsumentombudsmannen anser att det på elmarknaden uppstår betydande lagtolkningsmässiga meningsskiljaktigheter om principerna för jämkning av avtalen, varför konsumentombudsmannen söker riktlinjer i ärendet hos domstolen.

Läs mer

KKV:s blogg 6.5.2024 (på finska): Konsumentombudsmannen – Elmarknadens undantagstillstånd delade riskerna orättvist

Meddelande 29.02.2024: Skäligheten i priset på ett tidsbundet elavtal kan beräknas med hjälp av KKV:s räknare

Meddelande 21.9.2023: Ett dyrt elavtal för viss tid borde kunna sägas upp på skäliga villkor

Webbsida: Bistående av konsumenter i domstol