Skäligheten i priset på ett tidsbundet elavtal kan beräknas med hjälp av KKV:s räknare

Konkurrens- och konsumentverket har publicerat en räknare som konsumenten kan använda för att bedöma om priset på ett tidsbundet elavtal med fast pris är skäligt. Räknaren är i första hand avsedd för konsumenter som har ingått ett tidsbundet avtal med fast pris under priskrisen 2022 och 2023.

Med Konkurrens- och konsumentverkets räknare kan konsumenten beräkna om priset på ett tidsbundet elavtal med fast pris eventuellt har blivit oskäligt när prisnivån har sjunkit och om det lönar sig att kräva gottgörelse av elbolaget.

Räknaren grundar sig på konsumenttvistenämndens avgörandepraxis och jämför elavtalets pris med Energimyndighetens statistik över utvecklingen av anbudspriserna på el.

Konsumenttvistenämnden har i sina avgöranden fastställt minimikrav för när priset kan vara oskäligt och när ett avtal kan sägas upp i förtid:

  • Om det pris konsumenten betalat för elavtalet har varit minst 15 procent högre än det ordinarie priset och prisskillnaden samtidigt har varit minst 150 euro, kan konsumenten ha rätt till jämkning av priset och gottgörelse.
  • Om det pris konsumenten betalat för elavtalet har varit minst 60 procent högre än det ordinarie priset och prisskillnaden samtidigt har varit minst 600 euro, kan konsumenten ha rätt att säga upp avtalet före avtalsperiodens slut.

Även om priset på elavtalet skulle överskrida ovan nämnda minimigränser, förutsätter jämkning av priset på elavtalet eller uppsägning av avtalet också så kallad oskälighet i det enskilda fallet. Till exempel ska skillnaden mellan avtalets pris och det ordinarie priset vara tydlig. Elräkningen ska ha en betydande inverkan på konsumentens ekonomi och elens användningsändamål ska i princip vara nödvändigt. Även sociala orsaker eller hälsoskäl som påverkar konsumentens ekonomi, såsom arbetslöshet eller långvarig sjukdom, kan tala för en jämkning av avtalet.

Räknare

Räknare för bedömning av skäligheten i priset på ett tidsbundet elavtal

Konsumenttvistenämndens avgöranden:

Skäligheten hos ett tidsbundet elförsäljningsavtal när förhållandena förändras (på finska)

Uppsägning av ett tidsbundet elförsäljningsavtal i förtid när förhållandena förändras (på finska)

Jämkning av priset på ett tidsbundet elavtal när förhållandena har förändrats (på finska)

Läs mer om ämnet på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats:

Vanliga frågor om el

El

Meddelande 21.9.2023: Ett dyrt elavtal för viss tid borde kunna sägas upp på skäliga villkor