Konsumentombudsmannens anvisningar har lugnat ner situationen på marknaden för optisk fiber – konsumenter bör särskilt sätta sig in i tidtabellen för byggprojekt

Konsumentombudsmannen bedömer att anvisningarna som våren 2023 publicerades för företag som arbetar med optisk fiber har förtydligat avtalsvillkoren och marknadsföringen av abonnemang. Även om anvisningarna har förbättrat situationen kan det förekomma överdrifter i enskilda försäljningssituationer. Konsumentombudsmannen uppmanar konsumenter att noggrant bekanta sig med avtalsvillkoren och i synnerhet med projektets tidtabell innan avtalet ingås.

fiberanslutningar sedan våren 2022. På grund av problem som observerats i tillsynsarbetet och i uppgifter från konsumenterna publicerade konsumentombudsmannen i maj 2023 anvisningar om kraven på konsumentskydd för företag som arbetar med optisk fiber.

Konsumentombudsmannen har observerat att företagen följer anvisningarna i sina avtalsvillkor. I enskilda försäljningssituationer kan det trots det fortfarande förekomma överdrifter.

Konsumentombudsmannen fortsätter att följa upp hur effektiva anvisningarna är och vidtar vid behov åtgärder om det uppstår problem.

Checklista för konsumenter innan avtal om optisk fiberanslutning ingås

1. Bekanta dig noggrant med tidtabellerna för projektet innan du ingår ett avtal

Konsumentombudsmannens anvisningar kräver att företagen i beställningsavtalet för en optisk fiberanslutning tydligt och entydigt informerar om tidpunkten för det bindande byggbeslutet och den slutliga tidsgränsen för leveransen.

I avtalsvillkoren utlovas i allmänhet ett bindande byggbeslut senast 6–12 månader efter beställningen, och den utlovade slutliga tidsgränsen för leveransen är vanligtvis 18–24 månader efter beställningen.

Företag som erbjuder optisk fiber bygger inte anslutningar utan tillräckligt omfattande regional efterfrågan, så när du beställer en anslutning vet du inte nödvändigtvis om företaget kommer att genomföra byggprojektet.

2. Kontrollera avtalsvitena

Enligt konsumentombudsmannen kan endast skäliga kostnader som direkt orsakats av beställningen, såsom administrativa behandlingskostnader, debiteras konsumenter som avbeställer sin beställning före det bindande byggbeslutet. Först efter det bindande byggbeslutet kan kostnader för exempelvis utebliven rörelsevinst inkluderas i avtalsvitet.

Företagen som arbetar med optisk fiber har i sina avtalsvillkor beaktat konsumentombudsmannens princip om att avtalsviten ska vara skäliga, eftersom konsumenter vanligtvis debiteras klart lägre avtalsviten före byggbeslutet än efter.

3. Ta reda på totalpriset för den optiska fiberanslutningen och det erbjudna servicepaketet

De värsta överdrifterna i marknadsföringen av optiska fiberanslutningar har minskat. Innan konsumentombudsmannens anvisningar kom marknadsförde vissa företag att anslutningarna var gratis, utan att tydligt informera om att erbjudandet förutsatte en tidsbunden beställning av bredbandstjänster.

Om prisinformation ges i marknadsföringen, ska företaget tydligt ange tjänstens slutliga totalpris eller grunderna för priset i sin marknadsföring.

Läs mer

Anvisningar om kraven på konsumentskydd i avtalsvillkoren för och marknadsföringen av förbindelser med optisk fiber 

Meddelande 7.6. 2023: Marknaden för optisk fiber går het – konsumentombudsmannen ingrep i två företags verksamhetssätt och utarbetade anvisningar för hela branschen 

Webbsida: Handledande övervakning över konsumentskyddet