Handledande övervakning över konsumentskyddet

Handledande övervakning stöder företagens möjligheter att agera i enlighet med lagen.

Vissa företag bryter inte medvetet mot lagen, men de tar inte hänsyn till kraven på konsumentskydd till exempel på grund av bristfällig kunskap eller felaktiga uppfattningar. Sådana företag vägleder konsumentombudsmannen genom handledande övervakning.

Den handledande övervakningen kan syfta till att förebygga eller åtgärda problem. Målet är också att motivera företagen att på eget initiativ följa konsumentskyddsbestämmelserna och förstå att satsningar på konsumentskydd också gynnar deras affärsverksamhet.

Målgrupper och metoder för handledande övervakning

Konsumentombudsmannen vägleder olika typer av målgrupper av olika storlekar genom handledande övervakning, till exempel

 • små och medelstora företag och ensamföretagare eller stora företag
 • nystartade företag eller företag som redan etablerat sin verksamhet
 • branschorganisationer
 • utvecklare av nya produkter och tjänster
 • planerare av marknadsföring och reklam.

Handledande övervakning bygger på att identifiera målgruppens behov. Tillvägagångssätten och metoderna planeras så att företagen upplever att de är så användbara som möjligt.

Vid valet av metoder och planeringen av åtgärder beaktas också hur väl olika målgrupper känner till grunderna i konsumentskyddet och hur motiverade de är att tillägna sig nya verksamhetssätt.

Konsumentombudsmannen kan planera handledande övervakning i samarbete med målgruppen eller myndigheterna. Metoderna utvecklas kontinuerligt bland annat utifrån responsen från målgrupperna.

Metoder och kanaler kan vara bland annat

 • webbtjänstens innehåll, till exempel checklistor och beslutsvägar
 • konsumentombudsmannens riktlinjer
 • konsumentombudsmannens anvisningar och rekommendationer för branschen
 • standardavtalsvillkor som konsumentombudsmannen förhandlat fram
 • branschmöten
 • uppmuntran till självreglering och samreglering
 • samarbetskampanjer
 • meddelanden
 • sociala medier
 • nyhetsbrev
 • bloggar
 • mediesynlighet
 • webbinarier
 • utbildningstillfällen
 • KKV Kampus inlärningsuppgifter.