Maskun Kalustetalo dömdes till påföljdsavgift på 300 000 euro för vilseledande reamarknadsföring

Marknadsdomstolen har påfört Maskun Kalustetalo en påföljdsavgift på 300 000 euro för vilseledande marknadsföring av realisation. Konsumentombudsmannen krävde en högre påföljdsavgift på en miljon euro. Detta är första gången som konsumentombudsmannen har krävt en påföljdsavgift för ett företag.

Konsumentombudsmannens krav på påföljdsavgift grundade sig på konsumentombudsmannens utredning, enligt vilken Maskus reapriser var baserade på sådana priser som företaget inte tagit ut i verkligheten. Soffor såldes i betydligt oftare till nedsatt pris än till det normala priset, vilket gav en vilseledande bild av prisnivån och förmånligheten.

Enligt marknadsdomstolen har Maskus marknadsföring, där användningen av rabatterat pris var kampanjmässigt återkommande och rabatterna av betydande storlek, varit ägnad att förvränga konsumenternas uppfattning om de annonserade soffornas normalprisnivå och därigenom rabattens faktiska förmånlighet. Enligt marknadsdomstolen måste Masku ha förstått att bolaget riskerade att bryta mot konsumentskyddslagen och dess agerande var åtminstone oaktsamt.

Marknadsdomstolen påförde en påföljdsavgift på 300 000 euro till Masku, vilket avvek från konsumentombudsmannens krav. Marknadsdomstolen motiverade storleken på påföljdsavgiften med att konsumentombudsmannens utredning trots allt inte påvisade regelmässigheten i Maskus förfaringssätt.

"Att missbruka och vilseleda konsumenternas förtroende är helt enkelt fel sätt att främja försäljningen. Inom möbelbranschen har sådana metoder rotat sig i många företags marknadsföring, vilket har orsakat mycket skada för konsumenterna och även för hela branschens rykte. Påföljdsavgiften blev mindre än vi hade hoppats på, men vi tror ändå att avgörandet kommer att få även andra aktörer inom branschen, förutom Masku, att agera mer ansvarsfullt."

konsumentombudsman Katri Väänänen

Marknadsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft. Konsumentombudsmannen kommer att noggrant granska beslutet och besluta om det ska överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.

Påföljdsavgiften krävdes eftersom förbud och viten inte hade önskad effekt

Konsumentombudsmannen förde kravet på påföljdsavgift till marknadsdomstolen i juli 2022. Konsumentombudsmannen har sedan juli 2020 haft möjlighet att ansöka om påföljdsavgift av marknadsdomstolen för näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar till konsumenternas nackdel och som bryter mot eller försummar konsumenternas centrala rättigheter.  genom uppsåt eller oaktsamhet agerar till skada för konsumenterna och bryter mot eller försummar konsumenternas väsentliga rättigheter. Konsumentombudsmannen använde denna möjlighet för första gången.

Maskus marknadsföring har på ansökan av konsumentombudsmannen behandlats tre gånger av marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen har i sina beslut MAO:655/09, MAO:68/11 ja MAO:385/16 förbjudit Masku att marknadsföra rabatter och erbjudanden som strider mot konsumentskyddslagen samt två gånger dömt ut vite som förelagts Masku för att förstärka förbuden. De förbuden som Marknadsdomstolen har utdömt och de viten som förelagts för att förstärka förbudet har inte haft avsedd effekt på Maskus marknadsföring.

Reglerna för reamarknadsföring har skärpts från början av året

Vilseledande reamarknadsföring och trixande med rabattprocenter har motverkats även genom strängare lagstiftning. Från början av 2023 måste säljaren i samband med det nedsatta priset meddela det lägsta priset till vilket varan har marknadsförts under 30 dagar före prissänkningen. Målet är att konsumenten bättre ska kunna bedöma den allmänna prisnivån och förmånligheten av den enskilda rabatten. Med förändringen ville man också förhindra att säljare tillfälligt och konstgjort höjer priset på varor för att sedan erbjuda dem till ett betydligt lägre pris.