Betalningsdröjsmål och indrivning

Slutsumman på en förfallen och obetald faktura växer hela tiden, för gäldenären ska ersätta borgenären för skäliga och nödvändiga kostnader.

Om du inte kan betala en faktura på förfallodagen, kan du förhandla om ny betalningsplan – också då fakturan har överförts till en indrivningsbyrå, till en domstol eller till utmätning.

Om du anser dig ha blivit föremål för obefogad indrivning, kan du lämna in en skriftlig reklamation till borgenären om oklara eller obefogade fordringar.

Uppdaterad 26.6.2014 Skriv ut