Kreditens pris

Du betalar alltid extra kostnader för kredit, och därför lönar det sig att jämföra lånealternativen och låneerbjudandena.

Kostnaderna för konsumentkrediter varierar mycket. Utöver lånet består kreditens pris av räntor, avgifter och övriga betalningar. Hit hör bl.a.

  • nominell ränta, som vanligtvis utgörs av marknadsräntan (i allmänhet 1, 3 eller 12 månaders euribor eller bankernas primeränta) samt en kundspecifik marginal som beräknas utöver räntan
  • kostnader för beviljande av kredit
  • kostnader för beviljande av fortlöpande kredit samt årsavgifter
  • behandlingsavgifter
  • övriga avgifter, t.ex. avbetalningstillägg

Förutom dessa inverkar antalet amorteringar, dvs. kredittidens längd, på kostnaderna för en kredit. Huvudregeln är att krediten blir dyrare ju längre kredittiden är.

Jämför krediternas priser

Kostnaderna enligt olika offerter kan jämföras med hjälp av den effektiva ränta och de övriga kostnaderna.

Innan du tar kredit har du rätt att få uppgifterna om krediten på blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. Du kan utnyttja konsumentkreditinformationen för att jämföra olika krediter.Blanketten ”standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”

Konsumentkreditens effektiva ränta enligt konsumentskyddslagen anges i procent. Ju större den effektiva räntan är, desto dyrare är krediten.

Fortlöpande krediter används en exempelklausul som anger det typiska kreditbelopp som använts vid kalkyleringen (vanligtvis 1500 €) och den motsvarande effektiva räntan.

Engångskredit återbetalas i sin helhet inom en överenskommen tid. Om engångskrediten erbjuds för en viss produkt vars kontantpris är angivet, ska konsumenten förutom den effektiva räntan få information om helhetskostnaderna för kreditköpet.

Du kan ställa exempelvis en bil, bostad eller annan förmögenhet som säkerhet för krediten. Om du inte kan återbetala krediten enligt överenskommelse, täcks återbetalningen med den förmögenhet som du har ställt som säkerhet och som du eventuellt tvingas sälja. Säkerheten täcker inte alltid hela lånet, utan du kan fortfarande ha skuld kvar.

Räntetak 

Om ett lån eller ett kreditlimit underskrider 2 000 euro får den faktiska årsräntan uppgå till högst referensräntan utökad med 50 procentenheter. Detta gäller även nyttighetsbundna krediter med uttagsrätt.

Till exempel beräknad med den referensränta som gällde 1.1.2014 – 30.6.2014 med ett räntetak på 50,5 procent (gällande referensränta på Finlands Banks webbplats). Referensräntan fastställs två gånger per år.

Kreditgivaren kan inte kringgå räntetaket genom att skenbart fastställa en kreditlimit på minst 2 000 euro och sedan begränsa användningen av krediten utan saklig grund. Med saklig grund avses till exempel hot mot säker användning av ett kreditkort.

Räntetaket gäller inte för nyttighetsbundna krediter som kan användas enbart för att betala för varor eller tjänster.

Textmeddelanden med tilläggsavgift förbjudna 

Det är förbjudet med tilläggsavgifter för textmeddelandetjänster eller andra meddelandetjänster i all marknadsföring av krediter och i ärenden som rör ett kreditförhållande. Kreditgivaren får inte uppbära textmeddelandeavgifter av konsumenten för meddelanden om bland annat låneansökan, om lånebeslut i form av ett bekräftelsemeddelande och om eventuell ändring av förfallodagen.


Nyckelord: Korko, Kredit, Pris, Vertailu
Uppdaterad 27.6.2014 Skriv ut