Försvunnet betalkort

Ett försvunnet betalkort ska anmälas omedelbart

Kortinnehavaren ska göra en anmälan om försvunnet kort efter att han eller hon har upptäckt det, utan ogrundat dröjsmål. Instruktioner och telefonnummer finns bland annat i kortvillkoren. Det lönar sig att spara telefonnumret exempelvis i mobiltelefonen. Efter att du har anmält att ditt kort har försvunnit får du inte använda kortet om du hittar det igen.  

Kortinnehavarens ansvar vid försvunnet kort  

Betalkort ska användas och förvaras omsorgsfullt. Kortet och dess kod får inte förvaras på samma ställe, t.ex. i plånboken. Kortet får inte heller överlåtas till någon annan person. Kortinnehavaren ska dessutom regelbundet kontrollera att kortet finns i behåll.  

Ditt ansvar för användningen av kortet upphör vanligtvis då du har anmält för kreditgivaren eller den instans som anges av kreditgivaren att ditt kort har försvunnit eller används av obehöriga.   Du kan bli tvungen att ansvara för att ditt kort försvunnit, stulits eller missbrukas om du  

  • agerat vårdslöst
  • överlåtit kortet åt utomstående
  • dröjer med att göra anmälan om försvinnande.  

Då du agerar omsorgsfullt ansvarar du inte för obehörig användning av kortet. Däremot medför även lindrig vårdslöshet ett ansvar som begränsas till 150 euro. Om det anses att du har förfarit uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bär du fullt ansvar.  

Om betalningsmottagaren inte på behörigt sätt har försäkrat sig om betalarens rätt att använda kortet kan kortinnehavaren befria sig från ansvaret.  
Ytterligare information från Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)


Nyckelord: Luottokortti
Uppdaterad 2.7.2014 Skriv ut