Preskribering av skuld

Skyldigheten att betala skuld upphör när skulden preskriberas

När det gäller preskribering kan skulder indelas i två typer och de har olika långa preskriberingstider:  

  • Privaträttsliga skulder som företag kräver in av kunder. En skuld är normalt privaträttslig om inget annat har stadsfästs genom speciallagstiftning.
  • Offentligrättsliga skulder som offentliga samfund driver in.

När skulden har preskriberats  

  • Upphör skuldsattes skyldighet att betala skulden upphör
  • När det gäller en konsumentfordran (kredit, räkning) har den skuldsatta rätt att få tillbaka en betalning som han gjort utan att ha varit medveten om att skulden preskriberats. Konsumenten har rätt att få betalningen med dröjsmålsränta.
  • Preskribering hindrar inte fordringsägaren från att driva in de fordringar som gäller den del av gäldenärens egendom som utgjort säkerhet, och till vilken borgenären har pant- eller innehållsrätt.
  • Oberoende av preskribering kan fordringsägaren driva in de fordringar av egendom som utmätts före preskribering (t.ex. tvångsauktion av fastighet)  

Skuldinformation får man utan kostnad  

Information om den egna skuldsituationen kan man begära av fordringsägaren. Gäldenären har rätt att utan kostnad få  

  • Aktuell information om grunderna för skulden och dess totala belopp
  • Specifikation av obetalad skuld och amorteringar
  • Uppgifter om hur räntorna och kostnaderna för skulden har beräknats  

De uppgifter som fordringsägaren ger bör också innehålla information om när skulden eventuellt preskriberas, eller när preskribering avbryts, samt om grunderna för eventuell utmätning, med angivande av datum.  

Man kan få hjälp med att utreda den egna skuldsituationen  

Då man utreder den egna skuldsituationen kan man få hjälp av den egna kommunens ekonomi- och skuldrådgivningsservice. Denna service är avgiftsfri.
Ekonomi- och skuldrådgivning

Uppdaterad 5.2.2015 Skriv ut