Förtida återbetalning av kredit

Du kan betala bort din konsumentkredit helt innan krediten förfaller till betalning eller amortera på krediten med ett större belopp än avtalat. Då kan du spara på kreditkostnaderna. I vissa fall kan du dock vara skyldig att betala kreditgivaren en kompensation för förtida återbetalning av lånet.

Enligt lagen har du rätt att återbetala en kredit i förtid

Enligt lagen har du rätt att betala en kredit även om det inte nämns i kreditvillkoren. Om du betalar krediten eller en del av den i förtid, ska kreditgivaren dra av den del av kreditkostnaderna som hänför sig till den oanvända kredittiden från sin återstående fordran.

Kreditgivaren får dock i sin helhet driva in de i kreditavtalet specificerade faktiska kostnaderna för att grunda krediten i fråga.

Kreditgivaren kan kräva kompensation

Kreditgivaren kan kräva kompensation för förtida betalning av krediten om du betalar krediten i förtid under en period för vilken en fast låneränta har avtalats.

Om du återbetalar krediten minst ett år innan kreditavtalet upphör har kreditgivaren rätt till en kompensation på högst en procent av beloppet av den kredit du betalat i förtid. Om det är mindre än ett år tills kreditavtalet upphör kan kompensationen vara högst en halv procent.

I kompensation får kreditgivaren dock ta ut högst räntebeloppet för tiden mellan den förtida återbetalningen och kreditavtalets upphörande.

När kan kreditgivaren inte kräva kompensation?

Kreditgivaren kan inte kräva kompensation för förtida återbetalning av krediten om

  • du har betalat kredit i förtid under det senaste året till ett belopp av högst 10 000 euro
  • du betalar bort kredit med hjälp av din lånesäkerhetsförsäkring
  • krediten grundar sig på ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto. .

Kreditgivarens rätt till kompensation vid bostadskrediter

Kreditgivaren får kräva ut kompensation vid förtida betalning av bostadskredit om krediten är större än 20 000 euro och räntan är fast eller den period för vilken referensräntan bestäms är minst tre år.

Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av en sänkt räntenivå under den återstående kreditperioden med fast ränta eller under den period för vilken referensränta har fastställts. Ytterligare information om förlustberäkningen fås av Finansinspektionen.

För företag