Hjälp vid betalningssvårigheter

Om du inte kan betala krediten på förfallodagen kan du förhandla om en ny betalningsdag eller -plan. Arrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter är vanliga situationer för bankernas och företagens personal och din samarbetsvillighet uppskattas. Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper dig med skuldproblem.

Underlåtelse att betala kredit kan leda till anteckning om betalningsstörning

Kreditgivaren kan ta ut dröjsmålsränta på obetalda krediter. Kreditgivaren kan också under vissa förutsättningar säga upp krediten, kräva att hela den återstående krediten betalas på en gång, dvs. låta krediten förfalla, återta den vara som köpts med krediten eller sätta i kraft en annan påföljd.

En obetald kredit kan leda till en anteckning om betalningsstörning. Anmärkningen försvårar ditt liv på flera olika sätt. Du får nödvändigtvis inte ny kredit eller ett nytt kreditkort och kan inte ingå avtal om avbetalning. Du kan ha svårt att få en hyresbostad eller arbetsplats och du kan behöva ställa säkerhet till exempel när du öppnar ett mobiltelefonabonnemang.

Kontakta fordringsägaren vid betalningssvårigheter

Om du inte kan betala krediten på förfallodagen, ta kontakt med fordringsägaren och avtala om en ny betalningsdag eller en ny betalningsplan. Du kan till exempel be kreditgivaren om en amorteringsfri månad. Under den fria månaden amorterar du inte på lånet, men betalar räntorna på krediten. En amorteringsfri månad blir ofta förmånligare än en ny kredit.

Om du kommer överens om en amorteringsfri månad, förhandla samtidigt även om det återbetalningssätt som passar dig bäst. Exempel:

  • du betalar två amorteringar följande månad
  • det obetalda beloppet fördelas på den resterande betalningstiden
  • återbetalningstiden för ditt lån förlängs.

Ta reda på hur mycket förkortningen eller förlängningen av återbetalningstiden förändrar din månatliga amortering. Jämför månadsposten med dina disponibla inkomster och fundera på vilket alternativ som vore bäst.

Ju fler krediter du har, desto större blir kostnaderna. Försök förhandla med kreditgivaren om att sammanslå små krediter till en större och billigare kredit. På så vis kan du spara på kreditkostnaderna.

Lagen begränsar kostnaderna för förlängning av betalningstiden

Ett företag får ta ut högst 5 euro av dig för förlängning av betalningstiden före förfallodagen, förutsatt att betalningstiden förlängs med minst 14 dagar. Det sammanlagda beloppet av kostnaderna för får dock inte överstiga 20 euro per år. Maximibeloppet för kostnader som tas ut för förlängning av betalningstiden har också begränsats när fordran har förfallit.

 

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning hjälper vid skuldproblem

Om dina skuldproblem fortsätter ska du kontakta en ekonomi- och skuldrådgivare. Ekonomi- och skuldrådgivarna hjälper till exempel med att kartlägga din ekonomiska situation och förhandla med fordringsägarna.

Ekonomi- och skuldrådgivning

För företag