Försvunnet betalkort

Om ditt betalkort försvinner ska du utan dröjsmål anmäla detta till den som utfärdat kortet. När du handlar omsorgsfullt, inte överlåter kortet till utomstående eller dröjer med att göra anmälan om försvinnande, ansvarar du inte för olovlig användning av kortet.

Meddela genast om ditt kort försvinner eller missbrukas

Om du märker att ditt kort har kommit bort ska du anmäla detta utan oskäligt dröjsmål. Anvisningar och telefonnummer finns bland annat i kortvillkoren. Det lönar sig att spara telefonnumret exempelvis i mobiltelefonen.

Efter att du har anmält att ditt kort har försvunnit får du inte använda kortet om du hittar det igen.

Förvara inte ditt kort och dess kod på samma ställe, till exempel i plånboken. Lämna inte heller ut kortet till en annan person. Kontrollera regelbundet att kortet finns kvar.

Vem ansvarar för skador om mitt kort missbrukas?

Du kan bli tvungen att ansvara för att ditt kort försvunnit, stulits eller missbrukas om du handlat vårdslöst, överlåtit kortet till en utomstående eller  dröjt med att göra anmälan om försvinnande eller missbruk.

När du handlar omsorgsfullt ansvarar du inte för obehörig användning av kortet. Däremot medför enbart lindrig vårdslöshet ett ansvar som begränsas till 50 euro. Om du bedöms ha handlat uppsåtligen eller med grov oaktsamhet ansvarar du själv för hela skadan.

Ditt ansvar till exempel för användningen av ett kreditkort upphör i allmänhet när du har anmält att kortet har kommit bort eller använts obehörigt till kreditgivaren eller den aktör som kreditgivaren har uppgett.

Om ditt kort har använts obehörigt och du inte anses vara ansvarig för detta, ska banken omedelbart och senast följande arbetsdag efter att banken upptäckte eller informerades om betalningstransaktionen återbetala beloppet för den orättmätiga betalningstransaktionen till ditt konto.

Uttags- och betalningsgränser minskar den ekonomiska skadan

Gränserna för uttag och betalning för konton och kort kan förhindra större ekonomisk skada om ditt betalkort blir stulet eller annars råkar i fel händer. Uttags- och betalningsgränser kan fastställas och justeras via banken.

Du kan också göra geografiska begränsningar för användningen av betalkortet och göra det möjligt att betala via nätet endast efter eget behov.