Fel i en tjänst

Tjänsten måste till innehåll, utförande och resultat motsvara det som har utlovats.

Personliga förväntningar hos en enskild konsument har ingen inverkan vid bedömningen av felet, utan bedömningen grundar sig på en allmän måttstock. Det sätt på vilket företaget har agerat gällande anvisningar och överlåtande av uppgifter har betydelse vid bedömningen av felet.

Tjänsten har fel till exempel om

 • arbetet inte har utförts omsorgsfullt och med yrkesskicklighet. Yrkeskunskap innefattar till exempel att företaget kan lokalisera felet i apparaten och på basis av detta specifikt utreda innehållet i den tjänst som beställs. Företaget måste också kunna välja en ändamålsenlig arbetsmetod. Till exempel kunna avgöra om det lönar sig att reparera den felaktiga delen eller byta den till en ny.
  Omsorgsfullhet är till exempel att man vid hembesök har med sig redskap för att lokalisera och reparera felet. Till omsorgsfullhet räknas också att ställa de frågor av beställaren som är av betydelse för arbetet och för att säkerställa att reparationen lyckas.

 • konsumentens intressen inte i tillräckligt hög grad har beaktats. Att beakta konsumentens intressen betyder till exempel att företaget måste undvika att orsaka konsumenten onödiga kostnader.

 • arbetet eller materialen inte vad gäller livslängd eller övriga egenskaper överensstämmer med normal, god kvalitet. Arbetets slutresultat bör vara av normalt ansedd god kvalitet. Med god kvalitet avses till exempel vid renovering av lägenhet att grundarbeten, som rengöring av ytor och spackling har utförts omsorgsfullt innan ytorna målas eller tapetseras. Om man använder sig av material som konsumenten anskaffat, måste företaget också kunna avgöra dess användbarhet.

 • arbetet inte överensstämmer med de krav som fastställts i lagar, förordningar eller av myndigheter, t.ex. förordningar som gäller el och brandsäkerhet.

 • arbetet inte stämmer överens med de uppgifter kunden på förhand erhållit. Med på förhand erhållna uppgifter avses alla de uppgifter som genom information om tjänsten i marknadsföring, då avtalet har ingåtts eller tjänsten har utförts och som har inverkat på konsumentens köpbeslut.

 • tjänsteleverantören inte ger tillräcklig information om hur arbetet på bästa sätt kunde låta göras eller utelämnar annan viktig information. Tjänsteleverantören måste berätta om till exempel arbetets kvalitet blir lidande på grund av alltför tidig ibruktagning. Företaget måste utan dröjsmål ta kontakt med konsumenten, om
  • det inte är lönsamt att utföra den beställda tjänsten/reparationen
  • det är osäkert om reparationen lyckas eller om apparaten bara kommer att fungera en kort tid
  • arbetet blir väsentligt dyrare än riktgivande prisuppgifter.Gottgörelse för fel
Uppdaterad 26.6.2014 Skriv ut