Fel i och reklamationer av serviceboende

Avtalets karaktär avgör vilken instans som behandlar reklamationer och tvistemål som berör tjänster och avgifter.

Kommunen svarar för kvaliteten på tjänst som skaffats som köptjänst. Om kunden är missnöjd med den service han eller hon har fått kan han eller hon inlämna en anmärkning till kommunen eller ett klagomål till länsstyrelsen.

På ett avtal som har ingåtts mellan en kund som har fått en servicesedel och tjänsteleverantören tillämpas förordningar och principer gällande konsumenträtt och avtalsrätt.

Om det finns ett fel i tjänsten kan kunden

  • kräva att felet korrigeras. Om det inte är möjligt eller om företaget inte korrigerar felet inom rimlig tid har konsumenten rätt att kräva prisnedsättning.
  • i förseningssituationer innehålla betalningar och kräva att avtalet uppfylls
  • kräva skadestånd, dvs. ersättning i pengar för en skada som uppstått till följd av fel i tjänsten
  • häva avtalet och, om han eller hon så önskar, byta tjänsteleverantör i de fall felet inte på annat sätt kan gottgöras

Om tvisten inte kan lösas kan kunden

  • ta kontakt med konsumentrådgivningen som avgiftsfritt ger handledning och medlar vid tvistemål
  • inlämna reklamation till konsumenttvistenämnden som ger rekommendationer för att lösa tvisten
  • inlämna en anmärkning till kommunen eller ett klagomål till länsstyrelsen.

Också den som betalar själv kan åberopa konsumentskyddet. De tjänster som inte ingår i servicepaket som har köpts som köptjänst eller med servicesedlar och som kunden själv betalar omfattas också av konsumentskyddslagen. Avgifter som kunden betalar själv är bl.a. hygienartiklar, frisör och liknande utgifter och avgifter för personliga tjänster. I felsituationer som berör dessa kan kunden med stöd av konsumentskyddslagen kräva gottgörelse och i tvistemål vända sig till konsumentrådgivningen.

Den som betalar hela servicen själv ingår ett avtal med ett privat servicehus och betalar själv för alla tjänster, vilket betyder att alla avtal om tjänster och avgifter omfattas av konsumentskyddslagen. Kunden kan med stöd av konsumentskyddslagen kräva gottgörelse för fel i tjänsten och i tvistemål vända sig till konsumentrådgivningen.

Om den hjälp man får via konsumentrådgivningen inte löser tvisten kan den som själv betalar för tjänsterna inlämna en reklamation till konsumenttvistenämnden som ger rekommendationer för att lösa tvisten.
Konsumenttvistenämnden


Nyckelord: Boende, Fel, Reklamation, Service
Uppdaterad 3.7.2014 Skriv ut