Var den första att berätta om kartellen och bli befriad från påföljdsavgift

Karteller hör till de allvarligaste konkurrensbegränsningarna och har betydande negativ inverkan på den samhällsekonomiska effektiviteten. Karteller begränsar produktionen av varor och tjänster och höjer priserna på dem över den nivå som skulle råda om konkurrensen inte hade begränsats. Kartellens kunder har dessutom färre alternativ att tillgå på marknaden. Avslöjande och förhindrande av karteller förbättrar marknadens funktion och främjar därmed företagens kunders och konsumenternas välfärd.

Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket bestämma en påföljdsavgift för näringsidkare som deltagit i en kartell. Avgiftens storlek är högst 10 procent av omsättningen för det år näringsidkaren senast var delaktig i kartellen.

Med hjälp av det s.k. leniency-systemet kan den som deltar i en kartell emellertid bli helt befriad från påföljdsavgift eller få den nedsatt.

Befrielse från påföljdsavgift i kartellfall

Den som är först med att avslöja en kartell för Konkurrens- och konsumentverket befrias från påföljdsavgift enligt 14 § i konkurrenslagen. Näringsidkaren ska lämna företagsförklaringen, uppgifterna och bevisen innan verket fått uppgifterna via andra kanaler. Enligt konkurrenslagen är befrielse från påföljdsavgift möjlig både i situationer där Konkurrens- och konsumentverket inte har förrättat oanmälda inspektioner (gryningsräder) och i situationer där verket redan har gjort dem. Förutsättningarna för befrielse från påföljdsavgift är emellertid olika beroende på om näringsidkaren lämnar uppgifter före inspektionen eller först efter att inspektionen påbörjats.

Om Konkurrens- och konsumentverket inte har påbörjat inspektionen blir den som deltar i en kartell befriad från påföljdsavgift om han lämnar en företagsförklaring samt uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan förrätta en inspektion enligt 35 eller 36 § i konkurrenslagen. Om verket redan har inlett inspektionen krävs det för att få befrielse från påföljdsavgiften att näringsidkaren lämnar en företagsförklaring samt uppgifter och bevis på basis av vilka Konkurrens- och konsumentverket kan konstatera att en överträdelse av 5 § i konkurrenslagen eller artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har skett.

En näringsidkare som har utövat påtryckningar mot en annan näringsidkare för att denna ska delta i en kartell kan inte beviljas befrielse från påföljdsavgiften. Det faktum att näringsidkaren spelat en ledande roll i kartellen eller varit initiativtagare till bildandet och upprätthållandet av kartellen utgör som sådant inte något hinder för befrielse från påföljdsavgift.

Nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Även andra kartellmedlemmar än den som är först med att avslöja kartellen för Konkurrens- och konsumentverket kan dra nytta av sitt samarbete med Konkurrens- och konsumentverket. Enligt 15 § i konkurrenslagen får andra näringsidkare nedsättning i påföljdsavgiften om de lämnar Konkurrens- och konsumentverket en företagsförklaring, uppgifter och bevis som är betydelsefulla med tanke på konstaterandet av att det föreligger en konkurrensbegränsning eller av dess hela vidd eller natur innan Konkurrens- och konsumentverket fått uppgifterna via andra kanaler. För dessa övriga delaktiga i kartellen nedsätts påföljdsavgiften med högst 50 procent. Hur mycket påföljdsavgiften nedsätts är beroende av vid vilken tidpunkt uppgifterna lämnades och vilken betydelse näringsidkarens uppgifter har för utredningen av konkurrensbegränsningen.

Övriga villkor för befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av den För att kunna beviljas befrielse från påföljdsavgift eller nedsättning av påföljdsavgiften ska näringsidkaren dessutom:

  • upphöra med sitt deltagande i konkurrensbegränsningen omedelbart efter en ansökan till Konkurrens- och konsumentverket om befrielse från eller nedsättning av påföljdsavgiften,
  • samarbeta med Konkurrens- och konsumentverket under hela utredningen av en konkurrensbegränsning,
  • avstå från att förstöra sådana bevis som omfattas av ansökan innan ansökan lämnas in eller efter det att ansökan har lämnats in, och
  • hemlighålla innehållet i ansökan och det faktum att näringsidkaren har inlämnat en ansökan eller överväger att inlämna en ansökan.

Hur kontakta Konkurrens- och konsumentverket

Man kan börja med att kontakta Konkurrens- och konsumentverket anonymt t.ex. via ett ombud för att få reda på om det är möjligt att bli befriad från påföljdsavgift och för att få vägledning angående förfarandet. En näringsidkare som vill anmäla sin delaktighet i en hemlig kartell kan kontakta verket per telefon:

Forskningschef Antti Norkela 029 505 3345
Konkurrensråd Mika Hermas 029 505 3344
Direktör Kirsi Leivo 029 505 3351

Säkert e-post för konfidentiella meddelanden (256-bit kryptering)

Uppdaterad 23.12.2016 Skriv ut