Konkurrensneutralitet

Konkurrensneurtralitet betyder jämlika verksamhetsförutsättningar för offentlig
och privat näringsverksamhet

Syftet med 4 a kap. i konkurrenslagen är att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensneutralitet, för offentlig och privat näringsverksamhet. Konkurrens- och konsumentverket (nedan KKV) har behörighet att ingripa ­– inom de förutsättningar och begränsningar som fastställs i lagen – i den offentliga sektorns näringsverksamhet om det när varor eller tjänster erbjuds tillämpas förfaranden (exempelvis prissättning som inte motsvarar kostnaderna) eller verksamhetsstrukturer (exempelvis näringsverksamhet som bedrivs i ämbetsverksform) som hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden.

Konkurrenslagen förbjuder inte offentliga samfund att bedriva ekonomisk verksamhet eller konkurrera med privata företag på samma marknad. Målet är att skapa neutrala konkurrensförhållanden mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

I frågor om statligt stöd fungerar KKV inte som tillsynsmyndighet, även om många problem med konkurrensneutraliteten kan bero på förfaranden som strider mot bestämmelserna om statligt stöd.

Rättskällor om tillämpning av 4 a kap. i konkurrenslagen
Vilka offentliga samfund gäller lagen?
Vad ska neutralitetslagen skydda?
När ingriper KKV i offentliga sektorns näringsverksamhet?
När kan KKV inte ingripa i bristen på konkurrensneutralitet?
KKV:s prioriteringsskyldighet
Förfarande vid prövning av neutralitetsärenden
Ansökan om åtgärder

Kontakt i ärenden om konkurrensneutralitet

Forskningschef Arttu Juuti, tfn 029 505 3614, förnamn.efternamn@kkv.fi

Uppdaterad 8.5.2017 Skriv ut