Tillsyn över företagsförvärv

Syftet med tillsynen över företagsförvärv är att trygga marknadens konkurrensstruktur genom att vid behov ingripa i förväg mot företagsförvärv som på ett märkbart sätt hindrar en effektiv konkurrens. I Finland inleddes tillsynen över företagsförvärv 1998. Bestämmelser om detta finns i konkurrenslagens 4 kapitel (948/2011)

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt bestämmelserna i konkurrenslagen anmälas till Konkurrens- och konsumentverket, och förvärvet får inte fullföljas förrän verket fattat beslut i ärendet. Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för det, t.ex. ett åläggande om att sälja någon affärsverksamhet. Ett förvärv kan också helt förbjudas, om det inte går att nå ett tillfredsställande resultat genom att ställa villkor. Ett företagsförvärv kan förbjudas av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket.

Tillsynen över företagsförvärv skiljer sig på två sätt från konkurrensövervakningen i övrigt. Inom den övriga konkurrensövervakningen (t.ex. övervakning av missbruk av dominerande marknadsställning och övervakning av kartellförbud) ingriper man vid behov i efterhand mot företags beteende på marknaden. Vid tillsynen över företagsförvärv fästs uppmärksamheten vid marknadens struktur och övervakningen är av förebyggande natur och sker inte i efterhand.

Läs mer om övrig konkurrensövervakning under Konkurrensbegränsningar.

Konkurrenslagens bestämmelser om tillsyn över företagsförvärv motsvarar till stor del bestämmelserna i kap. 3a i den upphävda lagen om konkurrensbegränsningar. I konkurrenslagen har bestämmelserna om bedömning av företagsförvärv förnyats för att bättre än förut motsvara EU-rättslig bedömning. Vid bedömningen av företagsförvärv har man börjat tillämpa det s.k. SIEC-testet (Significant Impediment to Effective Competition), där företagsförvärvets konkurrenseffekter beaktas i högre grad än tidigare.

Marknadsdomstolen kan på framställning av Konkurrens- och konsumentverket förbjuda eller förordna om hävande av ett företagsförvärv eller ställa villkor för fullföljande av företagsförvärvet, om företagsförvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning är alltså inte längre en förutsättning för ingripande.

Konkurrensverket (nuvarande Konkurrens- och konsumentverket) gav i 2011 ut riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv. Syftet med riktlinjerna är att förtydliga principerna som tillämpas vid tolkningen av bestämmelserna om tillsynen över företagsförvärv och ge närmare vägledning om tillämpningen av bestämmelserna. I riktlinjerna behandlas bl.a. anmälningsskyldigheten och anmälningsförfarandet, beräkningen av omsättningen och bedömningen av företagsförvärv.

Vilka företagsförvärv övervakas?

Ett företagsförvärv ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket, om

  • parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och
  • minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro.

För beräkningen av omsättningen se även statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv (1011/2011) samt Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv. Om ett företagsförvärv omfattas av tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) om kontroll av företagskoncentrationer (139/2004) ska koncentrationen anmälas till kommissionen, som har ensam behörighet att handlägga koncentrationer som har en gemenskapsdimension.

Läs mer om EU:s bestämmelser om kontroll av företagskoncentrationer under EU:s konkurrensregler.

När och hur ingriper Konkurrens- och konsumentverket mot företagsförvärv?

Konkurrens- och konsumentverket ingriper mot ett företagsförvärv, om företagsförvärvet på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid bedömningen försöker verket beakta den framtida utvecklingen av marknaden.

Det primära sättet att förhindra negativa konkurrenseffekter av ett förvärv är att ställa villkor för det, t.ex. ett åläggande om att sälja någon affärsverksamhet. Ett förvärv kan också helt förbjudas, om det inte går att nå ett tillfredsställande resultat genom att ställa villkor. Ett företagsförvärv kan förbjudas av marknadsdomstolen på framställning av Konkurrens- och konsumentverket. Lagen innehåller en särskild bestämmelse om företagsförvärv på elmarknaden.

Konkurrens- och konsumentverket gör årligen cirka 20 beslut om företagsförvärv.

Anmälan om företagsförvärv

Företagsförvärv ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket efter det att avtal ingåtts, bestämmanderätt förvärvats eller ett offentligt köpeanbud offentliggjorts men dock innan förvärvet har verkställts. Företagsförvärvet kan också anmälas till Konkurrens- och konsumentverket omedelbart efter det att parterna med tillräcklig säkerhet kan visa att de har för avsikt att genomföra ett företagsförvärv

Närmare bestämmelser om anmälningsskyldigheten finns i statsrådets förordning 1012/2011 (nedan ”förordningen om anmälningsskyldighet”). I bilagorna till förordningen utreds detaljerat vilka uppgifter som ska lämnas i en anmälan om företagsförvärv, om inte Konkurrens- och konsumentverket har beviljat lindring i anmälans innehåll.

Anmälningsskyldigheten behandlas förutom i konkurrenslagen och den ovannämnda förordningen även i statsrådets förordning om beräkning av omsättningen för en part i ett företagsförvärv (1011/2011) och i Konkurrensverkets (nuvarande Konkurrens- och konsumentverkets) riktlinjer.

Råd och vägledning ges även av Konkurrens- och konsumentverket personal. Den anmälningsskyldiga har möjlighet att på förhand diskutera med representanter för verket om det planerade företagsförvärvet, innehållet i de bestämmelser som tillämpas på det och anmälningsskyldigheten. Förhandsdiskussionerna gör det lättare att göra anmälan och hjälper verket att behandla ärendet snabbt. Den anmälningsskyldiga har dock det slutliga ansvaret för att göra anmälan om företagsförvärvet.

Kontaktuppgifter (Konkurrens- och konsumentverkets branschgrupp 2)

Konkurrens- och konsumentverkets behandling av anmälan om företagsförvärv

I samband med behandlingen av anmälan om företagsförvärv hörs alltid de viktigaste konkurrenterna till parterna i företagsförvärvet samt kunder och varuleverantörer.

Anmälan behandlas vid behov i två steg:

Den s.k. första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen.

I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning, där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Även då kan affären godkännas villkorslöst eller villkorligt. Om de åtaganden som parterna föreslår inte är tillräckliga som villkor för godkännande av förvärvet, gör verket framställning till marknadsdomstolen om förbud mot förvärvet. Den fortsatta utredningen tar högst tre månader.

År 2010 var den genomsnittliga behandlingstiden för företagsförvärv som godkändes villkorslöst vid den första behandlingen i medeltal 17 dagar.

Ett företagsförvärv får inte fullföljas förrän ett slutligt beslut har meddelats i ärendet.

Offentliggörande av anhängiga anmälningar och beslut

På Konkurrens- och konsumentverkets webbplats finns en förteckning över anhängiga anmälningar om företagsförvärv.

De slutliga besluten inom tillsynen över företagsförvärv offentliggörs på verkets webbplats inom 1–2 veckor efter beslutet. Före offentliggörandet stryks affärshemligheter och eventuella andra sekretessbelagda uppgifter.

Verket publicerar i allmänhet också ett pressmeddelande när en anmälan om företagsförvärv hänskjuts till fortsatt utredning och när viktiga beslut meddelats.

Anhängiggjorda anmälningar om företagsförvärv

Beslut i konkurrensärenden (på finska)

Uppdaterad 2.6.2014 Skriv ut