Orimliga avtalsvillkor

Bedömning av orimliga avtalsvillkor

Företag får inte använda avtalsvillkor som är orimliga för konsumenterna. Ett avtalsvillkor anses vara orimligt om det gynnar företaget i så hög grad att parternas rättigheter och skyldigheter inte är i balans. Villkoren får till exempel inte vara sådana att riskerna med fel eller brister i en produkt ankommer orimligt mycket mer på konsumenten än på företaget.

Mest orimliga är avtalsvillkoren om företagets enda ”skyldighet” är att uppbära köpesumman, medan kunden bär alla risker. Ett orimligt avtalsvillkor kan gälla bland annat priset, avtalstiden, leveranstiden, betalningen, faktureringen, påföljderna av fel eller uppsägningen av avtalet.

Ett orimligt avtalsvillkor är till exempel ett villkor

  • som hindrar konsumenten från att åberopa sina lagstadgade rättigheter, till exempel från att begära gottgörelse för en felaktig produkt.
  • som begränsar eller förhindrar konsumenten från att använda rättsskyddsmetoder. Konsumenten har alltid rätt att få sitt ärende behandlat vid tingsrätten i sin domkrets eller föra ärendet till konsumenttvistenämnden.
  • som förbehåller företaget rätten att ensidigt ändra avtalsvillkoren utan ett godtagbart skäl som nämns i avtalet.
  • som förbehåller företaget rätten att ensidigt ändra produktens egenskaper utan godtagbart skäl.
  • som förbehåller företaget rätten att höja produktens pris och inte ger konsumenten rätt att häva avtalet om det slutliga priset är för högt i förhållande till det pris som avtalades när avtalet ingicks.
  • som kräver en oskäligt stor ersättning av en konsument som inte fullgör sina avtalsskyldigheter.
  • som förbehåller företaget rätten att säga upp ett avtal som gäller tills vidare utan att meddela om det i tillräckligt god tid.
  • som binder konsumenten även om denna inte har haft en reell möjlighet att ta del av avtalsvillkoren innan avtalet ingås.

Jämkning av orimliga avtalsvillkor

Även om något avtalsvillkor (exempelvis avtalstiden) är orimligt betyder det inte nödvändigtvis att hela avtalet är ogiltigt. Om ett avtalsvillkor är orimligt för konsumenten kan avtalet jämkas, det vill säga ändras, så att hela avtalet inte är orimligt.Om ett avtalsvillkor är orimligt lönar det sig att förhandla om jämkning med den andra avtalsparten. Ett orimligt villkor kan exempelvis lämnas helt obeaktat, varvid resten av avtalet förblir oförändrat och giltigt. Jämkningen kan gälla bland annat avtalsvite, uppsägning av avtalet eller priset. Det är möjligt att ogiltigförklara ett avtal och häva ett köp om villkoren i sin helhet är så orimliga att man inte kan kräva att konsumenten ska följa avtalet.

Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut