Delägarbostad

Att bo i delägarbostad betyder ett slags boende där man först bara investerar en viss del av bostadens pris (i allmänhet 10-15%).  

Till en början bor man som hyresgäst. Efter en viss tid kan innehavaren lösa in bostaden. Delägarskapet kan vid behov användas som säkerhet för bostadslån.  

Delägarbostäderna kan vara endera fritt finansierade eller finansierade med statligt räntestöd.  

  • I bostäder som finansierats med statligt räntestöd väljs de boende på sociala grunder, med andra ord på basen av inkomster och förmögenhet.
  • I fritt finansierade bostäder har inte inkomster och förmögenhet samma betydelse.  

Den boendes ansvar i underhållsangelägenheter varierar beroende på kontraktet vid olika skeden av boendet.  

  • Under hyresperioden beräknas den boendes ansvar enligt bostadshyreslagens regler.
  • Efter det att bostaden har inlösts, definieras den boendes ställning, också vad gäller ansvar för underhåll, av lagen om bostadsaktiebolag.  

Att inlösa bostaden till egen

Efter hyresperioden, när bostaden löses in, dras den boendes startinvestering, samt eventuella tilläggsandelar som han eller hon gjort under hyresperioden, bort från anskaffningspriset.

Efter det att bostaden har lösts in, motsvarar den en traditionell bostad i ett bostadsaktiebolag.

Uppdaterad 9.6.2014 Skriv ut

På andra webbplatser