Information om tvistlösningsorgan på företagets webbplats och i standardvillkoren

Näringsidkare ska från och med 9.1.2016 på sina webbplatser och i sina standardavtalsvillkor informera konsumenter om ett behörigt tvistlösningsorgan utanför domstol i tvistemål mellan konsumenten och näringsidkaren.

Webbplatsen och standardavtalsvillkoren ska även innehålla information om tvistlösningsorganets webbadress.

Näringsidkaren ska ge konsumenten uppgifterna skriftligt eller på ett annat bestående sätt, om konsumenten har lämnat en felanmälan till näringsidkaren och parterna inte har kunnat komma överens om frågan.

Beroende på bransch ska näringsidkaren ge information om antingen om ett eller flera tvistlösningsorgan. I Finland är tvistlösningsorganen:

Nätbutikerna ska dessutom från och med 15.2.2016 lägga upp en länk på sina webbplatser till ODR-forumet (http://ec.europa.eu/odr). Ett företag som idkar näthandel ska också på sin webbplats uppge sin e-postadress, som konsumenten kan använda på ODR-forumet för att få sitt ärende till behandling i lämpligt tvistlösningsorgan.

Framförande av uppgifter

Uppgiften om tvistlösningsorgan och dess webbadress ska ges till konsumenten på ett enkelt, tydligt och förståeligt sätt.

Eftersom konsumenttvistenämnden kan låta bli att behandla ärendet, om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen, är det bra att ge konsumenten anvisningar om att kontakta konsumentrådgivningen före konsumenttvistenämnden.

Exempel på information som ges på webbplatsen eller i standardavtalsvillkoren, där näringsidkaren uppfyller sin informationsskyldighet:

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Nätbutikerna och ODR-forumet

Nätbutikerna ska dessutom från och med 15.2.2016 lägga upp en länk på sina webbplatser till ODR-forumet (http://ec.europa.eu/odr). Ett företag som idkar näthandel ska också på sin webbplats uppge sin e-postadress, som konsumenten kan använda på ODR-forumet för att få sitt ärende till behandling i lämpligt tvistlösningsorgan.

Konsumenten kan via ODR-forumet föra sin tvist gällande ett köp i en nätbutik för behandling av tvistlösningsorganet, om säljaren och konsumenten inte sinsemellan uppnår samförstånd.

I Europeiska kommissionens tvistlösningsforum på webben har man samlat alla europeiska tvistlösningsorgan. Forumets namn kommer från orden online dispute resolution (ODR platform) och står för lösning av tvister via nätet. Tjänsten fungerar på EU:s alla officiella språk.

För en finländsk konsument, som har en tvist med en inhemsk nätbutik, lönar det sig ändå fortsättningsvis att först kontakta konsumentrådgivningen för att reda ut ärendet.
Läs mer
Konsumenteuropa i Finland: Näthandelstvister kan nu lösas på nätet - bekanta dig med ODR-forum

 

Näthandelstvister kan nu lösas på nätet - bekanta dig med ODR-forum


Uppdaterad 30.12.2015 Skriv ut