Korrigering av fel i reklam

Försäljaren är som part i ett köp bunden till en aktsamhetsplikt, som vid marknadsföring eller erbjudandekampanjer innebär att produkten ska vara tillgänglig och uppgifterna i reklamen ska stämma. Aktsamhet innebär bland annat att felaktiga och ändrade uppgifter i marknadsföringen korrigeras.

Korrigeringen av fel i reklam ska nå kunderna

Om en reklam publiceras som felaktig eller bristfällig, är annonsören skyldig att korrigera felet på ett tillräckligt effektivt sätt. Korrigeringen ska vara i rätt förhållande till marknadsföringens effekt och omfattning samt till de störningar som förorsakats kunden.

Felet ska korrigeras för de konsumenter till vilka den felaktiga reklamen är riktad. I allmänhet ska felet korrigeras via samma kanal som den felaktiga reklamen har publicerats i.

Felet ska tydligt korrigeras även utanför affären, och inne i affären ska det finnas tydlig information om korrigeringen av felet. Också personalen i affären ska ha tillgång till de rätta uppgifterna.

Kompensation för fel i reklam

Om annonsören har handlat oaktsamt, kan en konsument kräva ersättning för ekonomisk skada som den felaktiga reklamen förorsakat, exempelvis kostnaderna för en onödig resa till affären.

Annonsören är i allmänhet inte ersättningsskyldig:

  • om det har funnits felaktiga uppgifter i reklamen, men annonsören har varit aktsam och även korrigerat reklamen och situationen på tillbörligt sätt.
  • om annonsören kan påvisa att felet uppstått på grund av annonsören oberoende orsak.
  • om felet är så uppenbart att konsumenten borde ha förstått att det handlar om en felaktig uppgift.

I fråga om specialerbjudanden betonas annonsörens skyldighet att handla aktsamt, eftersom man med hjälp av specialerbjudanden vill locka konsumenten till affären för att köpa den erbjudna, lockande produkten.

På grund av den exceptionella karaktären i specialerbjudanden finns det inget behov av att separat utreda annonsörens eventuella aktsamhet. Om den produkt som specialerbjudandet gäller trots försiktighetsåtgärder tar slut medan erbjudandet pågår, ska försäljaren förbereda sig på att ersätta den skada som förorsakats konsumenten. Till exempel kan konsumenten ges en motsvarande produkt på samma villkor som specialerbjudandet eller möjlighet att senare köpa den produkt som specialerbjudandet gäller.

Bindande verkan av felaktigt pris

Försäljarens aktsamhetsplikt omfattar tillräcklig noggrannhet bland annat vid genomförande av marknadsföring. Konsumenten har rätt att vänta sig att prisuppgifterna i reklamen stämmer.

I nätbutiker och webbannonsering kan uppgifterna uppdateras snabbt och när som helst. Därför har annonsörer på internet ett större ansvar för att uppgifter i reklamer och handelsställen är korrekta, och aktsamhetskravet accentueras. På internet utgår man från att de uppgifter som försäljaren lämnar om produkten, till exempel pris och egenskaper, är bindande.

Konsumenten kan kräva produkten till det pris som erbjuds på webbplatsen efter att han eller hon har godkänt erbjudandet genom att beställa produkten. Försäljaren kan bara i bestämda situationer vädja till att uppgifterna inte stämmer och dra sig ur affären:

  • Om konsumenten borde ha förstått att priset var klart felaktigt, binds försäljaren inte av priset. Detta är fallet bland annat om skillnaden mellan det meddelade priset och det verkliga priset är avsevärt stort eller om det felaktiga priset kan anses vara exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån. Om en TV-apparat värd 600 euro säljs för 60 euro, är det sannolikt fråga om ett misstag.
  • Om prisuppgiften enligt försäljaren har varit någon annan än den till vilken konsumenten har gjort beställningen, ska försäljaren kunna lägga fram tillförlitliga bevis för detta.

Nyckelord: Fel, Marknadsföring
Uppdaterad 13.6.2014 Skriv ut