Klaga på brister redan under paketresan

Ibland motsvarar paketresan inte det som man har beställt. Det kan exempelvis hända att hotellet är ett annat än det man har kommit överens om, att det håller lägre standard eller att det på grund av ett byte ligger på längre avstånd från någon plats som är viktig för resenären. Ibland ordnas inte de utflykter man har betalt för och ibland saknas luftkonditionering trots att det skulle finnas.

Det är viktigt att konsumenten genast klagar på de brister som kan åtgärdas redan under resan. Om resenären först efter resan klagar på brister som skulle ha kunnat åtgärdas under resan förlorar resenären sin rätt att kräva prisavdrag på resan.

Om researrangören inte har någon guide eller annan representant på plats vid resmålet ska resenären klaga hos den tjänsteleverantör som researrangören anlitar, till exempel hotellet. Förbered dig också på att vid behov bevisa att du har kontaktat till exempel hotellpersonalen.

Researrangören måste rätta till felet utan dröjsmål och på egen bekostnad.

  • Researrangören får emellertid vägra rätta till felet om det skulle orsaka orimliga kostnader eller orimligt besvär.
  • Resenären får vägra att felet rättas till om det skulle orsaka väsentligt besvär för honom eller henne.

Om anmälda brister inte korrigeras under resan kan resenären kräva kompensation efter resan.

Att kräva kompensation

Även om det är förargande att en del av resan misslyckas får man ingen ekonomisk kompensation för dåligt humör och en förstörd semester. Man kan vanligen få kompensation endast för konkreta saker som inte genomfördes på överenskommet sätt.

Om en paketresa inte motsvarar beställningen eller om bristerna inte åtgärdades under resan har resenären rätt till en prissänkning som motsvarar felets betydelse.

Lämna in ett skriftligt klagomål till researrangören inom två månader efter hemkomsten. Specificera vad du vill ha kompensation för. Lägg också fram ett tydligt krav på kompensation. En anteckning i resans responsblankett är inte ett klagomål som researrangören är skyldig att reagera på.

Resenären har rätt att få ersättning också för exempelvis en person-, sak- och förmögenhetsskada som har orsakats av fel som researrangören eller någon av dess tjänsteleverantörer (till exempel transportbolag och hotell) har begått.

Researrangören ansvarar inte för en skada som har uppkommit på grund av force majeure eller någon annan oförutsägbar orsak som researrangören eller dess tjänsteleverantör inte har kunnat förutse, exempelvis krigsoperationer, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar, strejker och liknande händelser. Researrangören ansvarar inte heller för skador som har orsakats av resenären själv.

Resenären behöver inte godta ett presentkort eller rabatt på en ny resa som kompensation. Ibland kan en sådan kompensation ändå vara större än konsumenttvistenämnden rekommenderar.

Ett försenat flyg kan ge prisavdrag

Om paketresans flyg blir försenat eller återresan tidigareläggs kan resenären ha rätt till prisavdrag. Till exempel

  • om restiden förkortas inom de tidsgränser som fastställs i villkoren för paketresor
  • om returresan blir försenad. Enligt konsumenttvistenämndens avgörandepraxis kan resenären få rätt till kompensation om flyget är över sju timmar försenat eller om ett dagsflyg ändras till ett nattflyg.

Researrangören ska också ersätta det inkomstbortfall som en försenad hemkomst orsakar och eventuella extra kostnader för översättning, om förseningen beror på vårdslöshet hos researrangören eller någon annan näringsidkare (till exempel transportbolag och hotell) som researrangören anlitar.

OBS! Om ditt flyg blev försenat eller inställt eller om du nekades plats på flyget, har du rätt till ersättning och omsorg enligt EG-förordningen på samma sätt som på ett reguljärflyg som du har bokat själv. Om du ansöker om kompensation enligt rättigheterna i EG-förordningen ska kravet framställas till det flygbolag som utförde flygningen.
Läs mer om flygresenärens rättigheter.

Klagomålsblanketter till din hjälp

Du kan använda Konkurrens- och konsumentverkets modell för klagomål om fel i en tjänst.

Blanketten skickas till företaget, inte till Konkurrens- och konsumentverket. Kom ihåg att spara brevet eller blanketten på din dator eller skriva ut den, så att du själv har ett dokument på ditt klagomål.

Word-blanketten kan ifyllas och skrivas ut. Förflytta dig mellan fälten i Word-blanketten med tabulatortangenten.
Pdf-blanketten kan du endast skriva ut och fylla i för hand.

Om ditt klagomål inte ger resultat, kontakta magistratens konsumentrådgivning

Konsumenter kan få hjälp med sina problem hos magistratens konsumentrådgivning eller Konsumenteuropa i Finland. För att få hjälp, välj det alternativ som passar dig:
Mitt ärende gäller ett finländskt företag
Mitt ärende gäller ett utländskt företag

Uppdaterad 17.6.2014 Skriv ut