Ersättning kan krävas för fördröjd tågresa

Fjärrtåg

Om det före tågets avgång är sannolikt att tåget kommer att vara mer än 60 minuter försenat när det når bestämmelsestationen kan du välja något av följande alternativ:

  • Avboka eller avbryta resan. Om du avbokar resan har du rätt att få tillbaka resans pris som står på biljetten. Du har inte rätt till ersättning om du har blivit informerad om förseningen innan du köpte biljetten. Om du avbryter resan till exempel på grund av en försening i samband med tågbyte har du rätt att få tillbaka resans pris som står på biljetten. Du kan också återkräva biljettpriset för din returresa till utgångsstationen om den ursprungliga biljetten inte kan utnyttjas för resplanen.

  • Lägga upp en ny rutt för resan, varvid du på motsvarande transportvillkor når den slutliga bestämmelseorten så fort som möjligt med ett annat tåg eller ett annat trafikmedel eller vid en senare tidpunkt som passar dig.

  • Fortsätta resan med det försenade tåget och kräva ersättning för att resan blir fördröjd. Du kan dessutom kräva gratis måltider och förfriskningar i skälig omfattning under väntetiden om de finns tillgängliga på tåget eller stationen. Om det behövs inkvartering och om inkvartering kan ordnas kan du kräva ett hotellrum eller annan inkvartering samt transport mellan järnvägsstationen och inkvarteringsplatsen.

Ersättning för fördröjd resa: Om resan fördröjs kan du också ha rätt till standardersättning om tåget är försenat när det når din slutstation. Minimiersättningen som betalas är fyra euro och ersättningen måste betalas inom 1 månad efter att du framlagt ditt yrkande. Du har inte rätt till ersättning om du har blivit informerad om förseningen innan du köpte biljetten. Minimiersättningarna som betalas är

  • 25 % av biljettpriset om tåget är minst en timme försenat vid din slutstation.
  • 50 % av biljettpriset om tåget är minst 2 timmar försenat vid din slutstation.

Resenärer som råkar ut för upprepade förseningar eller inhiberingar under uppvisnings- eller periodbiljettens giltighetstid kan kräva ersättning enligt det ersättningssystem som VR tillämpar.

Lokaltåg i huvudstadsregionen

I huvudstadsregionens lokaltrafik som trafikerar med bokstavsbeteckningar (regionaltågen från Helsingfors till Kyrkslätt, Karis, Vandaforsen, Riihimäki och Lahtis samt mellan Lahtis och Riihimäki) har tågresenärer inte rätt till standardersättning som enligt järnvägsansvarsförordningen betalas i fjärrtrafik.

I huvudstadsregionens tågtrafik kan du kräva rabatt på periodbiljetten om VR:s prestation inte motsvarar det som utlovats, till exempel på grund av flera förseningar och inhiberingar.

Varje försening och inhibering utgör dock inte ett fel. Konsumenten måste med beaktande av tågtrafikens karaktär också i lokaltrafiken förbereda sig bland annat på enstaka förseningar som beror på väderleksförhållanden samt på inhiberade och ändrade turer. För att det ska vara fråga om ett fel som berättigar till prissänkning till exempel beträffande periodbiljetter ska förseningen vara osedvanlig och upprepad.

Felet i tjänsten måste bevisas. En resenär som använder periodbiljett måste ha uppgifter om vilka turer han eller hon har använt och hurdana förseningarna har varit.

Om du i lokal- eller närtrafiken reser med HRT:s periodbiljett ska du rikta dina krav till HRT. Eftersom man med HRT:s periodbiljett också kan anlita andra trafikmedel än tåg, beaktas vid fel också den faktiska möjligheten att anlita busstrafik för att ersätta tågturer som är försenade eller inhiberade.

Skadestånd för ekonomisk förlust

Om du har drabbats av ekonomiska förluster på grund av att tåget har varit försenat eller inställt kan du ha rätt till skadestånd. Detta gäller både fjärrtrafiken och lokaltrafiken i huvudstadsregionen. Du kan kräva ersättning till exempel för tilläggskostnader som uppkommit till följd av att du försenat dig från anslutningen.

Förlusten måste bevisas till exempel med ett kvitto på tilläggskostnaderna eller på något annat tillförlitligt sätt. Skadeståndet som betalas för en försenad eller inhiberad tågtur kan vara högst 5 000 euro per resenär.

Resenären har inte rätt till skadestånd om man rimligen kan anta att resenären på förhand har kunnat förbereda sig på förseningen till exempel utgående från väderleksförhållandena eller om VR uppenbarligen har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika skador. VR kan befria sig från ansvaret genom att bevisa att förseningen har berott på ett fel på banan eller anordningarna som man rimligen inte kan förutsätta att företaget har förberett sig på. Ett fel i materielen befriar inte VR från ansvar.

Du kan kräva skadestånd även om du för samma försening skulle ha fått
SJ - kompensationer och ersättningar

Uppdaterad 24.6.2014 Skriv ut