När kan elbolaget avbryta din elleverans?

El är en nödvändig daglig nyttighet för konsumenterna. Elbolaget kan bara stänga av din el om du i väsentlig grad har brutit mot ditt elavtal. Ett sådant väsentligt avtalsbrott är till exempel att du har försummat att betala dina elfakturor under en lång tid.

Process när elen stängs av

Om du inte har betalat din elfaktura i tid ska elbolaget skicka en skriftlig anmärkning om detta. Om du fortfarande inte betalar fakturan skickar bolaget en separat varning om att elen kan stängas av tidigast två veckor efter anmärkningen. Elleveransen avbryts tidigast två veckor efter varningen.

I varningen om att elen kan stängas av ska

  • tidpunkten för när den stängs av anges
  • kunden instrueras att utreda ärendet och leta efter betalningsalternativ. Det är bra att kontakta sitt elbolag och fråga om det är möjligt att få betalningstid för fakturorna eller komma överens om andra betalningsarrangemang. För att betala en elfaktura kan man också få utkomststöd från den lokala socialbyrån.
  • man berätta om dina rättigheter om du inte har betalat elfakturorna på grund av sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild orsak. Då får elen stängas av först tre månader efter fakturans förfallodag. Du ska meddela nätbolaget och försäljaren om hindret så snart som möjligt.

Gränser för avstängning

Om du har ett avtal med ditt lokala elbolag som omfattar både elförsäljning och elöverföring, kan din elleverans avbrytas endast om det är minst 500 euro som är obetalt eller det har gått minst tre månader sedan förfallodagen för din äldsta obetalda faktura.

Om du däremot har separata avtal med elförsäljaren och nätbolaget som ansvarar för elöverföringen, får inte avstängning utifrån någondera av avtalen ske, om inte minst 250 euro är obetalt eller om det inte har gått minst tre månader sedan förfallodagen för den äldsta obetalda fakturan.

Om uppvärmningen i din bostad är beroende av el, får elleveransen på grund av försummelse av avgifterna inte avbrytas mellan början av oktober och slutet av april innan fyra månader har förflutit från den obetalda avgiftens förfallodag.

Kostnader för avstängning

Elbolaget har rätt att debitera dig en skälig avgift enligt prislistan för att skicka en skriftlig anmärkning och en varning om att elleveransen kan avbrytas och för att koppla på elen igen. Elbolaget kopplar på elen först efter att du har betalat dessa och elbolagets övriga fordringar som förfallit till betalning.