Att avbryta ett servicearbete

Konsumenten kan avbryta ett felfritt utfört servicearbete innan det är avslutat, men måste då ersätta företaget för dess arbetskostnader och betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Konsumenten kan avbryta ett felfritt utfört servicearbete innan det är avslutat, men måste då ersätta företaget för dess arbetskostnader och betala skadestånd på grund av avtalsbrott.

Om en konsument avbryter ett felfritt utfört servicearbete innan det är avslutat, måste han eller hon betala företaget

  • för redan utfört arbete enligt det överenskomna priset.
  • för de åtgärder som måste vidtas för att arbetet avbryts, till exempel för att en bil flyttas ut från en verkstad eller för att arbetsredskap och material transporteras bort.
  • för anskaffning av sådant material som företagaren inte kan använda till något annat.
    en skälig ersättning för utebliven vinst.

Om konsumenten har vägande skäl att anta att prestationen kommer att innehålla fel, kan arbetet avbrytas och avtalet hävas. Ett skäl för att avbryta arbetet kan till exempel vara att det utförda arbetet är så bristfälligt och oskickligt att slutresultatet också kommer att ha avgörande brister. Då hävs avtalet i fråga om det resterande arbetet och kunden måste betala företaget för den andel av arbetet som har utförts felfritt.