Avgiftsbelagd kundservice

Priset för telefonservice i en kundrelation

Konsumenten har rätt att få kundservice efter att ett köp eller avtal har ingåtts. Kundservicen ska erbjudas via ett normalprissatt telefonnummer när samtalet gäller ett tidigare köp eller avtal, såsom

  • ett fel eller en fördröjning hos en vara eller en tjänst
  • uppsägning eller hävning av ett avtal
  • utredning av oklarheter i faktureringen.

Följande slags normalprissatta telefonnummer får användas för att sköta kundrelationer:

  • helt avgiftsfria nummer
  • företagsnummer vars pris anges med beteckningen lna/msa, då priset för samtal bestäms utifrån avtalet om uppringarens abonnemang. Lokalnätsavgift (lna) debiteras för samtal från telefoner i det fasta telefonnätet; mobilsamtalsavgift (msa) debiteras vid samtal från mobiltelefoner. Samtal till nummer som anges med beteckningen ”lna/msa” ingår i allmänhet inte i paketabonnemangets månadspris, utan priset fastställs separat i prislistan. Också med abonnemang där man betalar efter användning kan lna/msa avvika från abonnemangets s.k. normala minutpris.
  • företagsnummer, vars samtalspriser inte överstiger den kalkylmässiga normaltaxa som Kommunikationsverket fastställer och som är 0,084 €/min. Samtal till dessa nummer ingår i allmänhet inte i paketabonnemangets månadspris.
  • mobiltelefonnummer eller fast telefonnummer vars pris avgörs av konsumentens anslutningsavtal.

Om konsumentens samtal gäller ett tidigare köp eller avtal och företaget använder ett telefonnummer som är dyrare än normaltaxan, ska det ersätta konsumenten för telefonkostnaderna i efterhand.

Kravet på ett normalprissatt kundservicenummer gäller inte avtal om finansieringstjänster eller finansiella instrument, såsom kredit- och försäkringsavtal.
Ersättning för reklamationskostnader

Företags- och servicenummer

Om samtalet gäller något annat än ett tidigare köp eller avtal, behöver företaget inte erbjuda ett normalprissatt kundservicenummer. Specialprissatta företags- eller servicenummer kan användas till exempel för förfrågningar om butikens öppettider eller varor, för försäljning av tilläggstjänster eller för erbjudande av avgiftsbelagd rådgivning (t.ex. advokatservice).

Företagsnummer är nummer som börjar med 0101-0109, 0201, 02021, 02024-02029, 0203-0208, 02090-02097, 029, 0301-0309, 039, 059, 071, 073, 075323-075329, 075753-075759, 075983-075989. Dessa nummer används allmänt av företag och ofta också av myndigheter. Samtalspriset för företagsnummer varierar beroende på nummer och operatör.

Vissa företagsnummer har samma pris för alla samtal (x cent/minut eller x cent/samtal + x cent/minut). Samtalspriserna är i regel olika från fasta abonnemang och mobiltelefoner.

Samtalspriset för vissa företagsnummer fastställs utifrån konsumentens abonnemangsavtal. Priset anges efter företagsnumret med lna/msa. För samtal från telefoner i det fasta telefonnätet debiteras konsumenten lokalnätsavgift (lna). För samtal från mobiltelefoner debiteras mobilsamtalsavgift (msa). Dessa avgifter fastställs i prislistan för abonnemangsavtalet.

Om konsumentens mobiltelefonabonnemang är ett s.k. paketabonnemang med månadsprissättning, ingår i regel inte samtal till företagsnummer i paketabonnemangets månadspris. Prissättningen kan avvika från det normala minutpriset även vid abonnemang med minutdebitering. Det lönar sig att kontrollera tjänsternas priser i prislistan.

Samtalsavgiften börjar löpa genast när samtalet kopplas. Om samtalet styrs till en automat, börjar debiteringen till exempel när automaten ber dig att trycka på knappar för att välja olika alternativ.

Servicenumren är specialprissatta telefonnummer som vanligen inte ingår i anslutningarnas samtalstidspaket. Sådana är till exempel

  • 0600–0700 – Avgiftsbelagt servicenummer för vilket normal samtalsavgift uppbärs för kötiden.
  • 0800 – Helt avgiftsfritt telefonservicenummer.

Ersättning för reklamationskostnader
Numrering i telefonnätet (Transport- och kommunikationsverket)

Angivande av priset för telefonservice

Företaget måste klargöra tydligt vilket telefonnummer som är avsett för samtal om ingångna avtal och vilket som är avsett för andra ändamål.

Företaget ska också se till att alla konsumenter som ringer numret vet vad samtalet kostar. Priset måste alltså alltid anges när ett telefonnummer nämns i exempelvis reklamer, kataloger och avtalsvillkor eller på webbplatsen.

Ersättning för reklamationskostnader

Enligt konsumentskyddslagen får en reklamation inte ge upphov till kostnader för konsumenten, eftersom företaget är skyldigt att reparera en felaktig vara eller tjänst på egen bekostnad.

Om reklamationen är befogad ska företaget i efterskott ersätta konsumenten för kostnaderna för ett samtal till ett företags- eller servicenummer. För en reklamation kan konsumenten använda reklamationsblanketten på vår webbplats.