Avgiftsbelagd kundservice

Priset för telefonservice i en kundrelation

Konsumenten har rätt att få kundservice efter att ett köp eller avtal har ingåtts. Kundservicen ska erbjudas via ett normalprissatt telefonnummer när samtalet gäller ett tidigare köp eller avtal, såsom

  • ett fel eller en fördröjning hos en vara eller en tjänst
  • uppsägning eller hävning av ett avtal
  • utredning av oklarheter i faktureringen.

Följande slags normalprissatta telefonnummer får användas för att sköta kundrelationer:

  • helt avgiftsfria nummer
  • nummer vars pris avgörs av konsumentens anslutningsavtal.

Om konsumentens samtal gäller ett tidigare köp eller avtal och företaget använder ett telefonnummer som är dyrare än normaltaxan, ska det ersätta konsumenten för telefonkostnaderna i efterhand, om konsumenten kräver det.

Ersättning för reklamationskostnader

Om samtalet gäller något annat än ett tidigare köp eller avtal, behöver företaget inte erbjuda ett normalprissatt kundservicenummer. Nummer som är dyrare än ett normalprissatt nummer kan användas till exempel för förfrågningar om butikens öppettider eller varor, för försäljning av tilläggstjänster eller för erbjudande av avgiftsbelagd rådgivning (t.ex. advokatservice).

Ersättning för reklamationskostnader
Numrering i telefonnätet (Transport- och kommunikationsverket)

Företaget måste klargöra tydligt vilket telefonnummer som är avsett för samtal om ingångna avtal och vilket som är avsett för andra ändamål.

Konsumenten ska kunna förbereda sig på kostnaderna för samtalet. Därför ska det vara klart för konsumenten vad samtalet kostar eller hur det bestäms när numret nämns i reklam, kataloger, avtalsvillkoren, på webbplatsen e.d.

Ersättning för reklamationskostnader

Enligt konsumentskyddslagen får en reklamation inte ge upphov till kostnader för konsumenten, eftersom företaget är skyldigt att reparera en felaktig vara eller tjänst på egen bekostnad.

Om reklamationen är befogad ska företaget i efterskott ersätta konsumenten för kostnaderna för ett samtal.

För en reklamation kan konsumenten använda reklamationsblanketten på vår webbplats.