Digitalt innehåll och digitala tjänster 

Konsumentskyddet omfattar förutom varor och tjänster även digitala innehåll och tjänster. I lagen fastställs bland annat hur man ska gå till väga om leveransen av digitalt innehåll eller en digital tjänst fördröjs, om det finns ett fel i den eller om den ändras. Lagen tillämpas också på avtal för vilka konsumenten inte betalar med pengar utan genom att lämna ut personuppgifter till exempel i marknadsföringssyfte.  

Med digitalt innehåll avses all slags data som producerats och levererats i digital form. Med digital tjänst avses en tjänst med hjälp av vilken konsumenten kan skapa, använda eller dela data i digital form.

Lagen omfattar till exempel

 • datorprogram och applikationer
 • video- och ljudfiler
 • digitala spel
 • elektroniska böcker och tidningar
 • strömningstjänster
 • molntjänster
 • sociala medier
 • snabbmeddelanden som WhatsApp eller Facebook Messenger.

Lagen tillämpas inte på egentliga kommunikationstjänster, såsom telefon- och internetabonnemang.

Lagen tillämpas på avtal som ingåtts från och med den 1 januari 2022.

Digitalt innehåll eller digitala tjänster ska levereras utan dröjsmål

Om inget annat har avtalats ska det digitala innehållet eller den digitala tjänsten levereras till konsumenten utan onödigt dröjsmål efter att avtalet har ingåtts. Innehållet eller tjänsten har levererats när detta är tekniskt tillgänglig för konsumenten.

Vid dröjsmål har konsumenten rätt att:

 • hålla inne betalningen tills avtalet har uppfyllts
 • kräva att avtalet fullgörs
 • häva avtalet, om avtalet trots kravet inte uppfylls
 • få skadestånd för skada som orsakats av försening

När är det fel i det digitala innehållet?

Näringsidkaren ansvarar för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten motsvarar de överenskomna och allmänna kraven i fråga om kvalitet, funktion och kompatibilitet.

Egenskaperna hos digitalt innehåll ska motsvara de egenskaper som samma typ av digitalt innehåll eller digitala tjänst i allmänhet har och som konsumenten normalt kan förvänta sig. Här beaktas särskilt det digitala innehållets karaktär och de uppgifter som getts om det i marknadsföringen och i övrigt före köpet.

Det digitala innehållet eller tjänsten ska åtföljas av nödvändig tilläggsutrustning och anvisningar som konsumenten rimligen kan förvänta sig.

Konsumenten ska i regel få den nyaste tillgängliga versionen av det digitala innehållet och den digitala tjänsten.

Det är möjligt att avvika från de allmänna kraven endast om

 • konsumenten vid tidpunkten då avtalet ingicks uttryckligen har informerats om avvikelsen och
 • konsumenten har separat och uttryckligen godkänt avvikelsen.

Fel berättigar till gottgörelse

Om ett fel förekommer i ett digitalt innehåll eller en digital tjänst som företaget ansvarar för, får konsumenten kräva

 • rättelse av felet eller
 • prisavdrag eller
 • hävning av avtalet, om inte felet är ringa,
 • samt skadestånd.

Felet ska rättas till inom skälig tid och så att konsumenten inte orsakas kostnader eller betydande olägenheter.

Prisavdrag kan inte ges för digitalt innehåll som levereras mot personuppgifter, men konsumenten har rätt att häva avtalet även vid mindre fel.

När avtalet hävs har näringsidkaren rätt att hindra konsumenten från att få tillgång det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, till exempel genom att stänga konsumentens användarkonto. En näringsidkare ska med vissa undantag avhålla sig från att använda digitalt innehåll eller digitala tjänster som konsumenten överlåtit eller skapat samt på konsumentens begäran överlåta sådant innehåll till konsumentens förfogande.

Skadeståndet täcker också personskador. Sådana skador kan orsakas till exempel av olika digitala innehåll eller digitala tjänster med anknytning till hälsa, motion och välbefinnande.

Näringsidkaren ska se till att uppdateringar görs

De uppdateringar som parterna särskilt har avtalat om ska ges till det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. Näringsidkaren ska dessutom se till att informera om nödvändiga datasäkerhetsuppdateringar och övriga uppdateringar och att uppdateringarna levereras till köparen under en tillräckligt lång period.

Konsumenterna får fritt bestämma om de installerar de levererade uppdateringarna. Om konsumenten beslutar att inte installera uppdateringarna kan det dock påverka näringsidkarens ansvar.

Ändring av digitalt innehåll eller digitala tjänster

Näringsidkaren är skyldig att göra nödvändiga ändringar för att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska förbli felfritt.

Näringsidkaren får göra andra än nödvändiga ändringar endast om

 • avtalet tillåter en sådan ändring och det finns bestämmelser för en specificerad grundad anledning till detta
 • ändringen inte medför tilläggskostnader för konsumenten och
 • konsumenten informeras om ändringen på ett klart och begripligt sätt

Dessutom ska konsumenten informeras om möjligheten att häva avtalet eller bevara det digitala innehållet eller den digitala tjänsten oförändrad.

Konsumenten får häva avtalet om ändringen har en negativ inverkan på möjligheterna att använda det digitala innehållet eller de digitala tjänsterna. Hävningsrätt föreligger inte om den negativa effekten är ringa.

 

Läm­na en re­kla­ma­tion 

 • Gör en skriftlig reklamation till motparten. Du kan använda reklamationstjänsten för att göra reklamationen.

 • Om du inte kan nå samförstånd med företaget kan du vända dig till konsumentrådgivningen.