Dröjsmål i tjänst

I ett avtal är det bra att komma överens om en exakt tidpunkt när arbetet ska vara färdigt. Om man inte har kommit överens om när arbetet ska vara färdigt, ska det slutföras inom skälig tid. Dröjsmål ger rätt att hålla inne betalningen. Gottgörelse för dröjsmål kan bestå av hävning och skadestånd.

Arbetet ska slutföras inom avtalad tid. I ett avtal är det bra att komma överens om en exakt tidpunkt när arbetet ska vara färdigt. Om man inte kommit överens om när arbetet ska vara färdigt, ska arbetet slutföras inom skälig tid med tanke på tjänstens art och omfattning. När man bedömer vad som är skälig tid kan man bland annat fästa uppmärksamhet vid hur länge det normalt tar att utföra en sådan tjänst och vilka uppgifter företaget har gett vid marknadsföringen av tjänsten.

Vid dröjsmål har du rätt att

  • hålla inne med betalningen för den delen av arbetet som är fördröjd tills arbetet är färdigt
  • kräva att arbetet slutförs
  • häva avtalet
  • få skadestånd

Rätt att hålla inne betalningen

Du kan hålla inne med betalningen av den del av arbetet som är fördröjt tills arbetet blir klart. Du behöver inte kunna uppskatta det exakta belopp som du ska hålla inne med, men det ska i stort sett motsvara den andel av arbetet som dröjsmålet gäller. Det blir i allmänhet inte aktuellt att hålla inne med hela köpesumman.

Rätt att kräva fullgörelse

Om arbetet fördröjs kan du i normala fall förutsätta att företaget färdigställer arbetet. Du ska uttryckligen kräva att arbetet slutförs. Om du väntar orimligt länge med att framställa kravet, förlorar du din rätt att kräva fullgörelse.

Företaget är skyldigt att slutföra arbetet om det inte finns ett oöverstigligt hinder för detta. Ett oöverstigligt hinder kan till exempel vara en strejk eller att en småföretagare blir allvarligt sjuk.

Rätt att häva avtalet

Du kan häva avtalet om arbetet fördröjs väsentligt. Ett kort dröjsmål ger inte rätt att häva avtalet.

Vid dröjsmål kan du ge företaget en rimlig tilläggstid för att slutföra arbetet. Tilläggstidens längd beror på arbetets art och omfattning. Om arbetet inte utförs inom den utsatta tilläggstiden, får du häva avtalet.

Om du häver avtalet, ska du betala företaget för ett redan utfört arbete. Om det utförda arbetet inte har något värde för dig, är du inte betalningsskyldig. Om du häver avtalet har du rätt att kostnadsfritt av företaget få de anvisningar och ritningar som behövs för att slutföra arbetet.

Observera att lagen inte känner till prissänkning som kompensation för dröjsmål.

Skadestånd

Om arbetet fördröjs har du rätt till skadestånd. Ersättningen kan antingen bestå av

  • standardersättningen enligt ert avtal eller
  • ersättning för dina faktiska kostnader.

Standardersättningen förutsätter inga bevis på den skada som uppkommit. Observera att du inte kan få båda ersättningarna. Om dina kostnader överskrider den standardersättning för dröjsmål som ingår i avtalet, kan du kräva ersättning enligt de uppkomna kostnaderna.

Om dröjsmålet beror på ett oöverstigligt hinder som företaget stött på, har du inte rätt till skadestånd.