Försenad leverans av varan

Om leveransen av en vara eller utförandet av en tjänst fördröjs och detta inte beror på konsumenten, är det frågan om ett avtalsbrott från säljarens sida. När överlämnandet av en vara fördröjs har köparen rätt att kräva att avtalet uppfylls, men säljaren måste vanligen ges en skälig tilläggstid innan köparen kan kräva

Innehållning av köpesumman

Konsumenten kan skjuta upp betalningen på grund av fördröjningen. Om bara en del av leveransen eller arbetet fördröjs, kan konsumenten innehålla bara en del av köpesumman.

Den andel som lämnas obetalad ska i stort sett motsvara priset för den vara som saknas eller det arbete som inte har utförts eller de ekonomiska skadorna av fördröjningen.

Om fördröjningen ger upphov till ekonomisk skada, kan konsumenten kräva skadestånd för de kostnader som fördröjningen har gett upphov till.

Prisavdrag

Lagen ger inte möjlighet att kräva prisavdrag för fördröjning, men det lönar sig ändå att förhandla med säljaren. Företaget kan vilja gottgöra kunden för fördröjningen med ett prisavdrag, så att det inte behöver häva köpet.

Hävning av ett köp på grund av fördröjning

Konsumenten har rätt att häva ett köp på grund av fördröjning om han eller hon har gett säljaren en skälig tilläggstid och säljaren inte har överlämnat varan inom tilläggstiden. Under tilläggstiden har konsumenten rätt att häva köpet endast om säljaren vägrar leverera varan inom tilläggstiden.

Konsumenten får häva köpet utan att ge tilläggstid endast om

 • säljaren har vägrat leverera varan.
 • säljaren med tanke på varans natur och användningsändamål borde veta att varan måste överlämnas till köparen före en viss tidpunkt, till exempel ska en brudklänning levereras före bröllopet.
 • konsumenten innan avtalet ingicks meddelade säljaren att varan måste överlämnas före en viss tidpunkt.
 • När avtalet har hävts ska säljaren utan dröjsmål returnera den summa som konsumenten har betalat.

Om fördröjningen ger upphov till ekonomisk skada, kan konsumenten ha rätt till skadestånd

Kreditgivarens och operätörens ansvar

Om du har betalat med kreditkort kan du förutom av säljaren alltid kräva kompensation också av kreditgivaren . Du kan vända dig till kreditgivaren vid problem bland annat då företaget inte levererar varan eller tjänsten, inköpet har fakturerats felaktigt på fakturan, varan eller tjänsten har ett fel som ligger på säljarens ansvar och som företaget inte går med på att ersätta. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala mera än vad som har betalats till kreditgivaren.

Vid reklamation till kreditkortsbolaget om en försenad leverans från en nätbutik kan konsumenten använda den modell för reklamationsbrev som erbjuds av Konsumenteuropa i Finland.

Om du har betalat med betalkortets debit-funktion kan du kräva kompensation av kortbolaget om bolaget i kortvillkoren eller på annat sätt har förbundit sig till detta.

Om en vara eller tjänst har debiterats på din abonnemangsfaktura, kan du förutom av säljaren även alltid kräva ersättning av din operatör. Du kan vända dig till operatören vid problem bland annat då företaget inte levererar varan eller tjänsten, inköpet har fakturerats felaktigt på fakturan, varan eller tjänsten har ett fel som ligger på säljarens ansvar och som företaget inte går med på att ersätta. Operatören är inte skyldig att återbetala mera än vad som har betalats till operatören.

Skadestånd

Konsumenten har rätt att kräva skadestånd också för den ekonomiska förlust som fördröjningen har gett upphov till. För dåligt humör, själsligt lidande eller förlorad fritid kan man ändå inte få skadestånd.

Konsumenten och säljaren måste agera så att de kostnader som skadan gett upphov till blir så små som möjligt. För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått. Konsumenten måste ha ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning över kostnaderna.

Säljaren är ändå inte skyldig att betala skadestånd om fördröjningen beror på hinder som säljaren inte kan påverka (t.ex. en strejk), som inte har kunnat beaktas vid försäljningstidpunkten och vars följder säljaren inte hade kunnat undvika. Däremot befrias säljaren inte från skadeståndsansvaret genom att hänvisa endast till en fördröjning av varuleveransen.

 • Konsumenten har alltid rätt till skadestånd för ärendekostnader som fördröjningen har gett upphov till, såsom rese- och telefonkostnader.

  Om ett standardskadestånd nämns i avtalsvillkoren för köpet, kan konsumenten i de fall som nämns i avtalsvillkoren kräva att företaget betalar det avtalade standardskadeståndet. Till exempel om det är frågan om köp av byggmaterial, såsom köksskåp, lönar det sig att kontrollera vad det står i avtalet om standardskadestånd vid försenad leverans.

  Om konsumentens kostnader för fördröjningen överskrider standardskadeståndet i avtalsvillkoren, kan konsumenten kräva ersättning enligt de faktiska kostnaderna.

 • Konsumenten kan kräva skadestånd för indirekta skador om skadan har orsakats av företagets vårdslöshet, såsom oskicklighet eller oförsiktighet. Köparen kan kräva ersättning för indirekta skador till exempel om

  • fördröjningen ger upphov till inkomstbortfall (Exempel: Konsumenten har varit tvungen att vara frånvarande från sitt jobb på grund av fördröjningen och har fått avdrag på lönen för sin frånvaro.)
  • fördröjningen orsakar skada för köparen i samband med ett annat avtal. (Exempel: Säljaren har inte levererat beställda skåp i tid och konsumenten har bokat en montör i onödan. Då kan konsumenten kräva ersättning för montörens arvode.)