Gottgörelse för fel i varan

Fel i en vara korrigeras genom att varan repareras eller byts ut inom skälig tid. Om det inte går att reparera felet eller byta ut varan mot en felfri vara, får köparen kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet om felet inte är ringa.

Reparation

Fel korrigeras i första hand genom reparation. Företaget har rätt att korrigera felet, om det utan dröjsmål erbjuder sig att göra det och det sker inom skälig tid, utan att varans värde sjunker och utan att det orsakar betydande besvär för köparen.

Köparen har rätt att vägra låta varan repareras, om det orsakar betydande besvär, om varans värde sjunker eller om det finns risk för att köparen inte får ersättning för sina kostnader.

Byte

Om det är omöjligt att reparera varan eller om det skulle orsaka oskäliga kostnader, kan säljaren byta ut varan. Om garantin gäller förlängs garantitiden inte på grund av bytet utan den ursprungliga garantin fortsätter gälla. Den vara som ges i utbyte måste motsvara den felaktiga i fråga om pris och kvalitet och uppfylla de kriterier enligt vilka konsumenten köpte den ursprungliga varan.

Företaget kan vägra leverera en motsvarande felfri vara, om det orsakar oskäliga kostnader, till exempel om det är fråga om en måttbeställd produkt eller om varan inte längre tillverkas.

Prisavdrag och hävning av köpet

Om det inte går att reparera eller byta ut varan, kan felet gottgöras genom prisavdrag eller hävning av köpet. Konsumenten behöver inte godta ett presentkort till affären eller en annan vara istället för att få tillbaka köpesumman.

Ett prisavdrag kan bli aktuellt exempelvis om

  • varan kan användas trots felet, men dess värde kan anses ha sjunkit på grund av felet.
  • det är frågan om ett litet fel och dess betydelse kan vara ringa för köparen med tanke på helheten, till exempel ett ytfel.
  • en korrigering av felet orsakar oskäliga kostnader i förhållande till varans värde, till exempel om varans värde blir högre än dess ursprungliga värde.

Prisavdraget måste motsvara felet. Ofta måste prisavdragets storlek bedömas genom att beakta felets betydelse för varans bruks- eller bytesvärde eller utseende, till exempel genom att jämföra den felaktiga varans faktiska värde med det värde som varan skulle ha haft om den varit felfri.

Man kan kräva att köpet hävs om felet inte är ringa och inte kan gottgöras på annat sätt.

Det går i allmänhet inte att häva köpet om varan lätt och snabbt kunde repareras eller om varan har ett ytfel som är av ringa betydelse.
Om köpet hävs ska försäljaren ge kunden pengarna tillbaka när denna returnerar varan. Från köpesumman som ska återbetalas kan man dra av den eventuella nytta som kunden fått. Köparen har också rätt till ersättning för den skada som felet har gett upphov till.

Innehållning av köpesumman

Jos ostaja ei ole maksanut kauppahintaa kokonaan, hänellä on oikeus pidättää kauppahinnasta virhettä vastaava osa kunnes virhe on korjattu tai muuten hyvitetty. Muu osa kauppahinnasta on kuitenkin maksettava sopimuksen mukaisesti.

För företag