Kompensation för fel i tjänst

Ett fel i en tjänst kan gottgöras genom att avhjälpa felet eller utföra tjänsten på nytt, genom prisavdrag eller hävning av avtalet. 

Tjänsteleverantören ansvarar i första hand för fel i en tjänst. Gör en reklamation till tjänsteleverantören. Du kan också framställa dina krav till en underleverantör som har gjort ett bristfälligt arbete. Exempelvis en underentreprenör har alltid samma ansvar för sitt arbete som det företag som har tagit emot den egentliga beställningen.

 

Kompensation för fel i tjänst  

 • Beställaren har rätt att hålla inne betalningen för en tjänst eller en del av den tills felet har korrigerats eller gottgjorts på annat sätt.

  Den innehållna summan ska i stort sett motsvara felets betydelse, till exempel reparationskostnaderna. Hela köpesumman kan lämnas obetalad endast om felet är så betydande att det kan ge rätt att häva köpet. Om du låter bli att betala hela köpesumman till följd av endast ett litet fel, kan du bli tvungen att betala dröjsmålsränta och indrivningskostnader.

 • Beställaren av en tjänst har rätt att kräva att företaget korrigerar felet eller gör om ett bristfälligt arbete. Korrigeringen av felet får inte ge upphov till kostnader för konsumenten, till exempel för frakt eller reservdelar.

  Företaget har rätt att korrigera felet om det kan göras inom skälig tid. Om företaget inte kan korrigera felet tillräckligt snabbt, kan man låta ett annat företag korrigera felet och fakturera för det. Det kan man göra exempelvis om

  • företagets yrkeskompetens är bristfällig
  • korrigeringen av felet inte kan skjutas upp
  • tjänsteleverantören inte kan nås.

  Företaget har rätt att vägra korrigera felet och istället gottgöra det genom prisavdrag, om en korrigering av felet skulle orsaka orimliga kostnader eller orimligt besvär. Det kan vara möjligt om felet är ringa, men kostnaderna för att korrigera det bedöms vara betydande.

  Konsumenten har också rätt till ersättning för de skador som felet har gett upphov till.

 • Om det inte går att korrigera eller göra om arbetet eller om företaget inte korrigerar felet inom skälig tid, har konsumenten rätt att kräva prisavdrag.

  Ett prisavdrag kan bli aktuellt exempelvis om
  felet är av ringa betydelse för helheten, till exempel

  • ett ytfel
  • korrigeringen av felet orsakar oskäliga kostnader i förhållande till tjänstens värde.

  Prisavdragets storlek ska motsvara felets betydelse.   Prisavdraget kan motsvara exempelvis reparationskostnaderna eller sänkningen av tjänstens värde jämfört med den allmänna prisnivån.

  Ett prisavdrag kan inte omvandlas till ett presentkort, om inte konsumenten går med på det. Om ett fel inte kan ersättas genom prisavdrag är den sista utvägen ofta att häva köpet.

  Konsumenten har också rätt till ersättning för de skador som felet har gett upphov till.

 • Man kan kräva hävning av avtalet om felet inte är ringa och inte kan kompenseras på annat sätt, till exempel genom prisavdrag.

  Om du vill häva avtalet innan arbetet är färdigt, måste det vara tydligt att arbetet utförts med bristande yrkesskicklighet. Arbetet kan till exempel vara så bristfälligt och oskickligt utfört, att också det färdiga arbetet skulle innehålla stora brister. Ett felfritt arbete ska betalas till den del det är till nytta.

  Om du vill häva avtalet när arbetet är färdigt, måste slutresultatet omfatta ett sådant fel att det utförda arbetet inte är till någon nytta. Om ett avtal hävs efter att arbetet är färdigt

  • behöver man i allmänhet inte betala det avtalade priset, men i vissa situationer kan du ändå vara skyldig att betala för sådana delar som inte kan returneras men som är till nytta i någon mån.
  • har företaget rätt att få tillbaka de material som kan returneras. Monterat material behöver inte returneras, om det orsakar stort besvär att lösgöra det.

Klaga hos företaget