Konkurs

Vid en konkurs beror ansökan om ersättning för ett köp som betalats i förskott på betalningssättet. När säljaren har gått i konkurs kan du reklamera fel i tjänsten eller produkten till exempel till tjänstens underleverantör eller till produktens tillverkare.

Ansökan om ersättning för köp som betalats i förskott

Ansökan om ersättning vid en konkurs beror på hur du betalade köpet.

Gör så här om du betalade köpet med kreditkort eller kredit som beviljats för att köpa produkten

 • Du kan kräva återbetalning av kreditgivaren. Utöver att produkten inte har levererats kan du till exempel åberopa 14 dagars ångerrätt vid distansförsäljning.
 • När du annullerar ett distansförsäljningsavtal som ingåtts i en webbutik, upphör också det tillhörande kreditavtalet automatiskt.
 • För köp som betalats med betalkortets debit-funktion kan du kräva gottgörelse av kortbolaget om bolaget har meddelat detta i sina kortvillkor.

Gör så här om du betalat köpet på annat sätt, till exempel via nätbanken

 • Du måste bevaka dina fordringar vid ett konkursförfarande, om inte produkten du betalat till exempel har separerats i butikens lager för att den tillhör dig.
 • Kontakta konkursboets boförvaltare som upprättar boförteckningen. Fordringarna ska krävas skriftligen av boförvaltaren genom en bevakningsskrift där fordringarna och grunderna för dem specificeras.

 

Ersättning för presentkort vid konkurs

En affär som gått i konkurs har rätt att vägra ta emot presentkort. När ett företag har försatts i konkurs har det inte längre rätt att förfoga över den egendom som tillhör konkursboet. Egendomen förvaltas av en boförvaltare som förordnats av domstolen.

Gör så här om du vill få ersättning för ett presentkort

 • Övervaka presentkortsfordran i konkursen.
 • Lämna en skriftlig bevakningsskrift till boförvaltaren där fordran och grunden specificeras.

 

Reklamation av fel i en tjänst vid en konkurs

Om säljaren har gått i konkurs kan du överklaga felet till en eventuell underleverantör som säljaren anlitat och som har utfört arbetet.

Om felet har uppkommit av en orsak som inte beror på underleverantören först efter att prestationen har överlåtits, ansvarar inte underleverantören för felet.

En felanmälan till underleverantören ska göras inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Gör så här om du vill göra en reklamation om fel i tjänst

 • Du kan först kräva att arbetet korrigeras eller görs om.
 • Om arbetet inte kan korrigeras kan du kräva prisavdrag. Avdraget beräknas på det pris som underleverantören sålde prestationen till säljaren för – inte på den köpesumma du betalade.
 • Om felet inte är ringa eller inte kan korrigeras på annat sätt kan du kräva hävning av köpet. Gottgörelsen beräknas på det pris som underleverantören sålde sin prestation till säljaren för. Vid en eventuell hävning kan du alltså inte kräva att underleverantören återbetalar hela köpesumman.

Reklamation av fel i varan vid en konkurs

Om säljaren har gått i konkurs kan du reklamera fel hos varans tillverkare, importör eller något annat företag som representerar ett tidigare försäljningsled.

Om felet har uppkommit av en orsak som inte beror på tillverkaren eller importören först efter att varan överlämnats till säljaren, ansvarar de inte för felet.

Reklamationen ska lämnas in inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vad som är skälig tid kan variera från fall till fall, men det är alltid minst två månader.

Gör så här om du vill reklamera fel i en produkt

Om garantin gäller

 • Du kan reklamera ett fel i produkten och kräva gottgörelse av tillverkaren eller importören.
 • Felet på varan gottgörs enligt garantivillkoren.

Om garanti saknas eller har löpt ut

 • Du kan reklamera ett fel i en produkt och kräva kompensation om produkten vid normal användning håller kortare tid än vad som kan förväntas av varor av samma kvalitet och pris.
 • Du kan först kräva att produkten repareras eller byts ut mot en felfri produkt.
 • Om reparationen eller bytet av produkten inte lyckas har du rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet.
 • Prisavdraget eller gottgörelsen beräknas på det pris som tillverkaren eller importören sålde varan till säljaren för. Du kan alltså inte kräva att tillverkaren eller importören återbetalar hela köpesumman.