Konstaterande av fel och kostnader för felsökning

Säljaren och garantigivaren ansvarar för fel på varan under garantitiden i enlighet med garantivillkoren. Om produkten inte har någon garanti eller den inte längre är giltig, ansvarar säljaren för felet på grund av det lagstadgade felansvar.Då är köparen i allmänhet skyldig att bevisa felet.

  • Med ansvar för fel avses säljarens ansvar för att varan eller tjänsten är sådan som avtalats eller sådan som konsumenten med fog kan förvänta sig.
  • Ansvar för fel tillämpas om produkten saknar garanti, den felaktiga delen inte omfattas av garantin eller garantitiden har löpt ut.
  • Säljaren, importören och tillverkaren ansvarar för fel i varan.
  • Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagen.
  • Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för ansvar för fel, utan tiden bestäms utifrån varans förväntade livslängd.
  Kopiera länken
  • Garantin är en frivillig tilläggsförmån som säljaren, tillverkaren eller importören ger köparen.
  • Garantigivaren ansvarar för att produkten fungerar under en viss tid.
  • Garantiförmånen måste vara ett verkligt komplement till ansvaret för fel.
  Kopiera länken

Konstaterande av fel under garantitiden

Säljaren ansvarar för fel på en vara enligt garantivillkoren. Säljaren ansvarar också för tillverkarens eller importörens garanti, om säljaren inte uttryckligen har frånsagt sig detta innan köpet fastställdes.

Garantigivaren är skyldig att på egen bekostnad gottgöra ett fel som har uppkommit under garantitiden. Skyldigheten föreligger dock inte om garantigivaren kan påvisa att felet sannolikt beror på köparen, till exempel att

 • varan har använts fel
 • köparen har försummat den service som föreskrivs i serviceanvisningarna
 • varan har utsatts för yttre skada eller olycksfall

Under garantitiden kan inte någon avgift för felsökningen uppbäras av köparen. Ett undantag är situationer där köparen uppenbart har lämnat in varan för reparation utan orsak eller själv har orsakat felet.

 

Konstaterande av fel utanför garantin

Även om ingen garanti har getts eller när garantitiden har löpt ut har säljaren ett sådant ansvar för fel som avses i konsumentskyddslagen.
I lagen finns ingen tidsfrist för säljarens ansvar för fel, utan ansvarstiden beror på den förväntade livslängden hos varan eller en enskild del.

Företagets ansvar för fel upphör alltså inte när garantin upphör.
Om ingen garanti har getts eller om den har löpt ut, är köparen vanligtvis skyldig att bevisa att det är fel på varan. Köparen behöver ändå inte framföra någon detaljerad utredning om orsaken till felet, i synnerhet inte om det är frågan om en komplicerad teknisk apparat.

Det krävs inte heller särskilda bevis av köparen om felet eller bristen framgår tydligt innan varans eller den trasiga delens normala användningstid har löpt ut och säljaren inte lägger fram någon utredning om att köparen har orsakat felet själv eller att felet har uppkommit av skäl som inte beror på säljaren.

Det lönar sig att så snart som möjligt efter att felet upptäckts göra en felanmälan till säljaren. Säljaren ansvarar dock inte för felet om det beror på naturligt slitage, en olycka eller felaktig användning.

Om säljaren undersöker felet och det inte konstateras vara något fel på varan, kan säljaren ta ut en skälig avgift av konsumenten för felsökningen, om detta har meddelats på förhand. Konsumenten har rätt att få en skriftlig redogörelse för varans fel och kostnaderna för reparationen.

Om säljaren förnekar felet

Om du har klagat hos företaget, men säljaren förnekar att varan innehåller fel och inte går med på att gottgöra dig, kan du försöka bevisa felet på annat sätt och ansöka om gottgörelse.

Då kan du agera enligt följande:

 • Du kan kontakta konsumentrådgivningen, som kan göra en preliminär bedömning av felet utgående från den information du gett, till exempel en muntlig beskrivning eller fotografier. Konsumentrådgivningen inspekterar dock inte varan och gör inte kundbesök för att reda ut fel i varan.

  Kopiera länken
 • Du kan anlita en opartisk expert för att utreda om det finns fel i varan. Om experten konstaterar att det är fel i varan, kan du kräva att säljaren korrigerar felet eller byter varan.

  Om reparation eller byte inte är möjligt eller säljaren inte gör det inom skälig tid, kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Prisavdraget måste motsvara felet, till exempel vara lika stort som de uppskattade reparationskostnaderna. Det är inte möjligt att häva köpet om felet endast är ringa.

  Utöver att korrigera felet eller sänka priset är företaget skyldigt att ersätta konsumenten för kostnaderna för anlitande av en expert för utredning av felet.

  Kopiera länken
 • Du kan låta någon annan än säljaren reparera varan och senare kräva gottgörelse av säljaren. Be reparatören om ett skriftligt utlåtande för att påvisa felet. Också de felaktiga delarna bör sparas.

  Kopiera länken